DĚDĚNÍ RYSŮ  (feature inheritance)

Základní
Rozšiřující

Termín poprvé použitý ✍Chomským (2007), který označuje dědění syntaktických rysů ↗komplementizérové hlavy C časovou hlavou T. Podle ✍Chomského (2007), ✍Chomského (2008) nepatří časový rys a ↗φ-rysy (osoba, rod, číslo; viz ↗operace shody) inherentně T, nýbrž jsou hlavě T předány hlavou C. Chomského návrh se zakládá na pozorování, že existuje těsný vztah mezi komplementizérem (C) a časovou hlavou (T). Např. v konstrukcích s ↗nadzvednutím a v ↗ECM-konstrukcích (viz ↗akuzativ s infinitivem), které nemají v zapuštěné větě hlavu C, nemá T časové rysy – proto je sloveso v infinitivu – ani φ-rysy, v důsledku čehož T nemůže udělit subjektu pád a subjekt ho musí získat v maticové větě (✍Chomsky, 2000; ✍Chomsky, 2001).

Teoretické zdůvodnění d.r. se zakládá na tom, že syntax nedokáže odlišit ohodnocené neinterpretovatelné rysy od ohodnocených interpretovatelných rysů. Proto musí být ohodnocené neinterpretovatelné rysy okamžitě spelovány (spell out), aby derivace mohla být úspěšná. Protože speloutem je vždy odeslán jen fázový komplement (viz ↗PIC), rysy nemohou zůstat v syntaxi na fázové hlavě C, ale musí se nacházet ve fázovém komplementu (T) (viz ✍Richards, 2007; ✍Richards, 2011). Tvrzení, že hlava T získává své rysy ve skutečnosti od C, má tu výhodu, že umožňuje zobecnit, že neinterpretovatelné rysy (tj. rysy, jež iniciují jednotlivé derivační kroky) jsou vždy umístěné na fázových hlavách, a tím pádem že syntaktické operace jsou vždy spouštěny fázovými hlavami (s výjimkou operace externího vnoření, která je nutná k postavení věty). Nevýhodou d.r. je, že tento proces může být za určitých okolností necyklický, protože se děje zeshora dolů (z C na T). ✍Chomsky (2013) rozšířil d.r. na všechny rysy hlavy C, tedy i na otázkový rys Q, a navrhuje analyzovat konstrukce s that-trace efektem právě pomocí d.r.

Literatura
  • Chomsky, N. Minimalist Inquiries: The Framework. In Martin R. & D. Michaels ad. (eds.), Step by Step. Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik, 2000, 89–155.
  • Chomsky, N. Derivation by Phase. In Kenstowicz, M. (ed.), Ken Hale: A Life in Language, 2001, 1–52.
  • Chomsky, N. Approaching UG from Below. In Sauerland U. & H. M. Gärtner (eds.), Interfaces + Recursion = Language? 2007, 1–29.
  • Chomsky, N. On Phases. In Freidin, R. & C. P. Otero ad. (eds.), Foundational Issues in Linguistic Theory. Essays in Honor of Jean-Roger Vergnaud, 2008, 133–166.
  • Chomsky, N. Problems of Projections. Lg 130, 2013, 33–49.
  • Richards, M. On Feature Inheritance: An Argument from the Phase Impenetrability Condition. LI 38, 2007, 563–572.
  • Richards, M. Deriving the Edge: What’s in a Phase? Syntax 14, 2011, 74–95.
Citace
Petr Biskup (2017): DĚDĚNÍ RYSŮ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DĚDĚNÍ RYSŮ (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka