ILOKUČNÍ ČÁSTICE

Základní

V Greplově podání (, 1998) částice a výrazy nabývající povahy částic, které napomáhají – zpravidla v souhře s prostředky gramatickými a prozodickými indikátory – signalizovat víceméně jednoznačně ↗komunikační funkce výpovědi. Jsou různého původu a stojí většinou na začátku výpovědi: To neumíš pozdravit?! („výtka“); Jak to se mnou mluvíš?! („výtka“); Co bych se mu omlouval! („odmítnutí návrhu“); Vždyť přece nemá kvalifikaci! („námitka, protest“); Co abychom si dali zmrzlinu („návrh“); Víš co(,) dáme si / dejme si zmrzlinu („návrh“); To víš, že ti pomohu („ujišťování“); Klidně si zapalte („dovolení“); Díky(,) žes přišel („poděkování“); Běda ti nepřijít („výhrůžka“); Že se řízneš! („varování“); Raději mu to neříkej („rada, doporučení“); Viď že přijdeš! („naléhání“); Já ti dám (ukážu) neučit se! („výhrůžka“); Když tak mi zavolej („podmíněná výzva“); Když on se neučí! („námitka“) aj.

Motivace pro zavedení kategorie i.č. přichází z jejich chování. Např. pokud je slovo klidně autosémantický slovní druh příslovce, ukazuje jiné vlastnosti, než když je synsémantický slovní druh částice: (i) řazení příslovce ve větě se řídí jinými principy než částice: Klidně čekejte / Klidně počkám (příslovce n. částice) × Čekejte klidně / Počkám klidně (jen příslovce), (ii) jen příslovce může přijmout negaci: Neklidně čekejte / Neklidně počkám (jen příslovce); (iii) příslovce má volnější distribuci než částice, která je jen u imperativu, aj.

Viz též ↗modifikační částice.

Rozšiřující
Literatura
  • Abraham, W. Discourse Particles in German: How Does Their Illocutive Force Come about? In Abraham. W. (ed.), Discourse Particles, 1991, 203‒252.
  • Grepl, M. Partikulizace v češtině. JA 36, 1989, 95–100.
  • Helbig, G. Partikeln als illokutive Indikatoren im Dialog. Deutsch als Fremdsprache 14, 1977, 30‒44.
  • Metrich, R. Lexicographie bilingue des particules illocutoires de l'Allemand. Contribution … la lexicographie bilingue allemand-francais/francais-allemand des mots de la communication, 1988.
  • , 1998.
  • Wunderlich, D. Studien zur Sprechakttheorie, 1976.
Citace
Miroslav Grepl (2017): ILOKUČNÍ ČÁSTICE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ILOKUČNÍ ČÁSTICE (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax pragmatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka