OPERACE SHODY

Základní
Rozšiřující

Syntaktická operace z minimalistické teorie (↗minimalismus). Termín shoda je č. překladem v minimalismu užívaného angl. termínu agree; v tradiční gramatice i ve formální gramatice se termín shoda užívá pro syntaktický vztah označovaný synonymními termíny kongruence, concord, viz ↗shoda.

O.s. (agree) se uskutečňuje mezi dvěma konstituenty: sondou (probe) a cílem (goal). ✍Chomsky (2000)✍Chomsky (2001) – a jinde – definuje několik podmínek na tuto operaci. (a) Identičnost rysů (matching): Sonda a cíl musí mít identický rys. (b) Aktivita (activity condition): Oba konstituenty musí být aktivní, aby se mohly účastnit operace shody, tj. musí nést nějaký neinterpretovatelný rys. (c) ↗c‑ovládání (c‑command): Sonda musí c‑ovládat cíl. (d) Lokalita (locality): Shodující se konstituenty α a β musí být v lokálním vztahu, tj. neexistuje žádný takový konstituent γ, který má rys identický se sondujícím rysem konstituentu α, je aktivní, je c‑ovládán sondou α a zároveň c‑ovládá β. Obecně tedy nějaký neinterpretovatelný rys sondy hledá podle principu c‑ovládání ve své sestře konstituent s odpovídajícím interpretovatelným rysem (tj. cíl). Pokud sonda takový rys najde, její neinterpretovatelný rys je ohodnocen cílovým rysem a posléze je vymazán. V některých teoriích se může sonda shodovat s více cíli (✍Hiraiwa, 2001), což se nazývá několikanásobná shoda (multiple agree).

Např. subjektová shoda funguje následovně: Slovesa – konkrétně časová hlava T – mají neohodnocené neinterpretovatelné φ‑rysy (osobu, rod, číslo) a nominální argumenty mají naopak díky svým inherentním vlastnostem (ohodnocené) interpretovatelné φ‑rysy. K tomu mají nominální argumenty ještě neinterpretovatelný pádový rys, který je činí aktivními. V syntaktické derivaci φ‑rysy hlavy T sondují a nacházejí v sesterském konstituentu interpetovatelné φ‑rysy daného nominálního argumentu, viz (1):

(1)

Následně dojde ke shodě a pádový rys nominálního argumentu a φ‑rysy hlavy T jsou ohodnoceny a pak vymazány. Ohodnocené φ‑rysy hlavy T se projeví jako kongruenční afix na slovese a nominální argument získá díky o.s. nominativ. V důsledku toho se daný argument stává neaktivním a nemůže se dále účastnit syntaktické derivace (pokud nemá žádný další neinterpretovatelný rys).

O.s. se nachází i v jiných syntaktických konstrukcích, např. v otázkách, které se analyzují pomocí o.s. mezi neinterpretovatelným wh-rysem komplementační hlavy C a interpretovatelným wh‑rysem otázkového slova, viz (2):

(2)

Další případy o.s. se nacházejí ve větách s vázáním (viz ↗teorie vázání), viz (3). Podle ✍Chomského (2008) se ve větách jako (3) φ‑rysy hlavy T shodují nejen s φ‑rysy subjektu, ale také s φ‑rysy anafory:

(3)

Pomocí o.s. se dá také analyzovat vztah předložky a jejího komplementu (✍Biskup, 2009), n. shoda predikátu s objektem jako v (4), kde se φ‑rysy participia dočtenou shodují s φ‑rysy objektu knihu:

(4)

Jiřina má tu knihu už dočtenou

Literatura
  • Biskup, P. The Syntactic Structure of PPs. In Dočekal, M. & M. Ziková (eds.), Czech in Formal Grammar, 2009, 9–27.
  • Hiraiwa, K. Multiple Agree and the Defective Intervention Constraint in Japanese. MIT Working Papers in Linguistics 40, 2001, 67–80.
  • Chomsky, N. Minimalist Inquiries: The Framework. In Martin R. & D. Michaels ad. (eds.), Step by Step. Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik, 2000, 89–155.
  • Chomsky, N. Derivation by Phase. In Kenstowicz, M. (ed.), Ken Hale: A Life in Language, 2001, 1–52.
  • Chomsky, N. On Phases. In Freidin R. & C. P. Otero ad. (eds.), Foundational Issues in Linguistic Theory. Essays in Honor of Jean-Roger Vergnaud, 2008, 133–166.
Citace
Petr Biskup (2017): OPERACE SHODY. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/OPERACE SHODY (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka