TEMATICKÁ TRASA

Základní

V teorii ↗FPV uspořádaný soubor všech tematických jednotek v daném úseku textu. Tematické jednotky jsou v t.t. prezentovány konkrétními jazykovými složkami daného textu, které jsou nositeli ↗stupně VD v jednotlivých hierarchicky uspořádaných ↗distribučních polích VD, tedy konkrétními slovy, morfémy, submorfémy, ale též ↗nominálními skupinami. Každý z tematických nositelů stupňů VD je pomocí indexů (a v praxi často i grafickým uspořádáním) charakterizován z hlediska minimálně sedmi parametrů: (1) linearity, (2) dynamické sémantiky, (3) kontextu (stupňů kontextové zapojenosti, resp. nezapojenosti), (4) intonace (stupňů prozodické prominence v mluvených textech), (5) výsledku souhry předcházejících čtyř ↗faktorů FSP, (6) příslušnosti k ↗hypertématu a (7) příslušnosti (nejméně tří nositelů VD) k jednomu sémantickému poli (okruhu významově příbuzných prvků). Indexace jednotek t.t. daného textu (v současné době především odstavce, popř. několika úzce souvisejících odstavců) umožňuje uspořádat jednotky t.t. podle kteréhokoli z výše uvedených parametrů n. jejich kombinací, a tím (i statisticky) předložit jednu z možných lingvistických charakteristik zkoumaného textu. ✍Danešovy (1968) ↗tematické posloupnosti podstatně přispěly k tomu, že se k nim t.t. u Firbase stala badatelsky komplementární, i když je jistým způsobem (bez rematických přechůdců) inkorporuje.

T.t. má svůj protějšek v netematické trase, kterou tvoří uspořádaný soubor všech netematických jednotek (tedy všech tranzitů a rémat) v daném úseku textu. Součástí netematické trasy je rematická trasa, tedy uspořádaný soubor všech rematických jednotek v daném úseku textu. Srov.:

(1)

Hlavním městem České republiky je Praha. Praha leží na řece Vltavě a má 1,2 milionu obyvatel. Do dnešní podoby se Praha vyvíjela jedenáct století. Historické centrum Prahy je památkovou rezervací

V této jednoduché textové pasáži je ↗hypertématem (nadřazeným tématem vyšší textové jednotky, ve zvoleném případě odstavce) a zároveň tématem první věty výraz hlavním městem České republiky, rématem této věty je Praha. Výraz Praha se stává tématem vět následujících. Výrazy Praha – [Praha] – do dnešní podoby, Praha – historické centrum Prahy jsou sémanticky identické n. sémanticky podobné a jejich funkcí je text obsahově sřetězovat, tvoří jeho tematickou trasu: Ostatní, netematické výrazy jsou jednak predikátová slovesa, která v daných větách fungují jako tranzit, a výrazy rematické: na řece Vltavě – 1,2 milionu obyvatel – jedenáct století – památkovou rezervací. Posloupnost rematických složek tvoří rematickou trasu; jejich funkcí v textu je vyjadřovat sémantické rozdíly (sémantické změny) mezi netematickými výrazy. Detailní grafické a indexové zobrazení tematických a rematických tras v textu o délce 450 vět (ve staroanglické homilii Ælfric) podal ✍Svoboda (1981).

Rozšiřující
Literatura
  • Daneš, F. Typy tematických posloupností v textu. SaS 29, 1968, 125–141 (přetištěno v Daneš, F. Kultura a struktura českého jazyka, 2009, 420–440).
  • Daneš, F. O identifikaci známé (kontextově zapojené) informace v textu. SaS 40, 1979, 257–270 (přetištěno v Daneš, F. Kultura a struktura českého jazyka, 2009, 399–419).
  • Daneš, F. Odstavec jako centrální jednotka tematicko-kompoziční výstavby textu (na materiále textů výkladových). SaS 55, 1994, 1–17.
  • Daneš, F. Aktuální členění a text (Rekapitulace). Kultura a struktura českého jazyka, 2009, 441‒447.
  • Firbas, J. On the Thematic and the Rhematic Layers of a Text. In Wårvik, B. & S.-K. Tanskanen ad. (eds.), Organization of Discourse. Proceedings from the Turku Conference, 1995a, 59–72.
  • Firbas, J. Retrievability Span in Functional Sentence Perspective. BSE 21, 1995b, 17–45.
  • Svoboda, A. Diatheme, 1981a.
  • Svoboda, A. Two Chapters on Scene. BSE 14, 1981b, 81–92.
  • Svoboda, A. Hyperthemes in Ælfric. Folia Linguistica Historica 2, 1981c, 115–124.
  • Viz také Funkční perspektiva větná.
Citace
Ludmila Uhlířová, Aleš Svoboda (2017): TEMATICKÁ TRASA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/TEMATICKÁ TRASA (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka