EVALUAČNÍ ČÁSTICE  (hodnotící částice, pocitová částice, emocionální částice)

Základní

Výraz sloužící – vedle ↗evaluačních predikátorů, které alternuje – k vyjadřování ↗postoje mluvčího a jeho kladného n. záporného hodnocení obsahu výpovědi: naštěstí / naneštěstí, bohudík / bohužel, chválabohu, darmo, právem apod., srov.: Právem to odmítl, Pohříchu se už vnuků nedočkal. 3 (1987)AGSČ (2013) uvedené výrazy přiřazují k částicím emocionálním i hodnotícím, přičemž k hodnotícím tyto gramatiky počítají i ↗částice epistémické. Také ✍Čermák (2008)MSoČ 1 (2010) vycházejí vedle částic bohužel, bohudík apod. ze širší skupiny výrazů, jež označují jako ↗částice pocitové (emocionální).

Mnohé e.č. vznikly elizí prézentní ↗spony je u evaluačních predikátorů slovesně-jmenných: Je škoda (chyba, hřích, nanic ...), že jste takovou příležitost promarniliŠkoda (chyba, hřích, hrůza, nanic ...)(,) že jste takovou příležitost promarnili / Škoda takovou příležitost promarnit!; n. jsou výsledkem slovotvorných procesů a zobecnění významu (bohužel < Bohu žel). V komunikaci vznikly i specifické e.č. typu ještěže (ještě že), aspoňže (aspoň že), dík(y)že: Ještěže si nezlomil nohu. Ve starších pracích se e.č. vykládají v rámci tzv. ↗subjektivní modality, např. Kopečný v ZČSk (1962).

Některé hodnotící výrazy – silně expresivní a hovorové – slouží zároveň jako prostředky ↗negace: Čerta jsme ho přesvědčili; Houby mi to pomohlo; Pamatuji si z toho dnes už hovno. Viz také ↗částice.

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013.
  • Čermák, F. Partikule, jejich syntagmatika a kumulace v mluvené češtině. In Kopřivová, M. & M. Waclawičowá (eds.), Čeština v mluveném korpusu, 2008, 63–74.
  • 3, 1987.
  • MSoČ 1, 2010.
  • , 1998.
  • ZČSk, 1962.
  • Viz také Částice.
Citace
Miroslav Grepl, Marek Nekula (2017): EVALUAČNÍ ČÁSTICE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/EVALUAČNÍ ČÁSTICE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka