T-MODEL

Základní
Rozšiřující

V ↗transformační generativní gramatice schematický obraz derivačního procesu, kterým vzniká jaz. struktura. Název pochází z grafické podoby větvícího se modelu, který připomíná obrácené písmeno T (nebo Y):

Model vychází z toho, že frázové/větné grafy jsou budovány (konstruovány, derivovány) v definovatelné postupnosti kroků a že v takto chápaném procesu lze odlišit několik syntakticky relevantních rovin. Příklad uvádí rozdíl mezi rovinami reprezentace v období rané teorie ↗G&B (✍Chomsky, 1981) pomocí věty It is unclear who to see:

(i)

It is unclear

[''S/CP who

[S/IP to see]]

povrchová struktura

Je nejasné

koho

navštívit

(ii)

It is unclear

[''S/CP whoi

[S/IP PRO to see ti]]

S‑struktura

Je nejasné

koho

navštívit

(iii)

It is unclear

[''S/CP COMP

[S/IP PRO to see who]]

D‑struktura

Je nejasné

navštívit koho

(iv)

It is unclear

[''S/CP for which person x

[S/IP to see x]]

LF‑reprezentace

Je nejasné

pro kterou osobu x

Pojem (i) surface structure (↗povrchová struktura) pochází ze standardní teorie (✍Chomsky, 1965) a rozumí se jím ohodnocení uzávorkované struktury na výstupní rovině ↗fonetické formy (PF). Na rozdíl od rozšířené standardní teorie odlišuje Chomsky povrchovou strukturu od abstraktněji pojaté S‑struktury (ii), která obsahuje mj. stopu t (trace), která odkazuje indexem i ke svému ↗antecedentu (who). Tato stopa t označuje pozici přímého předmětu, v níž se tázací zájmeno who původně vyskytovalo (kde bylo generováno na základě bázových pravidel) v ↗D-struktuře; (iii) odpovídá dřívějšímu termínu hloubková struktura a poukazuje na bázové pravidlo S' > COMP S a obsahuje rovněž prázdnou kategorii PRO, označující foneticky „prázdný“ subjekt ve větě s inf. slovesa to see (subjekt musel být generován na základě ↗rozšířeného projekčního principu). Mezi D‑strukturou (iii) a S‑strukturou účinkuje transformační pravidlo, které pomocí transformace K‑posun přesunulo element who v rámci zapuštění věty z pozice předmětu do iniciální pozice COMP. Zápis pro interpretativní ↗logickou formu (LF) (iv) je odvozen z S‑struktury (nezávisle na zápisu fonetickém) a obsahuje relaci mezi operátory (kvantifikátory) a proměnnou.

Pozdní období teorie ↗G&B (období ↗bariér) zdůrazňuje v rámci D‑struktury význam lexikonu. Syntaktické (viditelné) transformace ve fázi mezi D‑strukturou a S‑strukturou označuje jako generalizované transformace posun‑α. Pro S‑strukturu přejímá termín spell out a uvažuje také o skrytých transformacích ve fázi mezi spell out a LF. Také v tomto období teorie G&B se v bodu spell out derivační proces dělí: jedna větev směřuje k interpretativnímu modulu ↗logické formy (LF reprezentace) a druhá k auditivně percepční rovině ↗fonetické formy. Na rovině fonetické jsou abstraktní rysy struktury a fonetické rysy lexikálních jednotek realizovány jazykově specifickou formou.

↗Minimalismus pokračuje v terminologických změnách dále. S‑strukturu jako rovinu nedefinuje, D‑strukturu nahrazuje ↗numerací prvků vybraných z lexikonu (tj. množinou jejich rysů) a veškerá pravidla se snaží stanovit s odkazem na jedno ze dvou rozhraní (interface): rozhraní auditivně‑percepční (↗fonetická forma) a rozhraní logicko‑interpretační (↗logická forma).

Literatura
  • Chomsky, N. Aspects of the Theory of Syntax, 1965.
  • Chomsky, N. Lectures on Government and Binding, 1981.
  • Chomsky, N. The Minimalist Program, 1995.
  • Kosta, P. & S. L. Franks ad. (eds.) Minimalism and Beyond: Radicalizing the Interfaces, 2014.
  • Krivochen, D. & P. Kosta. Eliminating Empty Categories: A Radically Minimalist View on their Ontology and Justification, 2013.
  • Veselovská, L. Od bariér k minimalismu: Některé aspekty poslední vývojové změny chomskyánského modelu jazyka. SaS 62, 2001, 274‒292.
  • Viz také G&B, MP, TGG.
Citace
Peter Kosta, Ludmila Veselovská (2017): T-MODEL. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/T-MODEL (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka