JMÉNO MLÁDĚTE

Základní

Podle ↗OTS vznikají ↗modifikací, jinde jsou zahrnuty pod ↗mutaci (viz MSoČ 1, 2010); označují se také termínem názvy mláďat. Substantiva středního rodu označující mláďata, významově spjatá se substantivy přirozeného rodu mužského a ženského (viz ↗názvy přechýlené), s nimiž tvoří v omezeném počtu případů heteronymní trojice ↗supletivně: mužžena – dítě, býkkráva – tele, kohout – slepice – kuře. Výjimečně se tyto trojice tvoří slovotvorně ↗konverzí: kozakozel – kůzle, kachnakačer – káče/kachně. Častá je derivace j.m. u zvířecích jmen majících pro oba rody pouze jednu podobu: had – hádě, veverka – veverče. Není pravidlem, že by se j.m. tvořilo od jména dospělého jedince jednoho určitého pohlaví (lev/lvicelvíče), naopak koexistují paralelní tvoření (srna/srnecsrně/srnče, muflon/muflonkamufloně/muflonče, los/losice – lůse/losíče). Nepravidelně (od nedochovaného základového slova kot = kocour) je utvořeno kotě. Pravidelně se z číslovek tvoří názvy potomků vícečetných početí, a sice sufixem ‑če‑ (dvojče, trojče, vícerče). U méně běžných názvů bývají j.m. nahrazována zdrobnělými názvy dospělých jedinců, např. tygře/tygřík, osle/oslík.

Ke j.m. lze volně přiřadit i malou skupinu substantiv označujících plody, které je možné chápat jako „potomky rostlin“ (rajče, zemče, sládě, padavče, pouchle), fundující slova nejsou substantiva, nýbrž adjektiva, lze je tudíž zařadit mezi ↗jména nositele vlastnosti.

Jen ojediněle se j.m. tvoří od jmen osob: cikán – cikánka – cikáně, což vytváří možnost ↗aktualizace, srov.: „Žeňte se Čechové, ať jsou Češata“ (Tyl), viz ↗názvy přechýlené.

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013, 153–154.
  • ČM, 1981.
  • ČŘJ, 1996.
  • 1, 1986.
  • 2, 1986.
  • MSoČ 1, 2010, 81–85, 93–101.
  • PMČ, 1996.
  • TSČ 2, 1967, 552–562.
Citace
Klára Osolsobě, Zdenka Rusínová (2017): JMÉNO MLÁDĚTE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/JMÉNO MLÁDĚTE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka