TERMINÁL A NETERMINÁL V SYNTAKTICKÉ STRUKTUŘE

Základní
Rozšiřující

Rozlišení terminálních prvků (terminálů) a neterminálních prvků (neterminálů) v ↗bezprostředněsložkovém stromě (srov. ↗složka, ↗bezprostředněsložková gramatika, ↗dominace). Bezprostředněsložkové struktury obvykle generuje některá z gramatik ↗Chomského hierarchie gramatik v podobě bezprostředněsložkového stromu. Ty uzly stromu, z nichž nevychází žádná hrana, se nazývají terminální (koncové) // terminály, ostatní se nazývají neterminální (nekoncové) // neterminály. Každý terminální, resp. neterminální uzel stromu je ohodnocen terminálním, resp. neterminálním prvkem z terminální, resp. neterminální abecedy gramatiky, terminální a neterminální abeceda jsou přitom disjunktní. Terminální prvky jsou tvary nebo rysy (v ↗TGG typicky pouze rysy), které jsou přístupné syntaktické operaci, zvl. pro pohyb a inserci materiálu ze slovníku, u ✍Emondse (2004) z obou částí lexikonu, tj. ze slovníku a ze syntaktikonu s definovanou distribucí. Zjednodušeně řečeno: inserci reguluje triviální princip „vyměň za rys x ze syntaxe materiál s rysem x ze slovníku“; často se ale stává, že v syntaxi je rys x a ve slovníku jsou dvě jednotky s rysem x, pak nastává „soutěžení“ (competition); bylo navrženo několik teorií determinujících vítěze, např. elsewhere condition, subset principle. Prvky neterminální jsou obvykle názvy syntaktických kategorií určených svou syntaktickou distribucí, např. NP (nominální fráze), VP (slovesná fráze), A(dj)P (adjektivní fráze), PP (předložková fráze) apod., ale taky TP/IP (osoba, číslo, často rys času), NegP (místo negace), AspP (místo aspektu) a mnoho dalších. Čím je analýza analytičtější, tím více jich je. Neterminální prvek vlastně reprezentuje všechny terminální a neterminální prvky patřící do dané fráze jako jeho složky, tyto prvky jsou přitom spolu vždy v těsnějším syntaktickém vztahu než k jiným prvkům ve větě.

Literatura
Citace
Vladimír Petkevič (2017): TERMINÁL A NETERMINÁL V SYNTAKTICKÉ STRUKTUŘE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/TERMINÁL A NETERMINÁL V SYNTAKTICKÉ STRUKTUŘE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka