BARIÉRA  (barrier)

Základní
Rozšiřující

Termín užívaný v transformační generativní gramatice v období ↗G&B (Government and Binding // teorie řízení a vázání), patřící do teorie lokality, jež se zabývá vzdáleností elementů v syntaktické struktuře. B. je relativní pojem, protože fráze nejsou bariérou jednou provždy. Podle ✍Chomského (1986) jsou sice potenciálně všechny fráze b., pokud je však nějaká fráze komplementem lexikální hlavy – tj. komplementem slovesa (V), substantiva (N), adjektiva (A) n. předložky (P) – potom daná fráze b. není. Status b. také může být zděděn, pokud daná fráze bezprostředně dominuje (↗ovládání) jinou b. (přesněji blokující kategorii, blocking category).

B. mohou blokovat jak řízení (↗teorie řízení), tak posun elementů. Pro zablokování řízení stačí jedna intervenující b., zatímco pro zablokování posunu jsou nutné minimálně dvě intervenující b., protože tak jako v dřívější generativní teorii je pro posun relevantní podmínka ↗subjacence. Systém b. tedy sjednocuje z dřívější teorie subjacenci, podmínku pro extrakční domény (condition on extraction domain, CED, viz ✍Huang, 1982), pro něž jsou kritické dvě b., a princip prázdných kategorií (empty category principle, ECP) (viz ↗prázdná kategorie), pro který je kritická již jedna b. B. se dá při posunu vyhnout adjunkcí (↗adjunkt) na danou kategorii/bariéru, protože adjunkcí daný element nepřekračuje celou kategorii, nýbrž jen její segment. Typickým příkladem je extrakce elementů z VP, kdy se elementy nejdříve na VP adjungují a teprve poté se posunují do vyšší strukturní pozice. Cílem systému b. je také postihnout rozdíly v gramatičnosti mezi extrakcí z komplementů na straně jedné a subjektů či adjunktů na straně druhé. Protože subjekty/subjektové věty a adjunkty/adjunktové věty nejsou komplementem lexikální hlavy, jsou b. pro posun. Zároveň také b. dokáží rozlišovat mezi extrakcí komplementů a adjunktů. Pokud je např. nějaký adjunkt extrahován ze subjektové či adjunktové věty, potom je porušen princip ↗prázdné kategorie, protože mezi extrahovaným adjunktem a jeho stopou intervenuje bariéra, jež blokuje řízení stopy antecedentem. Naproti tomu je-li posunut komplement, ECP není porušen, protože stopa je řízena lexikální hlavou. Z vývojového hlediska pojem b. nahradil dřívější cyklické/ohraničující uzly (srov. ✍Chomsky, 1977). V dalším vývoji TGG byly b. nahrazeny ↗fázemi, přičemž fázemi jsou kategorie vP a CP (✍Chomsky, 2000; ✍Chomsky, 2001).

Příklad (1a) ukazuje gramatickou základovou větu. V (1b) se co posunuje přes dvě bariéry (CP2 a NP), což porušuje subjacenci, proto je věta negramatická. Při svém posunu se co nejdříve adjunguje na VP2, čímž se vyhne b. VP2, a pak se adjunguje na VP1. Při tom překročí IP2, CP2 a NP. IP2 není inherentní b. (kvůli hypotéze ✍Chomského (1986), i když je blokující kategorií) a ani nemůže být zděděnou b., protože co se na VP2 adjungovalo. Zato CP2 je zděděnou b., protože bezprostředně dominuje blokující kategorii IP. Zároveň je CP2 také inherentní b., protože není komplementem lexikální hlavy (je to adjungovaná vztažná věta). NP ten den je komplementem lexikální hlavy nezapomene, proto není inherentní bariérou, zato však je zděděnou bariérou, protože dominuje blokující kategorii CP2. Potom se co posune z VP1 do CP1, při čemž překročí IP1, což není b. ze stejného důvodu jako IP2.

(1)

a.

[IP1 Jirka [VP1 nezapomene [NP ten den, [CP2 kdy [IP2 Pavel [VP2 přečetl Bariéry]]]]]]

b.

*[CP1 Cok [IP1 Jirka [VP1 tk [VP1 nezapomene [NP ten den, [CP2 kdy [IP2 Pavel [VP2 tk [VP2 přečetl tk]]]]]]]]]?

Literatura
  • Grewendorf, G. & W. Sternefeld. (eds.) Scrambling and Barriers, 1990.
  • Huang, C.-T. J. Logical Relations in Chinese and the Theory of Grammar. PhD. diss., MIT, 1982.
  • Chomsky, N. On Wh-Movement. In Culicover, P. & T. Wasow ad. (eds.), Formal Syntax, 1977, 71–133.
  • Chomsky, N. Barriers, 1986.
  • Chomsky, N. Minimalist Inquiries: The Framework. In Martin R. & D. Michaels ad. (eds.), Step by Step. Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik, 2000, 89–155.
  • Chomsky, N. Derivation by Phase. In Kenstowicz, M. (ed.), Ken Hale: A Life in Language, 2001, 1–52.
Citace
Petr Biskup (2017): BARIÉRA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/BARIÉRA (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka