Výsledky hledání

kategorie "gramatika"

Z
R
-L-PARTICIPIUM (-l-ové participium, -l-ové participium verbální)
Z
R
-L-PARTICIPIUM ADJEKTIVNÍ (adjektivní -l-participium, -l-ové participium adjektivní, -l-ové deverbální adjektivum)
Z
R
-TELN-ADJEKTIVUM (adjektivum s -teln-)
Z
R
A-POZICE (argumentová pozice)
Z
R
Z
R
Z
R
ADJEKTIVUM (přídavné jméno)
Z
R
Z
R
ADVERBIUM (příslovce)
Z
R
ADVERZATIVNÍ VZTAH (odporovací vztah)
Z
R
Z
R
Z
R
AFFECTEDNESS (zasaženost)
Z
R
Z
R
AKTANT (participant)
Z
R
AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ VĚTNÉ (AČ, informační struktura věty)
Z
R
AKUZATIV (4. pád)
Z
R
Z
R
Z
R
ALTERNATIVNÍ TÁZACÍ VĚTA (alternativní otázka, vylučovací tázací věta, disjunktivní tázací věta)
Z
R
ANAKOLUT (vyšinutí z vazby)
Z
R
Z
R
ANALYTICKÁ KAUZATIVNÍ KONSTRUKCE (analytické kauzativum)
Z
R
ANALYTICKÝ PREDIKÁT (verbo-nominální predikát)
Z
R
ANTEPRÉTERITUM (předminulý čas)
Z
R
APLIKATIVUM (aplikativní sloveso, aplikativní slovesná konstrukce)
Z
R
Z
R
APOZIOPEZE (nedopovědění, neukončená výpověď)
Z
R
Z
R
Z
R
ATRAKCE (větná spodoba)
Z
R
AUXILIÁR (AUX)
Z
R
BARIÉRA (barrier)
Z
R
CIRKUMFIX (sdružený afix)
Z
R
CITOSLOVCE (interjekce)
Z
R
ČÁSTICE (partikule)
Z
R
ČINITELSKÉ JMÉNO (nomen agentis)
Z
R
ČÍSLO (numerus)
Z
R
ČÍSLOVKA (numerale)
Z
R
ČLEN KOMPOZITA (komponent kompozita)
Z
R
DATIV (3. pád)
Z
R
DĚDĚNÍ RYSŮ (feature inheritance)
Z
R
Z
R
DĚJOVÉ SUBSTANTIVUM (dějové podstatné jméno, event noun)
Z
R
DEKLINACE (skloňování)
Z
R
Z
R
DERIVAČNÍ KOMPOZICE (komplexní kompozice, kompozičně-derivační postup)
Z
R
Z
R
Z
R
DITRANZITIVNÍ SLOVESO (ditranzitivum, sloveso dvojpřechodné)
Z
R
Z
R
DOPLNĚK (predikativní atribut, verbonominální atribut)
Z
R
EFEKT PŘEKŘÍŽENÍ (cross-over effect)
Z
R
Z
R
ELIPSA (výpustka)
Z
R
ELIPSA VERBÁLNÍ FRÁZE (VP-elipsa, VPE)
Z
R
EMOCIONÁLNÍ CITOSLOVCE (emocionální interjekce)
Z
R
EPISTÉMICKÁ ČÁSTICE (jistotněmodalitní částice, modální částice, faktuální částice, modální slovo)
Z
R
EVALUAČNÍ ČÁSTICE (hodnotící částice, pocitová částice, emocionální částice)
Z
R
EVALUAČNÍ POSTOJ (hodnoticí postoj)
Z
R
EVALUAČNÍ PREDIKÁTOR (hodnoticí predikátor)
Z
R
FAKTORY FUNKČNÍ PERSPEKTIVY VĚTNÉ (faktory FPV, faktory FSP)
Z
R
FÁZE (phase)
Z
R
FLEXE (ohýbání)
Z
R
FONETICKÁ FORMA (phonetic form, PF)
Z
R
Z
R
Z
R
FRUSTRATIV (ne a ne + infinitiv)
Z
R
FUNKČNĚ SÉMANTICKÉ POLE (funkčně sémantická kategorie, pole)
Z
R
FUTURUM (budoucí čas)
Z
R
Z
R
GENERALIZOVANÝ KVANTIFIKÁTOR (zobecněný kvantifikátor)
Z
R
GENERICKÁ REFERENCE (reference k druhům)
Z
R
GENITIV (2. pád)
Z
R
HISTORICKÝ PRÉZENS (praesens historicum)
Z
R
HLOUBKOVÁ STRUKTURA (deep structure)
Z
R
Z
R
HROMADNÉ SUBSTANTIVUM (kolektivum)
Z
R
HYPOTAXE (syntaktická podřadnost)
Z
R
Z
R
IMPERATIV (rozkazovací způsob)
Z
R
INDIVIDUÁLNÍ REFERENCE (singulární reference)
Z
R
INFINITIV (neurčitek)
Z
R
Z
R
INSTRUMENTÁL (7. pád)
Z
R
INTENZIFIKAČNÍ ČÁSTICE (zesilovací částice)
Z
R
ITERATIVNOST (frekventativnost, násobenost, opakovanost)
Z
R
JESPERSENŮV CYKLUS (Jespersen's cycle)
Z
R
JMÉNO MÍSTA (obecné jméno místní)
Z
R
KATEGORIÁLNÍ SLOVESO (funkční sloveso, podpůrné sloveso)
Z
R
Z
R
Z
R
KMEN (tvaroslovný kmen)
Z
R
KOGNITIVNÍ GRAMATIKA (cognitive grammar)
Z
R
KOMITATIVNÍ KONSTRUKCE (komitativní koordinace)
Z
R
KOMPARATIV (2. stupeň)
Z
R
KOMPLEMENTIZÉR (complementizer, C, COMP, Comp)
Z
R
KOMPOZICE (skládání)
Z
R
KOMPOZICIONALITA (kompozicionálnost)
Z
R
KOMPOZITUM (slovo složené, složenina)
Z
R
KOMUNIKAČNÍ VÝPOVĚDNÍ FORMA (ilokuční výpovědní forma)
Z
R
Z
R
KONDICIONÁL (podmiňovací způsob)
Z
R
KONEKT (spojovací samohláska, spojovací morfém, kompoziční vokál)
Z
R
KONFRONTAČNÍ VZTAH (kontrastně porovnávací vztah)
Z
R
KONSTRUKČNÍ GRAMATIKA (construction grammar, CxG)
Z
R
KONTAKTOVÉ CITOSLOVCE (kontaktové interjekce)
Z
R
Z
R
KONTROLA (control)
Z
R
Z
R
KORELATIVUM (souvztažný výraz)
Z
R
Z
R
KUMULATIVNÍ MORFÉM (portmanteau morfém)
Z
R
KVANTIFIKÁTOR (kvantor)
Z
R
KVAZIKOMPOZICE (nepravá kompozice)
Z
R
LAKUNA (náhodná mezera, accidental gap)
Z
R
LEXIKALISTICKÁ HYPOTÉZA (lexikalismus)
Z
R
LFG
Z
R
Z
R
LOKÁL (6. pád)
Z
R
MATICOVÁ VĚTA (matrixová věta)
Z
R
METANEGACE (metajazyková negace)
Z
R
MINIMALISTICKÝ PROGRAM (MP, minimalismus)
Z
R
MIRROR PRINCIPLE (princip zrcadlení)
Z
R
MLUVNÍ AKT (řečový akt)
Z
R
Z
R
MODÁLNÍ SLOVESO (způsobové sloveso)
Z
R
Z
R
MORFÉMOVÝ ŠEV (morfematický šev)
Z
R
MORFOLOGICKÉ PARADIGMA (tvaroslovné paradigma)
Z
R
MORFOLOGIE (tvarosloví)
Z
R
MTT
Z
R
Z
R
NADZVEDNUTÍ (stoupání, raising)
Z
R
NÁSLEDKOVÝ VZTAH (konsekutivní vztah)
Z
R
NEAKUZATIVNÍ SLOVESO (neakuzativum, ergativní sloveso)
Z
R
NEERGATIVNÍ SLOVESO (neergativum)
Z
R
NEGACE (zápor)
Z
R
NEGATIVNĚ POLARITNÍ VÝRAZ (negative polarity item, NPI)
Z
R
NEGATIVNÍ INDEFINITUM (n-slovo, n-word)
Z
R
NEGATIVNÍ SHODA (záporová shoda, negační shoda)
Z
R
NEGATIVNÍ STOUPÁNÍ (neg-raising)
Z
R
Z
R
NELEXIKALISTICKÁ HYPOTÉZA (nelexikalismus)
Z
R
NEOMEZOVACÍ VZTAŽNÁ VĚTA (nerestriktivní vztažná věta)
Z
R
NEPRAVÁ ANAFORA (pseudoanafora)
Z
R
NEURČITÉ ZÁJMENO (indefinitní zájmeno)
Z
R
NEURČITÝ SLOVESNÝ TVAR (neurčitý tvar slovesa, verbum infinitum, VIF)
Z
R
NEVLASTNÍ KOMPOZICE (nevlastní skládání, spřahování)
Z
R
NOMINATIV (1. pád)
Z
R
NULOVÝ OBJEKT (implicitní objekt, nulový předmět)
Z
R
NUMERACE (numeration)
Z
R
OBJEKTIVNÍ SLOVOSLED (objektivní pořad)
Z
R
Z
R
OBSAHOVÁ VĚTA (kompletivní věta)
Z
R
Z
R
OMEZOVACÍ VZTAŽNÁ VĚTA (restriktivní vztažná věta)
Z
R
ONOMAZIOLOGICKÁ KATEGORIE (pojmenovací kategorie)
Z
R
ORDO NATURALIS (natural order)
Z
R
OSLÍ VĚTA (donkey sentence)
Z
R
Z
R
OSTROV (island)
Z
R
Z
R
OVLÁDÁNÍ (command)
Z
R
Z
R
PARATAXE (formální souřadnost)
Z
R
Z
R
PARTICIPIUM (příčestí)
Z
R
PASIVNÍ PARTICIPIUM (-n-/-t-participium, -n-/-t-ové participium, příčestí trpné)
Z
R
PASIVUM (trpný rod)
Z
R
PERFORMATIVNÍ HYPOTÉZA (performativní analýza)
Z
R
PHI RYSY (φ-rysy)
Z
R
PLURALE TANTUM (pomnožné substantivum)
Z
R
PLUSQUAMPERFEKTUM (předminulý čas)
Z
R
PODMĚT (subjekt)
Z
R
PODMÍNKA FÁZOVÉ IMPENETRABILITY (phase impenetrability condition, PIC)
Z
R
PODŘAĎOVACÍ KOMPOZITUM (podřadné kompozitum, subordinační kompozitum, subordinativum, determinační kompozitum, determinativum)
Z
R
POLOVĚTNÁ KONSTRUKCE (polopredikativní konstrukce, polovětná vazba, útvar polovětný)
Z
R
POSESIVNÍ -Í-ADJEKTIVUM (přivlastňovací -í-adjektivum, druhově posesivní adjektivum)
Z
R
POSESIVNÍ -ŮV-/-IN-ADJEKTIVUM (přivlastňovací -ův-/-in-adjektivum, přivlastňovací adjektivum, posesivní adjektivum, přídavné jméno přivlastňovací, nominální posesivum)
Z
R
Z
R
POSTOJOVÁ ČÁSTICE (hodnotící částice)
Z
R
POSUN Α (move α, posun alfa, move alpha)
Z
R
POVRCHOVÁ STRUKTURA (surface structure)
Z
R
POZITIV (1. stupeň)
Z
R
PRÁZDNÁ KATEGORIE (empty category)
Z
R
PREDIKACE (přisuzování)
Z
R
PREFERENČNÍ ČÁSTICE (přací částice, optativní částice)
Z
R
PREFIX (předpona)
Z
R
PREFIXACE (předponové odvozování)
Z
R
Z
R
PRÉTERITUM (minulý čas)
Z
R
PRÉZENS (přítomný čas)
Z
R
PREZENTAČNÍ VĚTA (scénická věta)
Z
R
PRINCIP MAXIMÁLNÍ INICIÁLY (Maximal Onset Principle)
Z
R
PROJEKTIVNOST (projektivita)
Z
R
PŘACÍ VÝPOVĚĎ (optativní výpověď, deziderativní výpověď)
Z
R
PŘEDLOŽKA (prepozice)
Z
R
PŘEDMĚT (objekt)
Z
R
PŘECHODNÍK (transgresiv)
Z
R
Z
R
PŘEMOSŤOVACÍ SLOVESO (bridge verb)
Z
R
PŘIŘAĎOVACÍ KOMPOZITUM (souřadné kompozitum, koordinační kompozitum, koordinativum)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (adverbiále)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ČASU (temporální adverbiále)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ MÍSTA (lokální adverbiále)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PŘÍČINY (kauzální adverbiále)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PŘÍPUSTKY (adverbiále koncesivní)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ÚČELU (finální adverbiále)
Z
R
Z
R
PŘÍSUDEK (predikát)
Z
R
PŘÍVLASTEK (atribut)
Z
R
PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENO (posesivní zájmeno)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
REFLEXIVNÍ SLOVESO (zvratné sloveso)
Z
R
REFLEXIVNÍ ZÁJMENO (zvratné zájmeno, reflexivum)
Z
R
REKOMPOZICE (sekundární kompozice, skládání opakované)
Z
R
REKTIFIKACE (oprava, korektura)
Z
R
RESTRUKTURACE (restructuring)
Z
R
REZULTATIV (kategorie výsledného stavu)
Z
R
ROD (jmenný rod, genus)
Z
R
ROZMĚROVÝ SLOVOSLEDNÝ ČINITEL (rozměrový rytmus)
Z
R
RYS (feature)
Z
R
RYTMICKÝ SLOVOSLEDNÝ ČINITEL (přízvukový činitel, fonetický činitel, rytmický princip)
Z
R
ŘETĚZ (chain)
Z
R
Z
R
SHODA (kongruence)
Z
R
SKREMBLING (scrambling)
Z
R
SLABIČNÝ KONSONANT (slabikotvorný konsonant)
Z
R
SLIFTING (s-lifting, sentence-lifting)
Z
R
SLOVESNÝ ČAS (tempus)
Z
R
SLOVESNÝ ROD (genus verbi)
Z
R
SLOVESNÝ ZPŮSOB (modus verbi, verbální modus)
Z
R
SLOVESO (verbum)
Z
R
SLOVNÍ DRUH (pars orationis)
Z
R
SLOVOSLED (pořádek slov)
Z
R
SLOVOTVORNÝ VÝZNAM (strukturní význam)
Z
R
SLOŽENÉ SUBSTANTIVUM (substantivní kompozitum)
Z
R
SLOŽENÝ SLOVESNÝ TVAR (analytický slovesný tvar, opisný slovesný tvar, perifrastický slovesný tvar)
Z
R
SLOŽKA (konstituent, fráze)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
SPONA (copula, kopula)
Z
R
STOPA (trace)
Z
R
STUPNICE VÝPOVĚDNÍ DYNAMIČNOSTI (škála výpovědní dynamičnosti)
Z
R
STUPŇOVACÍ VZTAH (gradační vztah)
Z
R
SUBJACENCE (subjacency)
Z
R
SUBJEKTIVNÍ SLOVOSLED (subjektivní pořad)
Z
R
SUBSTANTIVUM (podstatné jméno)
Z
R
SUFIX (přípona)
Z
R
Z
R
Z
R
SUPERLATIV (3. stupeň)
Z
R
Z
R
Z
R
SYNONYMIE (souznačnost)
Z
R
Z
R
SYNTAX TEXTU (textová syntax)
Z
R
ŠPLHÁNÍ KLITIK (clitic climbing)
Z
R
Z
R
TÁZACÍ ZÁJMENO (interogativní zájmeno)
Z
R
TEKTOGRAMATIKA (hloubková stavba věty, podkladová struktura)
Z
R
TELIČNOST (telicita)
Z
R
TEORIE OHRANIČENÍ (bounding theory)
Z
R
TEORIE PRINCIPŮ A PARAMETRŮ (Principle and Paramether Theory, PPT)
Z
R
TEORIE ŘÍZENÍ (government theory)
Z
R
TEORIE ŘÍZENÍ A VÁZÁNÍ (Government and Binding Theory, G&B, GB)
Z
R
TEORIE VÁZÁNÍ (binding theory)
Z
R
Z
R
THETA TEORIE (θ teorie)
Z
R
TOUGH KONSTRUKCE (tough construction, tough movement)
Z
R
TRANZITIVNÍ SLOVESO (tranzitivum, přechodné sloveso)
Z
R
TRUNCATION (zkracování, usekávání, clipping)
Z
R
UJIŠŤOVACÍ ČÁSTICE (výrazová částice, expresívní částice)
Z
R
UKAZOVACÍ ZÁJMENO (demonstrativní zájmeno)
Z
R
UNIVERZÁLNÍ GRAMATIKA (U-grammar, UG)
Z
R
URČITÝ SLOVESNÝ TVAR (určitý tvar slovesa, verbum finitum, VF)
Z
R
UTAH (uniformity of theta assignment hypothesis)
Z
R
Z
R
VERBÁLNÍ SUBSTANTIVUM (podstatné jméno slovesné, -ní-/-tí-nominalizace)
Z
R
VERBUM DICENDI (sloveso mluvení)
Z
R
Z
R
VID (aspekt)
Z
R
VNĚJŠÍ KOMPOZITUM (exocentrické kompozitum, bahuvrīhi)
Z
R
VNOŘENÍ (merge)
Z
R
VOKATIV (5. pád)
Z
R
VSUVKA (parenteze)
Z
R
Z
R
VYLUČOVACÍ VZTAH (disjunktivní vztah, alternativní vztah)
Z
R
VYMEZOVACÍ ZÁJMENO (limitativní zájmeno)
Z
R
VÝPŮJČKA (přejímka)
Z
R
VYSVĚTLOVACÍ VZTAH (explikativní vztah)
Z
R
VYTÝKACÍ ČÁSTICE (fokusační částice, aktualizační částice, zdůrazňovací částice, gradační částice)
Z
R
VÝZVOVÁ VÝPOVĚĎ (direktivní výpověď)
Z
R
Z
R
VZTAŽNÁ VĚTA (relativní věta)
Z
R
VZTAŽNÁ VĚTA S JMENNOU HLAVOU (vztažná věta s nominální hlavou)
Z
R
VZTAŽNÉ ZÁJMENO (relativní zájmeno)
Z
R
ZÁJMENNÉ PŘÍSLOVCE (pronominální adverbium)
Z
R
ZÁJMENO (pronomen)
Z
R
ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA (číslovka kardinální)
Z
R
ZÁKLADNÍ SLOVOSLED (slovosled bezpříznakový, slovosled neutrální, slovosled „normální“, slovosled defaultní, slovosled „obyčejný“, ordo naturalis)
Z
R
Z
R
ZÁVISLOSTNÍ GRAMATIKA (dependenční gramatika)
Z
R
ZEUGMA (spřažení vazeb)
Z
R
ZKUŠEBNÍ OTÁZKA (školská otázka)
Z
R
Z
R
ZVUKOMALEBNÉ CITOSLOVCE (onomatopoické interjekce, imitativní interjekce)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka