ADVERBIALIZACE

Základní

Ve funkční gramatice proces, při němž slovní druh X ztrácí morfosyntaktické a sémantické vlastnosti, jaké má slovní druh X, a získává vlastnosti, jaké mají příslovce. Východiskem a. je distribuce těchto výrazů stejná, jakou mají příslovce. A. je proces graduální. Sémanticky se a. projevuje tak, že tento výraz je – v podobném významu – nahraditelný příslovcem: Sečetl to [od oka] = ‘přibližně’ × Diabolka mu uvízla 5 cm [od oka] ≠ ‘přibližně’, morfologicky se a. projevuje tendencí k ustrnování (zmrznutí) výrazu: Bleskem / *Blesky to opiš × Byl ozářen bleskem / blesky, syntakticky např. tak, že původní substantivum ztrácí možnost kombinovat se s atributy: *Rychlým bleskem to opiš × Byl ozářen silným bleskem. Graduálnost ustrnování předložkových skupin se projevuje v pravopise: K večeru // Kvečeru se ochladilo. V tradičních gramatikách a učebnicích se v těchto případech objevuje termín příslovečná spřežka.

Výsledkem a. jsou: ustrnulé pády původních substantiv (bleskem, kvapem, šeptem …), ustrnulé původní předložkové skupiny, obsahující substantivum (zpatra, naoko, ob den, zpravidla …), zájmeno (přitom, zatím …), číslovku (ostošest), jmenný tvar adjektiva (doleva, postaru …), původní přechodníky, event. s předložkou (kleče, vkleče …), víceslovné frazémy (hlava nehlava, zuby nehty, křížem krážem …), ustrnulé věty (jaksepatří, jakbysmet, conevidět …).

Rozšiřující
Literatura
  • Anderš, J. Desubstantivní adverbializace jako prostředek tvoření příslovcí. In Raclavská, J. (ed.), Studia Slavica 6. Slavistika osudem i volbou (k 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského), 2002, 23–26.
  • ČM, 1981.
  • Knappová, M. K otázkám adverbializace. SaS 34, 1973, 150–157.
  • Lehečka, B. Lexikalizace, utvářenost a pravopis předložkových příslovečných spřežek (kvantitativní charakteristika). In Davidová, D. (ed.), Studentská jazykovědná konference. Ostrava 8. 12. 1997, 1998, 129–136.
Citace
Petr Karlík (2017): ADVERBIALIZACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ADVERBIALIZACE (poslední přístup: 29. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka