NÁZVY OSOB JAKO NOSITELŮ ROLE SOCIÁLNÍ

Základní

V radikální verzi ↗OTS sémanticko‑slovotvorná kategorie tvořící jednu ze tří podtříd sémanticko‑slovotvorné kategorie ↗názvů osob; v Dokulilově klasické verzi ↗OTS spadají n.o.n.r.s. do několika různých onomasiologických kategorií. Kategorii n.o.n.r.s. dělí Štícha (v KČG, 2011) do tří podkategorií: (1) Názvy nositelů sociální role profesní a rolí jí příbuzných; (2) Názvy nositelů sociální role obecně činnostní; (3) Názvy nositelů role sociálně charakterizační.

1. Názvy nositelů role profesní

K této subkategorii patří názvy vykonavatelů povolání a jemu příbuzných sociálních činností. V minulosti se tvořila a zčásti dosud nově tvoří řadou různých ↗sufixů; při tvoření ze sloves se uplatňují tyto sufixy: ‑č (holič), ‑tel (učitel), ‑ (tiskař), ‑ce (soudce), ‑ník (průzkumník), ‑čí (výběrčí), ‑ant/ent (projektant, recenzent), ‑(á)(t)or (revizor, exekutor, degustátor), ‑ér (aranžér), ‑ec (kupec, poslanec), ‑íř/ýř (barvíř, koštýř), ‑ák (zpěvák), ‑a (sluha). Při tvoření ze substantiv se uplatňují sufixy (a) stejné jako při tvoření ze sloves (zvukař, školník, hrnčíř, dudák); (b) sufixy specifické (popelář, bagrista, genetik).

2. Názvy nositelů role obecně činnostní

K této subkategorii patří názvy osob z hlediska činnosti, která je pro ně charakteristická, avšak není (a často ani nemůže být) součástí jejich profesních aktivit; tvoří se nejčastěji sufixem ‑teln. sufixem ‑č; oba tyto sufixy se poměrně často aplikují při derivaci z téhož slovesa: kdo (rád, často, aktuálně) někoho usmiřuje, je usmiřovatelusmiřovač (v korpusu SYN2010 je poměr derivátů usmiřovatelusmiřovač 5 : 3). Méně se uplatňuje sufix ‑ník (návštěvník). Málo produktivní a deriváty v úzu málo zastoupen je sufix ‑ce (vůdce). Od přejatých sloves se názvy osob této kategorie odvozují sufixy ‑átor (reformátor), ‑ant (demonstrant), ‑ér (hazardér). Spíše jen ojediněle se v této funkci využije i sufixu ‑ista (moralista).

3. Názvy nositelů role sociálně charakterizační

K této subkategorii patří obvykle desubstantiva. Tvoří se sufixy ‑ista (alibista), ‑ář (elitář), ‑(t)ik (asketik), ‑ák (vodák), ‑ník (karbaník), ‑ián (konfucián), ‑ovec (darwinovec), ‑ita (husita).

Rozšiřující
Literatura
  • KČG, 2011, 25–272.
Citace
František Štícha (2017): NÁZVY OSOB JAKO NOSITELŮ ROLE SOCIÁLNÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NÁZVY OSOB JAKO NOSITELŮ ROLE SOCIÁLNÍ (poslední přístup: 22. 6. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka