KVAZIKOMPOZICE  (nepravá kompozice)

Základní

V tradiční slovotvorbě proces tvoření kompozit přechodného typu // kvazikompozit // nepravých kompozit spojením vlastního kořenného morfému a morfému přechodného charakteru, tj. ↗radixoidu, ↗prefixoidu nebo ↗sufixoidu; viz také ↗afixoid. V současné slovní zásobě č. lze zaznamenat nárůst tvoření k., zejména u slov nových a přejatých: velkopodnikatel, prvovýroba, euroskeptik, tvarosloví, plastovod, kafkolog. Skutečná kompozita a kvazikompozita jsou strukturně podobné útvary (spojuje je kompozitnost tvoření), status, funkce a sémantika jejich komponentů se však liší: podle charakteru slovotvorných morfémů by tedy bylo důsledné odlišovat typy tvoření (kompozitního, derivačního a typů přechodných, hraničních) na škále: ↗kompozice čistá – ↗kompozice derivační – ↗kvazikompozice. Vést mezi nimi hranici však bývá u konkrétních pojmenování mnohdy obtížné a nejednoznačné. Jejich přechodnost a nevyhraněnost se odráží i v nejednotnosti terminologické.

Rozšiřující
Literatura
  • Bozděchová, I. K současnému tvoření složených názvů osob v češtině. In Mengel, S. (ed.), Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und pragmatische Aspekte, 2014, 506–526.
  • Furdík, J. Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). (ed. Ološtiak, M.), 2004, 99, 106.
  • Martincová, O. Na okraj konkurence slovotvorných prostředků. SaS 58, 1997, 161–164.
  • Martincová, O. & N. Savický. Hybridní slova a některé obecné otázky neologie. SaS 48, 1987, 124–139.
  • Martincová, O. & K. Buzássyová. Neuzuální slovotvorba v západoslovanských jazycích. In Ohnheiser, I. (ed.), Slowotwórstwo/Nominacja. Komparacja wspólszesnych jezyków slowiańskich 1, 2003, 249–281.
  • 1, 1986.
  • Mitter, P. Vymezení některých prefixoidů a radixoidů v české lingvistické literatuře. JA 41, 2004, 31–36.
  • Opavská, Z. Krajní póly fungování kvantifikačně-intenzifikačních prefixoidů? In Tichá, Z. & A. Rangelova (eds.), Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference, 2003, 35–41.
  • Šmídová, P. Kvantifikačně‑intenzifikační významy prefixoidů (na materiálu současné češtiny). JA 37, 2000, 87–95.
Citace
Ivana Bozděchová (2017): KVAZIKOMPOZICE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KVAZIKOMPOZICE (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka