STOUPÁNÍ VOKÁLŮ

Základní

Fonologický proces, při kterém se mění (stoupá) artikulace středních a/nebo nízkých vokálů. V č. stoupá artikulace pouze u středních vokálů: ze středních vokálů, předního /e/ a zadního /o/, se stávají vokály vysoké, tj. přední /i/ a zadní /u/.

Stoupání předního vokálu je typické pro ↗obecnou češtinu, kde se místo dlouhého /eː/ objevuje dlouhé /iː/; srov. kyselé mléko a obecněčeské kyselí mlíko. Tento proces se tradičně označuje jako úžení. Ve spisovné č. je stoupání středních vokálů asociováno s dloužením: /e/ → /iː/ (např. hotelhotýl‑ek), /o/ → /uː/ (např. traktortraktůr‑ek); artikulace nízkého vokálu /a/ se přitom při dloužení nemění (dolardolár‑ek). Dlouhé u, které vzniklo dloužením /o/, se graficky označuje jako ů, zatímco dlouhé u, které je výsledkem dloužení /u/, je graficky ú; srov. ú‑kaz (u‑kázat) vs. prů‑kaz (pro‑kázat). Naproti tomu dlouhé i, které je výsledkem dloužení /e/, se graficky nijak neodlišuje; srov. vtíp‑ek (vtip) a vříd‑ek (vřed).

Stoupání středních vokálů spojené s dloužením není pravidelné, což je vidět např. u mask. deminutiv derivovaných sufixem ‑ek, kde ve stejném fonologickém kontextu je dloužení jednou spojeno se stoupáním artikulace (ohonohůn‑ek, oheňohýn‑ek) a podruhé ne (salonsalón‑ek, ostenostén‑ek); viz též ↗alternace kvantity.

stč. je doloženo i stoupání nízkého a, které se v palatálním kontextu transformovalo ve střední ě (p’atpět); ↗přehláska ’a > ě.

Opačným procesem k s.v. je klesání vokálů. To je podstatou vokalizace psl. vysokých vokálů, ↗jerů.

Rozšiřující
Literatura
  • Clements, N. The Hierarchical Representation of Vowel Height. In Rialland, A. ad. (eds.), Features in Phonology and Phonetics. Posthumous Writings by Nick Clements and Coauthors, 2015, 25–126.
  • Ziková, M. Morfonologické alternace v současné češtině. In Uličný, O. a kol., Preliminária k moderní mluvnici češtiny, 2015, 197–222.
Citace
Markéta Ziková (2017): STOUPÁNÍ VOKÁLŮ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/STOUPÁNÍ VOKÁLŮ (poslední přístup: 1. 12. 2023)

Další pojmy:

gramatika fonologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka