INDIVIDUÁLNÍ REFERENCE  (singulární reference)

Základní

↗Reference k jedinečným předmětům mimojazykové reality či možných světů: Ta Klára je pořád nemocná; Obě dcery (mi) odjely do Ameriky; Ty knihy stojí 20 korun (distributivně: ‘každá z knih stojí 20 korun’, kolektivně: ‘knihy jako (jeden) celek stojí 20 korun’). Standardně se rozlišuje:

1. specifická reference // definitní reference // určitá a určená reference, která se zpravidla signalizuje užitím specifických výrazových prostředků v ↗nominální skupině (↗NP/↗DP), tj. např. (a) vlastních jmen: Klára miluje děti; (b) samostatných deiktik (osobních zájmen, ukazovacích zájmen a adverbií) ve spojení s ↗gesty: se posadím tady, ty se posaď tam; Tohle mi podej; (c) určitých deskripcí, tj. nominálních skupin obsahujících ↗apelativum, resp. kombinace apelativ, zpravidla ve spojení s ↗determinátor/y (↗přídavnými jmény přivlastňovacími a ↗přivlastňovacími zájmeny, adj. typu zdejší, řečený, citovaný, zmiňovaný, ↗ukazovacími zájmeny typu ten(to), onen, (ten)týž, ten stejný, hov. ten samý, takový(to), tenhle(ten), tam(hle)ten). K determinátorům patří i ↗omezovací vztažná věta: To (Markovo / tvoje nové) pero leží na stole; Můžeš uvedený / ten příklad vypočítat?; Mluvila jsem s (tou) učitelkou, které se Pavlík tolik bojí.

2. nespecifická reference // indefinitní reference // určitá a neurčená reference: Někdo / kdosi / nějaký pán / jakýsi pán / jeden pán mi říkal, že...; viz ↗neurčité zájmeno.

Za speciální typ reference se v části lingvistiky pokládá nespecifická reference neurčitá // neurčitá a neurčená reference: Kterákoli žena / Jakákoli žena přijde, dostane...; viz ↗indefinitum libovolného výběru.

Rozšiřující
Literatura
  • Hlavsa, Z. Denotace objektu a její prostředky v současné češtině, 1975.
  • 3, 1987.
  • Perissutti, A. M. Determinátory neurčitosti v češtině, 2003.
  • , 1998.
  • Sgall, P. Text a reference. SaS 41, 1980, 140–145.
  • Sgk, 1986.
Citace
Marek Nekula (2017): INDIVIDUÁLNÍ REFERENCE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/INDIVIDUÁLNÍ REFERENCE (poslední přístup: 24. 5. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka