DCERA V SYNTAKTICKÉM STROMĚ

Základní

Prvek syntaktické struktury věty, části věty nebo i úseku většího než věta, který je v syntaktickém vztahu rozvíjení, modifikace či determinace k prvku nadřazenému, a to v závislosti na typu syntaktické struktury. V závislostní struktuře věty (srov. ↗dominace a ↗gramatika závislostní), reprezentované typicky ↗závislostním stromem, představuje dcera D uzel bezprostředně závislý na jediném nadřazeném, mateřském uzlu M (↗matka v syntaktickém stromě), např. v konstrukci bílá vrána je adj. bílá dcerou mateřského subst. vrána, majíc funkci shodného atributu tohoto subst. Dceřiný uzel D rozvíjí, modifikuje či determinuje mateřský uzel M. Uzel M může mít obecně více dcer podle svých morfologických a syntaktických vlastností a poměrů v reprezentované větě. Uzel D může být mateřským uzlem zase pro jiné uzly (nikdy však pro uzel M) a takovýmto způsobem se vytváří hierarchická stromová závislostní struktura věty s relací závislosti a podřízenosti (= rekurzivní závislost).

V bezprostředněsložkové syntaktické struktuře (srov. ↗dominace, ↗složka a ↗gramatika bezprostředněsložková) reprezentované ↗bezprostředněsložkovým stromem tvoří dcera D bezprostřední složku mateřského neterminálního uzlu M, přičemž sám uzel D může být terminálním n. neterminálním uzlem stromu. Bezprostředněsložkový vztah zakládá v syntaktickém stromě hierarchii složek, na jejímž vrcholu je neterminální symbol pro větu, na opačném konci hierarchie jsou terminály (listy) stromu, ostatní uzly jsou neterminální. Každý neterminální uzel M má alespoň jednu složku‑dceru D, terminální uzel žádnou dceru nemá. V některých gramatických formalismech se mezi dcerami mateřského uzlu (mother‑node) vyděluje jediná tzv. hlavní dcera (head‑daughter – HD), ostatní dcery jsou vedlejší (non‑head daughters), přičemž toto rozlišení vyjadřuje vlastně vztah závislosti: na hlavní dceři závisí dcery vedlejší, hlavní dcera přitom může obsahovat valenční požadavky, které vedlejší dcery uspokojují. Určením hlavní složky‑dcery HD mezi složkami dané složky se do této složky vnese vztah závislosti ostatních jejích složek na složce HD.

Rozšiřující
Citace
Vladimír Petkevič (2017): DCERA V SYNTAKTICKÉM STROMĚ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DCERA V SYNTAKTICKÉM STROMĚ (poslední přístup: 27. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka