CIRKUMPOZICE

Základní

1. Slovosledné uspořádání, zpravidla v rozvité NS, v níž adjektivní základ atributu stojí před svým řídícím jménem, zatímco členy rozvíjející toto adj. následují až za řídícím jménem: vhodné oblečení do deště, plný dům dětí. V těchto konstrukcích je porušen ↗slovosledný činitel gramatický, protože větné prvky, které k sobě syntakticky patří, jsou od sebe odděleny prvkem jiným, jsou jím jakoby „roztrženy“. C. nesplňuje podmínku ↗projektivnosti. Ve spis.č. je c. považována za přijatelnou slovoslednou variantu (vedle varianty základní: oblečení vhodné do deště, dům plný dětí) jen v malém počtu ustálených případů, které jsou v některých mluvnicích č. dány výčtem, např. v konstrukcích s adj. plný, stejný, podobný, obdobný, vhodný (koš plný jablek – plný koš jablek) a se zájmenem týž a dále v typu největší město na světě, první žák ve třídě. Jako substandardní je hodnocena v konstrukcích s dějovými adj., zvl. pasivními, jako *způsobené škody na havarovaných vozidlech, *cena převzatého zboží do prodeje, *ucpaná dálnice auty apod., s nimiž se můžeme setkat zejména v publicistice; správně: škody způsobené na havarovaných vozidlech n. na havarovaných vozidlech způsobené škody. Též ↗slovosled, ↗aktuální členění větné, ↗funkční perspektiva větná, ↗antepozice, ↗postpozice, ↗interpozice.

2. V morfologii dvoudílné adpozice: jedna část je prepozice (předložka), druhá část je postpozice, např. angl. from now on; viz ↗předložka.

Rozšiřující
Literatura
  • 3, 1987.
  • MSČ, 1951.
  • NS, 1969.
  • PMČ, 1996.
  • Sbg, 1980.
  • , 1998.
  • Sgk, 1986.
  • Uhlířová, L. Knížka o slovosledu, 1987.
Citace
Ludmila Uhlířová (2017): CIRKUMPOZICE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/CIRKUMPOZICE (poslední přístup: 27. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka