SESTRA V SYNTAKTICKÉM STROMĚ

Základní

Prvek syntaktické struktury věty, části věty nebo i struktury větší než věta, který vyjadřuje vztah k jinému prvku na stejné hierarchické úrovni, své sestře, přičemž obě sestry jsou v témže podřízeném/závislém vztahu ke své jediné matce v syntaktické struktuře; viz ↗matka v syntaktickém stromě. V závislostní struktuře věty (srov. ↗závislostní gramatika), reprezentované typicky ↗závislostním stromem, závisí sestra s1 a sestra s2 bezprostředně na jediné matce m, která je jejich uzlem bezprostředně řídícím, mateřským, přičemž uzlům jsou přiřazena jednotlivá slova analyzované věty (i o takových slovech říkáme, že jsou řídící a závislá); mezi s1 a s2 není bezprostřední syntaktický vztah. Viz také ↗dominace.

Např. v nominální skupině nádherný náhrdelník mé manželky jsou slova nádhernýmanželky sestry závisející jakožto dcery (viz ↗dcera v syntaktickém stromě) na jediné matce, mateřském uzlu náhrdelník (v povrchověsyntaktické funkci shodného atributu (nádherný), resp. neshodného atributu (manželky) mateřského uzlu). Mateřský uzel m může mít obecně více dcer (dceřiných uzlů) než 1 podle svých morfologických a syntaktických vlastností a poměrů v syntakticky reprezentované struktuře. Na matce m závisí nejméně jediný uzel, o sestře závisící na matce m má smysl mluvit, jen je-li takových sester více než 1.

V bezprostředněsložkové syntaktické struktuře (srov. ↗složka a ↗bezprostředněsložková gramatika), reprezentované obvykle ↗bezprostředněsložkovým stromem, představují sestry bezprostřední složky jediné neterminální složky, přičemž sestry mohou být terminálními či neterminálními uzly ↗terminál a neterminál v syntaktické struktuře. V některých gramatických formalismech (např. ↗HPSG) se mezi dcerami mateřského uzlu (mother‑node) vyděluje jediná tzv. hlavní dcera (head‑daughter), ostatní dcery, její sestry, jsou vedlejší (non‑head daughters), přičemž toto rozlišení vyjadřuje vlastně vztah závislosti: na hlavní dceři závisí dcery vedlejší, čili mezi sestrami, dcerami mateřského uzlu, je vydělena jedna hlavní, na níž jsou všechny ostatní sestry závislé. Viz také ↗dominace.

Rozšiřující
Citace
Vladimír Petkevič (2017): SESTRA V SYNTAKTICKÉM STROMĚ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SESTRA V SYNTAKTICKÉM STROMĚ (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka