ADYNATON

Základní

Termín z klasické rétoriky; nepřímé vyjádření významu ‘v žádném případě’ strukturou popisující něco, o čem se ví, že je nemožné, aby nastalo:

(1)

U nás státního úředníka zavřou, až naprší a nebude bláto

(2)

Snáze jest velbloudu skrze jehelní ucho projíti nežli bohatému vjíti do království božího (Marek 10,25)

(3)

Jsem panna orleánská, jestli ti Petra půjčí na víkend byt

Výpověď (1) se neinterpretuje ve významu doslovném, nýbrž ve významu ‘U nás státního úředníka nezavřou nikdy / v žádném případě’, (2) ve významu ‘Bohatý nikdy / v žádném případě nevstoupí do království nebeského’ a (3) ve významu ‘Petra ti na víkend v žádném případě nepůjčí byt’. Lingvistickou analýzu a. nabízejí různé teorie z oblasti logiky i pragmalingvistiky, které popisují mechanismus umožňující v diskurzu odvození nevyjádřeného, ale intendovaného významu věty n. spojení vět z vyjádřeného kompozicionálně odvoditelného významu neintendovaného. V případě a. jde o to, že je‑li spojení vět (1)–(3) pravda, je svět, k němuž referuje, takový, jaký podle encyklopedických znalostí člověka nemůže být. Spojení vět je tedy výrok (v aktuálním světě) nepravdivý a mechanismus odvození významu ‘v žádném případě’ tedy odstraňuje jeho nepravdivost (převodem polarity: nepravda na pravda). Např. z (3) vygeneruje intendovaný význam modus tollens (P → Q a neplatí Q, pak neplatí P). A. jsou proto nejčastěji spojení vět s významem konjunkce (1), komparace (2) a implikace (3). Spuštění převodu polarity se dá snadno analyzovat různými teoriemi pragmalingvistiky, např. jako odstranění evidentního porušení maximy kvality vynuceného vírou v ↗kooperační princip, jehož je maxima kvality součástí.

Rozšiřující
Literatura
  • Grambo, R. Adynaton Symbols in Proverbs. A Few Fragmentary Remarks. Proverbium 15, 1970, 40–42.
Citace
Petr Karlík (2017): ADYNATON. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ADYNATON (poslední přístup: 5. 3. 2024)

Další pojmy:

gramatika sémantika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka