KOOKURENCE

Základní

Nejbližší č. termín je souvýskyt; zpravidla se uvádí, které prvky větné stavby patřící do stejné kategorie se mohou vyskytovat ve stejné/analogické pozici téže roviny stavby věty. K. se zjišťuje např. u adv. Kookurující adv. s funkcí adverbiálního určení mohou být významově různá (Večer šel rychle domů), n. z totožné sémantické skupiny (Stalo se to dnes ráno; Kniha je vpravo dole vzadu; Sedí u okna v křesle). Ve druhém případě 3 (1987) hovoří o zmnožení syntaktické pozice, a to o adordinovaných adverbiálních určeních lišících se svou extenzí (viz ↗adordinace). Jejich pořadí je často ireverzibilní: podle 3 (1987:419–430) tzv. izotropní skupiny, např. Počkám na nádraží v hale / Počkám v hale na nádraží, druhé adverbiální určení má funkci nekongruentního atributu. Tzv. kategorizační funkce slovosledu se vztahuje i na k. polysémních deadjektivních adverbií typu prostě, přirozeně, rozhodně, vážně. V případech typu Rozhodně se choval prostě / Prostě se choval rozhodně / Choval se rozhodně prostě / Choval se prostě rozhodně si adv. s funkcí vlastního rématu (stojící v koncové pozici) zachovává význam kvalifikační, kdežto adv. bezprostředně předcházející adv.n. umístěné na počátku věty má funkci komentující, srov. ✍Uhlířová (1979).

O k. v sémantickém smyslu se dále hovoří jednak při popisu sémantiky některých sloves, např. ✍Daneš & Hlavsa a kol. (1987:77) popisují souvýskyty jako symetrické lokalizace, zejm. však s ohledem na tzv. feature cooccurence restrictions (FCR), tj. omezení k. rysů/kategorií, u ✍Gazdara & Kleina ad. (1985). FCR (celkem se jich uvádí 19) jsou jednak univerzální, jednak specifická pro jednotlivé jaz. Např. má-li kategorie specifikující rys „VFORM“ (formu slovesa), pak je implikováno (FCR říká), že má zároveň rys +V, -N; podobná omezení platí pro jména a předložky: [NFORM +N,-V]; [PFORM -N,-V].

Rozšiřující
Literatura
  • Daneš, F. & Z. Hlavsa a kol. Větné vzorce v češtině, 1987.
  • Gazdar, G. & E. Klein ad. Generalised Phrase Structure Grammar, 1985.
  • 2, 1986.
  • 3, 1987.
  • Sells, P. Lectures on Contemporary Syntactic Theories, 1985.
  • Uhlířová, L. K postavení tzv. větných příslovcí v aktuálním členění. SaS 40, 1979, 143–148.
Citace
Milada Hirschová (2017): KOOKURENCE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KOOKURENCE (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka