FREEZING

Základní
Rozšiřující

Angl. označení (č. termín zatím není) pro jev, kdy není možné posunout konstituent zapuštěný v již posunutém konstituentu (posunutý konstituent se stává ↗ostrovem nebo ↗bariérou pro posun, metaforicky řečeno: je zamrzlý ve  finální pozici). Schématicky to lze znázornit jako (1), kde špičaté závorky označují kopii posunutého konstituentu:

(1)

* … β … [αP … <β>…] … <[αP … β …]>

Diskuzi f. a různých typů posunu lze najít u ✍Rossa (1967), ✍Postala (1972), ✍Wexlera & Culicovera (1980), ✍Freidina (1992), ✍Diesing(ové) (1992), ✍Collinse (1994), ✍Müllera (1998), ✍Corvera (2006), ✍Boeckxe (2008), ✍Gallega (2009), ✍Lohndala (2011) a dalších. V literatuře je možné najít několik různých definicí f., viz např. ✍Rossův (1967:160) frozen structure constraint, ✍Wexlerův & Culicoverův (1980:119, 542) freezing principle, ✍Diesing(ové) (1992:128) revised extraction constraint n. ✍Müllerův (1998:22) freezing.

Z nezávislých důvodů je možné na č. ukázat jen některé příklady f., které se objevují v literatuře o jiných jaz. Např. následující věty ukazují, že posun (konkrétně left branch extraction) wh-fráze je možný, pokud se přímý objekt nachází v základové pozici (2a), ale že je negramatický, pokud se objekt předtím posunul (2b):

(2)

a.

Čí1 Pavel políbil [t1 sestru]?

b.

*Čí1 Pavel [t1 sestru]2 políbil t2?

Jiný příklad f. je ukázán v (3). Věta (3a) ukazuje, že posun fráze na kterého syna do specifikátoru projekce CP je gramatický, pokud se daná adjektivní fráze (AP) nachází v základové pozici. (3b) ukazuje, že celá AP se může posunout do Spec, CP objektové věty. Pokud je však na kterého syna extrahováno z posunuté AP, tak jako v (3c), derivace je negramatická:

(3)

a.

Chtěl by vědět, [na kterého syna]1 je Jirka [tak pyšný t1]

b.

Chtěl by vědět, [jak pyšný na svého syna]1 je Jirka t1

c.

*  [Na kterého syna]1 by chtěl vědět, [jak pyšný t1]2 je Jirka t2?

jaz., které dovolují preposition stranding (viz také ↗předložka), jako např. angl., je možné f. ukázat na příkladech s topikalizovanou předložkovou frází (PP), viz (4) z ✍Postala (1972:213). Zatímco posun předložkového komplementu z PP v základové pozici je gramatický (4a), posun who z posunuté PP – v nejnižší větě (4b), n. do prostřední věty (4c) – je negramatický:

(4)

a.

Who1   do     you   believe   Mary   thinks   Joan talked     [to t1]?

b.

*Who1   do     you   believe   Mary   thinks [to t1]2   Joan talked?

c.

*Who1   do     you   believe   [to t1]2 Mary   thinks   Joan talked?

V literatuře je také možné najít argumenty proti obecné platnosti f., viz např. ✍Abels (2007), ✍Neeleman & Van de Koot (2010); srov. také diskuzi protipříkladů u ✍Broekhuise (2006), ✍Boeckxe (2008), ✍Gallega (2009)✍Müllera (2010). Velice dobrý přehled různých analýz f. nabízí ✍Corver (2006).

Literatura
 • Abels, K. Towards a Restrictive Theory of (Remnant) Movement. Linguistic Variation Yearbook 7, 2007, 57–120.
 • Boeckx, C. Bare Syntax, 2008.
 • Broekhuis, H. Extraction from Subjects: Some Remarks on Chomsky’s ‘On phases’. In Broekhuis, H. & N. Corver ad. (eds.), Organizing Grammar. Linguistic Studies in Honor of Henk van Riemsdijk, 2006, 59–68.
 • Collins, Ch. Economy of Derivation and the Generalized Proper Binding Condition. LI 25, 1994, 45–61.
 • Corver, N. Freezing Effects. In Everaert M. & H. van Riemsdijk (eds.), The Blackwell Companion to Syntax, 2006, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470996591.ch28/summary.
 • Diesing, M. Indefinites, 1992.
 • Freidin, R. Foundations of Generative Syntax, 1992.
 • Gallego, Á. J. On Freezing Effects. Iberia: An International Journal of Theoretical Linguistics 1, 2009, 33–51.
 • Lohndal, T. Freezing Effects and Objects. Journal of Linguistics 47, 2011, 163–199.
 • Müller, G. Incomplete Category Fronting: A Derivational Approach to Remnant Movement in German, 1998.
 • Müller, G. On Deriving CED Effects from the PIC. LI 41, 2010, 35–82.
 • Neeleman, A. & H. van de Koot. A Local Encoding of Syntactic Dependencies and its Consequences for the Theory of Movement. Syntax 13, 2010, 331–372.
 • Postal, P. M. On Some Rules that are not Successive Cyclic. LI 3, 1972, 211–222.
 • Ross, J. R. Constraints on Variables in Syntax. PhD. diss., MIT, 1967.
 • Wexler, K. & P. W. Culicover. Formal Principles of Language Acquisition, 1980.
Citace
Petr Biskup (2017): FREEZING. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/FREEZING (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka