THAT-T FILTER

Základní
Rozšiřující

Pravidlo formulované ✍Chomským & Lasnikem (1977): *[S' that [NP E] … ], kde E = empty; filtry měly v generativní gramatice 70. let omezit transformace. Porušení that-t filtru v mnoha jaz. vyvolává tzv. that-t efekt, tj. negramatičnost. K that-t efektu dochází při extrakci subjektu z CP s lexikálním (overtním) ↗komplementizérem (C), neboť po extrakci subjektu zůstává ve struktuře stopa (= trace, t) a tato stopa bezprostředně následuje za komplementizérem (v angl. typický C je that). That-t filtr predikuje kontrast v angl.:

(1)

a.

*Who do you believe that left

b.

Who do you believe left

(2)

a.

Who do you believe that Peter met

b.

Who do you believe Peter met

(1a) ukazuje that-t efekt: *Whoi do you believe [CP tthat [TP ti left]], (1b) ne, protože v ní není komplementizér. (2) je naproti tomu gramaticky správná struktura bez ohledu na to, zda je v ní komplementizér n. ne, protože při extrakci objektu k that-t efektu ani ve struktuře s komplementizérem nedochází: Whoi do you believe [CP ti [TP Peter met ti]]. Bylo pozorováno, že that-t efekt nenastává v pro drop jaz. (srov. analýzu ✍Rizziho, 1982), ale ani v některých jaz. s obligátním overtním subjektem (např. v němčině); viz ↗pro-drop parametr.

Č. jako pro drop jaz. by měla být imunní k that-t efektu. Empirický výzkum zatím není k dispozici, ale předběžné sondy ukazují, že Češi považují extrakci subjektu z komplementové CP za možnou v případě, že sloveso maticové věty je v 2. os., v ostatních případech pokládají věty za velmi pravděpodobně negramatické; strategie obejití that-trace efektu nevyjádřením komplementizéru je v č. v (3) zbytečná a její využití je stylistické; viz (3a), v (3') je neúčinná, viz (3a'):

(3)

Kdoi myslíš/říkáš, že ti pozve Janu do baru?

(3')

??/*Kdoi (Petr) myslí/říká, že ti pozve Janu do baru?

??/*Kdoi myslí/říká, že ti pozve Janu do baru?

(3)

a.

Kdo myslíš/říkáš pozve Janu do baru

a'.

*Kdo (Petr) myslí/říká pozve Janu do baru?

Imunita č. vůči that-trace efektu predikuje gramatickou správnost konstrukcí (3b):

(3)

b.

Kdo že pozve Janu do baru?

Analýzy that-t efektu jsou v generativní gramatice zakotveny už v ↗G&B; vlivné jsou podobné analýzy ✍Chomského (1986)✍Rizziho (1990), podle nichž that-t efekt je porušení governmentu, vyžadovaného pro prázdné kategorie (komplementizér je intervenující prvek). Různé analýzy, včetně své vlastní, v ↗MP uvádí např. ✍Roussou(ová) (2010); nověji se vykládá that-t efekt taky jako případ zamrznutí fráze v pozici, v níž ohodnotí své rysy: ✍Boecks (2003) v rámci hypotézy nazývané Activity Condition, ✍Rizzi (2006) v rámci hypotézy nazývané Criterial Freezing. V č. tradiční jazykovědě se that-trace efekt neanalyzuje (neboť neexistuje) a konstrukce typu (3) se vysvětlují jako jeden případ ↗neprojektivních konstrukcí obsahujících tzv. přemosťovací sloveso.

Kontrast (1a) × (2a) ukazuje jeden z projevů asymetrie subjektu a objektu. Tato asymetrie vůči that-trace efektu se v angl. projevuje i v relativních větách, ale právě obráceně než ve větách komplementových: jak ukazuje (4a), v relativních větách se subjektovým komplementizérem je komplementizér nutný, a jak ukazuje (4b), v relativních větách s objektovým komplementizérem je komplementizér zakázán:

(4)

a.

The man that left is my neighbour

*The man left is my neighbour

b.

*The man that you saw is my neighbour

The man you saw is my neighbour

✍Roussou(ová) (2002) proto mluví o anti-that-t efektu. V č. není. Viz též ↗ostrov.

Literatura
  • Boecks, C. Islands and Chains: Resumption as Stranding, 2003.
  • Déprez, V. A Minimal Account of the That-t Effect. In Cinque, G. & J. Koster ad. (eds.), Paths towards Universal Grammar: Studies in Honor of Richard S. Kayne, 1994, 121–135.
  • Chomsky, N. Barriers, 1986.
  • Chomsky, N. & H. Lasnik. Filters and Control. LI 8, 1977, 425–504.
  • Rizzi, L. Issues in Italian Syntax, 1982.
  • Rizzi, L. Relativized Minimality, 1990.
  • Rizzi, L. On the Form of Chains: Criterial Positions and ECP Effects. In Cheng, L. & N. Corver (eds.), On Wh-Movement, 2006, 97–133.
  • Roussou, A. C, T, and the Subject: That-t Phenomena Revisited. Lga 112, 2002, 13–52.
  • Roussou, A. Subject on the Edge. In Panagiotidis, E. P. (ed.), The Complementizer Phase. Subjects and Operators, 2010, 76–116.
  • Szczegielniak, A. ‘That-trace Effects’ Cross-linguistically and Successive Cyclic Movement. MIT Working Papers in Linguistics 33, 1999, 369–393.
Citace
Petr Karlík (2017): THAT-T FILTER. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/THAT-T FILTER (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka