OBJEKTIVNÍ SLOVOSLED  (objektivní pořad)

Základní

1. Způsob, jak slovosledem zleva doprava a vzestupnou intonační kadencí vyjádřit rozložení ↗výpovědní dynamičnosti přibližně ve směru od nejnižšího k nejvyššímu stupni, tj. od ↗tématu↗rématu. Je rysem ↗slovosledu základního ve větách oznamovacích, ve vyjadřování „klidném“, nedůrazovém: Takhle čarovat umějí jen sníh a vítr. Opakem je ↗subjektivní slovosled: Jen sníh a vítr umějí takhle čarovat. Oba termíny zavedl ✍Mathesius (1947). Též ↗slovosled, ↗aktuální členění větné, ↗funkční perspektiva větná, ↗slovosledný typ.

Rozšiřující

2. Mathesiův termín o.s. odpovídá pozorování, že v základním větném slovosledu, tj. slovosledu, jehož derivace neobsahuje žádné instance sémanticky motivovaných posunů, kadence č. věty začíná mírným vzestupem a hlavní větný přízvuk spadá na frázový přízvuk nejhlouběji zanořené fráze (typicky lineárně poslední člen věty). V generativní lingvistické tradici tato korelace mezi slovosledem a větnou strukturou vyplývá z teorií cyklického mapování větné struktury na prozodickou strukturu, podle nichž hlouběji zanořené fráze (v č. linearizované napravo od méně vnořených frází; viz ↗linearizace) nesou relativně vyšší míru větného přízvuku (✍Cinque, 1993; ✍Wagner, 2005). Vzhledem k tomu, že v č. je slovosled objektivní kompatibilní se slovosledem, v němž kontextově zapojené jednotky předchází jednotky kontextově nezapojené, tj. jednotky kontextově zapojené jsou méně strukturně zanořené než jednotky nezapojené, hlavní větný přízvuk tak typicky spadá na informaci novou, kontextově nezapojenou.

Literatura
  • Běličová, H. & L. Uhlířová. Slovanská věta, 1996.
  • Cinque, G. A Null Theory of Phrasal and Compound Stress. LI 24, 1993, 239–267.
  • Mathesius, V. Čeština a obecný jazykozpyt, 1947.
  • 3, 1987.
  • PMČ, 1996.
  • Wagner, M. Prosody and Recursion. PhD. diss., MIT, 2005.
Citace
Ludmila Uhlířová (1), Ivona Kučerová (2) (2017): OBJEKTIVNÍ SLOVOSLED. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/OBJEKTIVNÍ SLOVOSLED (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka