SILNÝ OSTROV

Základní
Rozšiřující

Takové ↗ostrovy, z nichž transformace jakéhokoliv typu konstituentu vede k negramatičnosti. Přes určité nejasnosti, kudy přesně vést hranici mezi s.o. a ↗slabými ostrovy, lze za nezpochybněné typy s.o. považovat následující konstrukce:

(1)

Komplexní DP (s relativní n. argumentovou klauzí): např. *Jakého psa Petr viděl [muže, který venčil ___]?; *Jakého psa Petr slyšel [zprávu, že Karel koupil ___]? – hranaté závorky vyznačují s.o., tučným písmem je transformovaný konstituent, podtržítko značí místo (proměnnou vázanou tímto konstituentem/operátorem), odkud byl transformován.

(2)

Subjekty: např. *Čí fretky [Karlovo venčení ___] rozčililo Petra?

(3)

Adjunkty: např. *O čí fretce Petr odešel, [protože Marie mluvila ___]?

(4)

Koordinace frází: např. *Čí fretku Petr viděl [Marii a ____]?

(5)

Finitní větné wh‑argumenty: např. *Čí fretku se Petr ptal, [kdo odvedl ___]?

(6)

Tzv. left‑branch konstrukce: např. angl. věta *Which man's did you see [___ picture]? Tyto struktury jsou ve slovanských jaz. gramatické, jak je známo minimálně od práce ✍Corvera (1990), srov. v č.: Jak velkou jsi koupil [___ skříň]?; viz ✍Bošković (2004), ✍Bošković (2008), který nabízí generalizaci, že left branch extraction je jedna z vlastností, která je možná v jaz. bez členu, tedy i v češtině.

Paradigmatické vysvětlení s.o.: klasické syntaktické vysvětlení s.o. vychází ze syntaktické lokality (✍Huang, 1982; ✍Chomsky, 1986; ✍Lasnik & Saito, 1992) – původní intuice vysvětluje negramatičnost s.o. jako transformaci překračující více než jeden ohraničující uzel (viz ↗bariéra), kde ohraničujícím uzlem jsou minimálně DP a CP. Např.: *Jakého psa Petr viděl [DP muže, [CP který venčil ___]]?, kde při transformaci wh‑fráze překročila jak hranici CP, tak potom DP, oproti tomu transformace z argumentové věty překročí jen jeden ohraničující uzel – CP –: Jakého psa Petr slyšel, [CP že Karel venčil ___]? Taková analýza neumí vysvětlit některé typy slabých ostrovů, které byly v 90. letech syntakticky orientovanými badateli pokládány za syntaktický fenomén, např. negativní ostrovy, faktivní ostrovy a některé další (viz ↗slabé ostrovy). To vedlo na počátku 90. let k vytvoření tzv. relativizovaně minimalitních přístupů (relativizovaná minimalita // relativized minimality) (ostrovy byly jednou z položek jejich agendy); srov. ✍Cinque (1990), ✍Rizzi (1990). Hlavní myšlenkou relativizované minimality je to, že vztah mezi operátorem (wh‑výraz v případě s.o.) a jeho vázanou proměnnou (stopa po pohybu) musí být ustanoven lokálně, lokální relace může být blokována intervenujícím operátorem, který i když je derivačně nezávislý na původním operátoru, je mu dostatečně podobný. V tomto smyslu jsou wh‑výrazy, negace, afektivní operátory a další intervenující elementy důvodem negramatičnosti s.o. Tato intuice je obsažena i v ↗MP (✍Chomsky, 1995) jako tzv. podmínka minimálního spojení (minimal link condition). Kromě s.o. vede extrakce wh‑fráze k negramatičnosti i u tzv. nepřemosťovacích sloves (viz ↗přemosťovací sloveso (bridge verb)) – klasické příklady jsou slovesa charakterizující způsob mluvení jako koktat, křičet, zavrčet, mumlat, šeptat; srov. kontrast mezi Koho Petr říkal, že Karel políbil ___? (přemosťovací sloveso říkat) × *Koho Petr koktal, že Karel políbil ___? (nepřemosťovací sloveso koktat). I když nepřemosťovací slovesa sdílejí se s.o. neextrahovatelnost wh‑frází, jde zřejmě o dva navzájem nesouvisející typy syntaktických fenoménů, protože při extrakci z nepřemosťovacích sloves nedochází k žádnému porušení syntaktické lokality.

Literatura
  • Bošković, Ž. Left Branch Extraction, Structure of NP, and Scrambling. In Sabel, J. & M. Saito (eds.), The Free Word Order Phenomenon: Its Syntactic Sources and Diversity, 2004, 13–73.
  • Bošković, Ž. What Will You Have, NP or NP? In Elfner, E. & M. Walkow (eds.), Proceedings of 37th Conference of the NELS, 2008, 101–114.
  • Cinque, G. Type of A'-Dependencies, 1990.
  • Corver, N. The Syntax of Left Branch Extractions. PhD. diss., Univ. of Tilburg, 1990.
  • Huang, C. T. J. Logical Relations in Chinese and the Theory of Grammar, 1982.
  • Chomsky, N. Barriers, 1986.
  • Chomsky, N. The Minimalist Program, 1995.
  • Lasnik, H. & M. Saito. Move Alpha. Conditions on its Application and Output, 1992.
  • Rizzi, L. Relativized Minimality, 1990.
  • Ross, J. R. Constraints on Variables in Syntax. PhD. diss., MIT, 1967.
Citace
Mojmír Dočekal (2017): SILNÝ OSTROV. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SILNÝ OSTROV (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka