SUFIXOID

Základní

Z hlediska morfologického nevyhraněný morfém, který zaujímá přechodné postavení mezi kořenným ↗morfémem a ↗sufixem (čapkolog, anglofil, citátomanie, soudcokracie, klipotéka, mlékomat, nohejbal, plynofikace; tvarosloví, plynovod, tlakoměr, filmomil, kulturotvorný); z hlediska slovotvorného (derivatologického) „slovotvorný prostředek funkčně stojící na rozhraní slovotvorného základu a formantu“ (✍Furdík, 2004:158). S. vystupují jako koncový člen subst. a adj. slovotvorných formací, charakterizovaných v č. zpravidla jako ↗kompozita, resp. sufixoidní kompozita.

s. se řadí jak prvky cizího původu, tak původu domácího. K prvkům cizího původu náležejí především internacionální prostředky latinsko‑řecké jako ‑logie, ‑log, ‑manie, ‑man, ‑fobie, ‑fob, ‑filie, ‑fil, ‑grafie, ‑graf, ‑kracie, ‑téka, ‑metr, ‑mat (v slovotvorných a lexikografických popisech bývají pokládány za slovní základy). K novějším s. patří např. původem z angl. ‑holik (čajoholik), ‑gate (naftagate). Z domácích prostředků poklesly na úroveň s. slovní základy ‑měr, ‑vod, ‑pis, ‑mil aj. Přetváření slovních základů, resp. slov na s. je stupňovité. Transformací v počátečním stadiu se dnes vyznačují např. lexémy ‑centrum (ekocentrum), ‑centrismus (pragocentrismus), ‑terapie (genoterapie).

Rozšiřující
Literatura
  • Avramova, C. Slovoobrazuvatelni tendencii pri sâštestvitelnite imena v bâlgarskija i českija ezik v kraja na XX vek, 2003.
  • Dokulil, M. & J. Kuchař. Slovotvorná charakteristika cizích slov. 60, 1977, 169–185.
  • Furdík, J. Zmeny v jazykových podsystémoch (čiastkových normách). 3. Slovotvorné zmeny. In Bosák, J. (ed.), Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Slovenský jazyk, 1998, 52–68.
  • Furdík, J. Slovenská slovotvorba, 2004.
  • Gazda, J. Integrace cizojazyčných prvků v slovní zásobě současné ruštiny a češtiny. CSc. dis., FF MU, Brno, 1990.
  • Janovec, L. Kompozita v současné češtině – komponenty ‑centrum a ‑turistika. In Sborník příspěvků z 5. mezinárodního setkání mladých lingvistů, 2006, 145–149.
  • Janovec, L. & A. Rangelova. Sufixy a sufixoidní lexémy u substantivních kompozit. In Martincová, O. & A. Rangelova ad. (eds.), Neologizmy v dnešní češtině, 2005, 85–98.
  • Martincová, O. & N. Savický. Hybridní slova a některé obecné otázky neologie. SaS 48, 1987, 124–139.
  • Šmilauer, V. Novočeské tvoření slov, 1971.
  • Waszakowa, K. Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, 2005.
Citace
Olga Martincová (2017): SUFIXOID. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SUFIXOID (poslední přístup: 24. 5. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka