PERSON CASE CONSTRAINT  (PCC)

Základní
Rozšiřující

Hypotéza reflektující omezení distribuce argumentových klitických osobních zájmen v ↗klitickém trsu ditranzitiv (viz ✍Perlmutter, 1971); viz ↗klitikon, ↗ditranzitivum. Pro první přiblížení viz kontrast (1a) × (1b), ukazující, že věta v (1a) je gramatická, zatímco o větě v (1b) to s jistotou říct nejde:

(1)

(a)

Petr mi tě představil

(b)

?Petr ti mě představil

Jazyky s PCC se liší podle toho, jakou variantu PCC mají. Standardně se nejpozději od ✍Bonet(ové) (1991:182) rozlišují dvě hlavní verze: (a) Silná verze PCC: „V kombinaci nepřímý objekt (NO) přímý objekt (PO) musí být PO 3.os.“ (např. katalánština, francouzština, řečtina); (b) Slabá verze PCC: „V kombinaci NO a PO, v níž je 3. osoba, musí být 3.os. PO“ (např. němčina, holandština). Pro č. jako jazyk flexivní lze PCC formulovat prostřednictvím pádů, které jsou NO a DO přiděleny: NO → Dat., DO → Akuz. Následující tabulka představuje predikce PCC, pokud by platil v č.:

Tabulka 1

Dat. – Akuz.

silná verze PCC

slabá verze PCC

Petr mi tě představil

*

Petr mi ho představil

Petr mi mě představil

*

Petr ti mě představil

*

Petr ti ho představil

Petr ti tě představil

*

Petr mu mě představil

*

*

Petr mu tě představil

*

*

Petr mu ho představil

Analýzy PCC napříč jazyky jsou velmi různé už proto, že zvl. slabá verze je obtížně empiricky testovatelná, neboť hodnocení dat je závislé na mnoha faktorech (v č. zvl. na psanosti × mluvenosti a ideolektu rodilého mluvčího, zvláště na varietě č.). Pro to, že č. je jazyk s PCC, argumentují ✍Vos & Veselovská (1999), ✍Rezac (2005), ✍Rezac (2007), ✍Bhatt & Šimík (2009), proti ✍Lenertová (2001), ✍Migdalski (2006), ✍Hana (2007). Pozici, že č. je jazyk bez PCC, zaujímají ✍Sturgeon(ová) & Harizanov ad. (2012), argumentujíce, že č. deskriptivně sice ukazuje efekty varianty PCC, ale ve skutečnosti jde o výsledek dvou preferencí linearizace klitik: (a) hierarchie osob: 1 > 2 > 3 a (b) hierarchie Dat > Akuz. ✍Karlík & Králíková ad. (2012) docházejí na základě empirického výzkumu (data z ČNK i z ankety) k závěru, že v č. efekty PCC nelze prokázat: nepotvrdily se predikce z tabulky 1, neboť všechny varianty byly hodnoceny jako gramatické (i když kombinace stejných osob mi mě / ti tě / mě mu získaly podstatně méně kladných hodnocení než kombinace ostatní, což autoři vysvětlují jako pragmatické omezení). Empirický výzkum ovšem ukázal, že při pořadí Akuz. Dat. pro č. možná platí inverzní verze slabého typu PCC; srov. tabulku 2 s daty a tabulku 1 s predikcí slabé verze PCC. Z těchto empirických dat však autoři neodvozují žádné teoretické hypotézy.

Tabulka 2

Akuz. – Dat.

Petr tě mi představil

*

Petr ho mi představil

*

Petr mě mi představil

*

Petr mě ti představil

*

Petr ho ti představil

*

Petr tě ti představil

*

Petr mě mu představil

?/✓

Petr tě mu představil

?/✓

Petr ho mu představil

*

Literatura
 • Anagnostopoulou, E. Strong and Weak Person Restrictions: A Feature Checking Analysis. In Heggie, L. & F. Ordóñez (eds.), Clitic and Affix Combinations: Theoretical Perspectives, 2005, 199–235.
 • Bhatt, R. & R. Šimík. Variable Binding and the Person-Case Constraint. Ref. na konf. 25th Annual Meeting of the Israel Association for Theoretical Linguistics (IATL 25), Ben Gurion University, 2009.
 • Bonet, E. Morphology after Syntax: Pronominal Clitics in Romance Languages. PhD. diss., MIT, 1991.
 • Bonet, E. The Person-Case Constraint: A Morphological Approach. MIT Working Papers in Linguistics 22, 1994, 33–52.
 • Franks, S. & T. H. King. A Handbook of Slavic Clitics, 2000.
 • Hana, J. Clitics in Higher Order Grammar. PhD. diss., Ohio State University, 2007.
 • Karlík, P. & M. Králíková ad. Osobní zájmena: ověřování hypotéz daty (intuice > KORPUS > dotazník). Ref. na konf. Gramatika a korpus 2012, Praha, 2012.
 • Lenertová, F. On Clitic Placement, Topicalization and CP-Structure in Czech. In Junghanns, U. & G. Zybatow ad. (eds.), Current Issues in Slavic Linguistic, 2001, 294–305.
 • Migdalski, K. The Syntax of Compound Tenses in Slavic, 2006.
 • Perlmutter, D. Deep and Surface Structure Constraints in Syntax, 1971.
 • Rezac, M. The Syntax of Clitic Climbing in Czech. In Heggie, L. & F. Ordóñez (eds.), Clitic and Affix Combinations: Theoretical Perspectives, 2005, 103–140.
 • Rezac, M. Escaping the Person Case Constraint: Reference-set Computation in the φ-System. Linguistic Variation Yearbook 6, 2007, 97–138.
 • Sturgeon, A. & B. Harizanov ad. Revisiting the Person Case Constraint in Czech. In FASL 19, 2012, 116–130.
 • Vos, J. & L. Veselovská. Clitic questionnaire. In van Riemsdijk, H. C. (ed.), Clitics in the Languages of Europe, 1999, 891–1010.
Citace
Petr Karlík, Markéta Ziková (2017): PERSON CASE CONSTRAINT. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PERSON CASE CONSTRAINT (poslední přístup: 22. 6. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka