NEVLASTNÍ KOMPOZICE  (nevlastní skládání, spřahování)

Základní

V tradiční slovotvorbě typ slovotvorného způsobu kompozice, při kterém se tvoří kompozita nevlastní (↗spřežky, ↗příslovečné spřežky), tzn. kompozita, která lze bez formální (morfologické) změny rozdělit na volné (syntaktické) spojení slov (v textech pravidelně a frekventovaně stávajících vedle sebe), jímž byla motivována a z něhož vznikla přímým sloučením: mateřídouška, pantáta, chválabohu. Od původu nejde o tvůrčí slovotvorný a pojmenovací akt. Vymezení a rozsah n.k.kompozice vlastní není ve všech pojetích a u všech autorů shodné. V užším významu se za n.k. chápe pouhé splynutí slov včetně zachování původního sledu z motivujícího syntaktického spojení (✍Šlosar, 1996), v širším významu také spojování slovotvorných základů bez formálních změn a bez spojovacího vokálu, přičemž se připouští změna pořadí komponentů ( 1, 1986; ✍Furdík, 2004). Ze synchronního hlediska je totiž přední člen shodný s příslušným tvarem slova z motivujícího syntagmatu (zemětřesení, liduprázdný) pouze alternativou k přednímu členu ↗kompozit vlastních připojenému ↗konektem (hvězdotřesení, vzduchoprázdný). Konekt i koncovka (gramatický morfém prvního členu) plní obdobnou delimitačně-spojující funkci.

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013, 180, 194–196.
  • Bozděchová, I. Tvoření slov skládáním, 1994, 15–16.
  • Furdík, J. Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia), 2004, 71.
  • Hauser, P. Základní pojmy z nauky o slovní zásobě a tvořeni slov a jejich didaktická aplikace, 1985.
  • Helcl, M. Podstata kompozice a její podíl na rozhojňování slovní zásoby jazyka českého, 1957.
  • 1, 1986, 202–203, 451.
  • MSoČ 1, 2010, 115–116.
  • Šlosar, D. Konekt českých kompozit diachronně. In Macurová, A. & I. Nebeská (eds.), Jazyk a jeho užívání, 1996, 103–111.
  • Šmilauer, V. Novočeské tvoření slov, 1971, 13.
  • TSČ, 1962, 22, 130–133.
Citace
Ivana Bozděchová (2017): NEVLASTNÍ KOMPOZICE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NEVLASTNÍ KOMPOZICE (poslední přístup: 29. 2. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka