THETA TEORIE  (θ teorie)

Základní
Rozšiřující

Modul generativní gramatiky z období ↗teorie řízení a vázání, v němž dochází k přiřazování tzv. tematických rolí / sémantických rolí / theta rolí / θ rolí, jako je např. agens, patiens, instrument, recipient aj. (viz též ↗aktant). Nejdůležitějším principem t.t. je tzv. theta kritérium, které popisuje relaci mezi argumentovou strukturou predikátu a tematickými rolemi:

„Každý argument je nositelem pouze jedné tematické/theta role a každá theta role je přiřazena pouze jednomu argumentu“ (✍Chomsky, 1981).

S ohledem na transformace je toto kritérium upraveno na revidované theta kritérium:

„Každý argument α se vyskytuje v řetězu, který obsahuje jednu jedinou viditelnou theta pozici P, a každá theta pozice P je viditelná v řetězu, který obsahuje jediný argument α“ (✍Chomsky, 1986).

Jednoduché uplatnění theta kritéria viz následující č. příklady:

(1)

a.

Petr přijel

b.

*Petr přijel psa

c.

Petr koupil psa

d.

*Petr koupil

e.

Stmívá se

f.

*Petr se stmívá

Sloveso přijet je ↗subkategorizováno pro jednu theta roli, sloveso koupit má ve svém lexikálním zápisu dvě theta role, sloveso stmívat se není subkategorizováno pro žádnou theta roli. Pouze v (1a), (1c) a (1e) mají slovesa správný počet argumentů. V (1b) není argument pes asociován žádnou theta rolí, v (ld) není theta role patiens asociována argumentem a v (lf) není sloveso subkategorizováno pro žádný argument. Theta role jsou přiřazeny tematickým/theta pozicím. Pozice, kterým nejsou přiřazeny theta role, jsou netematické/non-theta pozice. V (la)–(1d) jsou subjektové pozice theta pozicemi, v (le) a (1f) je subjektová pozice netematická stejně jako v Ukázalo se, že je Petr dobrý učitelByl postaven dům. Každá predikující jednotka má v lexikonu v rámci ↗subkategorizace také svůj theta rámec (theta-grid), který určuje obligatorní počet a druh argumentů. Theta role udělená subkategorizovanému objektu slovesem uvnitř projekce V' (za podmínky ↗řízení) se nazývá interní/vnitřní theta role. Theta role subjektu se nazývá externí/vnější theta role, protože je přiřazena „gramatické funkci“ (GF) subjektu vně projekce VP. Theta role jsou udělovány už na rovině ↗D-struktury, tj. před aplikací transformací, a při uplatnění pravidla ↗posun α se přemísťují spolu se svými argumenty. Např. při pasivní transformaci se argument v pozici objektu aktivní věty posunuje do pozice gramatického subjektu, ale svou theta roli (patiens) si zachová. Aby byla theta role interpretovatelná, musí jí být udělen abstraktní syntaktický pád. Idea přiřazení pádů a tematických rolí řetězům je důsledek tzv. podmínky viditelnosti (visibility condition): NP pozice, která tvoří hlavu transformačního řetězce, smí dostat theta index (udělený v pozici ↗stopy) pouze tehdy, jestliže byla označena pádem. Podle ✍Chomského (1981) pasivní morfologie: (a) absorbuje předmětný pád (tj. akuzativ) a (b) detematizuje subjektovou theta roli, tj. negeneruje žádnou theta roli pro subjekt. Podle této teorie NP generovaná v pozici verbálního komplementu má svou theta roli objektu, ale tato role není viditelná, protože na základě (a) nemá pád (akuzativ). NP se tedy musí přemístit do pozice subjektu (která díky (b) nemá theta roli, takže nedojde k udělení druhé theta role, a tím k porušení theta kritéria) a v pozici SPEC(INFL) získá tato NP strukturní nominativ.

V období ↗minimalismu je t.t. nahrazována pomocí nějaké varianty ↗rysu [+D], který je součástí některé funkční hlavy v rámci kategoriální projekce slovesa. Aby byl takový rys saturován, musí dojít ke kombinaci s příslušným (valenčním) doplněním. Funkční projekce, které obsahují konkrétní rysy interpretované jako theta role, jsou pevně stanoveny a tím je interpretace pevně vázaná na konkrétní pozici ve stromu (viz ✍Hale & Keyser, 2002; ✍Harley(ová), 2010; ✍Harley(ová), 2012).

K analýze theta rolí v generativní gramatice a sémantických rolí ve valenčních gramatikách viz ↗sémantická role.

Literatura
 • Grimshaw, J. Argument Structure, 1991.
 • Hale, K. & S. J. Keyser. On Argument Structure and the Lexical Expression of Syntactic Relations. In Hale, K. & S. J. Keyser (eds.), The View from Building 20, 1993, 53–110.
 • Hale, K. & S. J. Keyser. Prolegomenon to a Theory of Argument Structure, 2002.
 • Harley, H. A Minimalist Approach to Argument Structure. In Boeckx, C. (ed.), The Oxford Handbook of Linguistic Minimalism, 2010, 427–448.
 • Harley, H. External Arguments and the Mirror Principle: On the Distinctness of Voice and v. Lga 125, 2012, 34–57.
 • Chomsky, N. Lectures on Government and Binding, 1981.
 • Chomsky, N. Barriers, 1986.
 • Jackendoff, R. Semantic Interpretation in Generative Grammar, 1972.
 • Jackendoff, R. Semantic Structures, 1990.
 • Kratzer, A. Severing the External Argument from Its Verb. In Rooryck, J. & L. Zaring (eds.), Phrase Structure and the Lexicon, 1996, 109–138.
 • Rouveret, A. & J. R. Vergnaud. Specifying Reference to the Subject. LI 11, 1980, 97–202.
 • Williams, E. Predication. LI 11, 1980, 203–238.
 • Williams, E. The Anaphoric Nature of Theta Roles. LI 20, 1989, 425–456.
 • Viz též G&B, Sémantická role.
Citace
Peter Kosta, Ludmila Veselovská (2017): THETA TEORIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/THETA TEORIE (poslední přístup: 29. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka