NEGATIVUM

Základní

2 (1986) ↗deiktické slovo tvořené především od základů tázacích slov (kd‑, kt‑, kud‑, kam‑, c‑, jak‑) univerzálně prefixem ni‑, okrajově modifikujícím/zesilujícím/totalizujícím prefixem pra‑(ni‑): nikdo, nic, nijaký, nikterak, nijak, nikde, nikdy, nikam, odnikud, ; pranic, pranikdo, pranijaký, pranikterak, pranijak, pranikde. Ohebná n. se v tradiční gramatice pokládají za záporná zájmena, neohebná n. za záporná zájmenná příslovce. Samostatné je záporné zájmeno žádný se zesílenými variantami nižádný, pranižádný. Viz také ↗neurčité zájmeno. V širším smyslu se k nim někdy řadí identifikátory jiný, jinak, jinde, jinudy, jinam, jindy, v nichž je negace nevyjádřenou složkou jejich významu (jiný = ‘ne tento/takový’), která se může objevit v syntaxi jako než: jiný než Pavel, jinudy než minule; adekvátnější je pokládat je nikoli za n., nýbrž za alternátory: Svědčí o tom fakt, že n‑slova se objevují jen v záporných větách (Nikde *pršelonepršelo), kdežto pro j‑slova takové omezení neplatí (Jinde pršelonepršelo); k tomu viz ↗záporová shoda.

Rozšiřující
Literatura
  • ČM, 1981.
  • ČŘJ, 1996.
  • 1, 1986.
  • 2, 1986.
  • Němec, I. Systém záporných zájmenných příslovcí v staré a nové češtině. SaS 39, 1978, 292–294.
  • PMČ, 1996.
  • Viz také Záporová shoda.
Citace
Klára Osolsobě (2017): NEGATIVUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NEGATIVUM (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka