SLIFTING  (s-lifting, sentence-lifting)

Základní

Termín původně ✍Rossův (1973), v č. lingvistice neužívaný. Operace, při níž se ↗obsahová věta připojená hypotaktickou spojkou (nejčastěji že, popř. též aby), reprezentující objekt predikátu, kterým je ↗verbum dicendi nebo ↗verbum sentiendi, přesouvá před maticovou větu, přičemž se odstraňuje spojka a věta se připojuje vztažným zájmenným příslovcem jak:

(1)

a.

Vidím/pozoruji/soudím, že se mu už daří lépe.

b.

Jak vidím/pozoruji/soudím, daří se mu už lépe.

(2)

a.

Lékař mi doporučil, abych přestal kouřit.

b.

Jak mi lékař doporučil, přestal jsem kouřit.

Původní obsahová věta připojená jak může stát i v postpozici: Daří se mu už lépe, jak vidím/pozoruji/soudím; Přestal jsem kouřit, jak mi lékař doporučil. 3 (1987:507–508) označuje takové celky jako souvětí s obráceným vztahem vět, ✍Karlík (1999) mluví o souvětí s hypotaxí nezačleňovací, tj. věta formálně vedlejší má syntaktický status ↗vsuvky. Tradičně se nicméně jako vsuvka hodnotí jen věty vložené do věty maticové (Tatínek, jak vidím / jak Eva říkala, už se uzdravuje). „Transformační“ operace „a → b“ (viz příklady výše) se může uskutečnit jen tehdy, není-li sloveso maticové věty v imperativu:

(2a')

Doporuč mu, aby přestal kouřit.*Jak mu doporuč, přestal kouřit.

Motivaci vzniku sliftingových konstrukcí lze vidět v pragmatických faktorech: jde o tzv. pojistkové věty (srov. ✍Karlík, 1995, kde je podán i výklad motivace relativa jak), popř. je lze chápat jako uvádění evidence (hearsay) (viz ↗evidenciálnost), n. jako komentář produktora ke sdělně závažnější větě.

Rozšiřující
Literatura
  • Grimshaw, J. The Place of Slifting in the English Complement System (http://www.gist.ugent.be/).
  • Karlík, P. Pojistkové věty. SPFFBU A 43, 1995, 49–60.
  • Karlík, P. Co je to vedlejší věta? In Č-US, 1999, 13–27.
  • McCawley, J. D. Parentheticals and Discontinuous Constituent Structure. LI 13, 1982, 91–106.
  • 3, 1987.
  • Ross, J. R. Slifting. In Gross, M. & M. Halle ad. (eds.), The Formal Analysis of Natural Languages, 1973, 133–172.
Citace
Milada Hirschová (2017): SLIFTING. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SLIFTING (poslední přístup: 28. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka