X-BAR TEORIE

Základní
Rozšiřující

Spolu s lexikonem kategoriální syntaktický komponent ↗transformační generativní gramatiky. Hierarchické vztahy v univerzálně budované struktuře jsou vždy východiskem pro definování vztahů ↗ovládání, ↗řízení, ↗vázání a ↗kontroly. Již v rámci rozšířené standardní teorie omezuje ✍Jackendoff (1977) formu kontextově volných frázových pravidel pomocí univerzálních kategoriálně indiferentních struktur. Vychází přitom z následujících předpokladů: (a) Všechny syntakticky komplexní kategorie všech XP (= nominální fráze (NP), verbální fráze (VP), adjektivní fráze (AP) a předložková fráze (PP)) přirozených jaz. podléhají univerzálním principům frázové skladby; (b) všechny lexikální kategorie je možno definovat na základě ohraničeného množství univerzálních syntaktických ↗rysů (příznaků), jako je [± nominální], [± verbální], přičemž (v klasické verzi teorie lexikálních kategorií): sloveso = [+ verbální, ‒ nominální], jméno (nomen) = [‒ verbální, + nominální], adjektivum = [+ verbální, + nominální], předložka = [‒ verbální, ‒ nominální] (viz ↗lexikální kategorie); (c) všechny syntaktické kategorie rozlišují různé roviny komplexity, přičemž „hlavní člen fráze“, tj. hlava (head), lexikální kategorie, je kategorie nultého řádu (N0, V0, A0, P0), X' s pruhem tvoří kategorii prvního a X'' s dvěma pruhy kategorii druhého řádu (XP). Komplexní fráze (XP) se mohou znázornit i pomocí symbolu X2, vycházíme‑li z předpokladu, že nejvyšší stupeň komplexity frází obsahuje tři roviny. Nejobecnější podoba frázové struktury je znázorněna jako

(i)

Xn > ...Xn‑1...,

(ii)

X' > X0 XP*,

(iii)

XP > X' XP*,

přičemž X je proměnná kategorií N, V, A, P.

V období teorie ↗G&B se postupně prosazuje princip striktní binárnosti a endocentricity, tzn. že hlava (hlavní člen fráze) určuje typ celé fráze. ✍Chomsky (1986) přijímá binární axiom a zařazuje do stejného formátu také ↗kategorie funkční↗Rozšířená projekce (extended projection) (viz také ↗EPP) pak spojuje lexikální kategorie a jejich kategorie funkční do jednoho syntaktického celku. Kanonické projekce funkčních kategorií I (Aux, INFL) a C (COMP) nahrazují termíny S a S' (Sentence = věta), používané v (rozšířené) standardní teorii. V závorkové notaci lze předpokládanou strukturu znázornit následovně:

(a)

S = IP = [ NP [i' I [VP V...]]],

(b)

S' = CP = [ (WH) [C' C [IP I...]]].

Následující graf (obligatorně binární) třístupňové frázové struktury, tj. kanonické X-bar struktury, současně ukazuje, že strukturně definované pozice jsou spojovány s udělováním ↗tematických rolí, stejně jako s udělováním pádů: (a) Objekt X je frázový komplement / sestra hlavy X(complement/sister), jehož připojením k X0 vzniká X'; (b) Subjekt X je frázový specifikátor (SPEC) hlavy X0, tj. fráze, jejímž připojením k X' vzniká XP; a (c) Adjunkt X je frázovým elementem, jehož připojením se struktura nerozšiřuje, tj. jehož připojením k X'/XP vzniká opět X'/XP.

V ↗minimalismu se ztrácí rozdíl mezi specifikátorem (SPEC) a adjunktem. V rámci struktury tzv. holé fráze jsou hlavy označovány jako Xmin (minimální kategorie), zatímco SPEC stejně jako adjunkt jsou definovány jako „neminimální“, tj. „maximální“ Xmax. SPEC i adjunkt jsou Xmax dominované Ymax, přičemž Ymax je také jejich komplementem. Chomsky proto hovoří o modelu mnohonásobného specifikátoru (multiple SPEC) a o doménách různého stupně těsnosti. V oblasti finálních uzlů, tj. kategorií, se minimalismus snaží omezit počet existujících kategorií pouze na ty, které mají standardní obsah a kanonickou formu v konkrétním jaz. Např. ✍Chomsky (1995) uvádí jako jediné v danou chvíli snad prokazatelné základní kategorie: substantivum, verbum, adjektivum, částice (noun, verb, adjective, particle) a funkční kategorie: čas (tense namísto I) a komplementizér (complementiser). Jiné pojetí rozvíjí ↗distribuovaná morfologie (viz ✍Harley(ová), 2010; ✍Harley(ová), 2012), která považuje za počátek derivace kategoriálně neurčený lexikální kořen. Stavba struktury je dána generalizovanou (binární) transformací ↗vnoření (merge) a pořadí jednotlivých rovin v rámci funkční projekce je pevně stanoveno hierarchií projekcí.

Literatura
 • Abney, S. P. The English Noun Phrase in Its Sentential Aspect. PhD. diss., MIT, 1987.
 • Emonds, J. E. The Verbal Complex V'-V in French. LI 9, 1978, 151–175.
 • Harley, H. A Minimalist Approach to Argument Structure. In Boeckx, C. (ed.), The Oxford Handbook of Linguistic Minimalism, 2010, 427–448.
 • Harley, H. External Arguments and the Mirror Principle: On the Distinctness of Voice and v. Lga 125, 2012, 34–57.
 • Chomsky, N. Barriers, 1986.
 • Chomsky, N. The Minimalist Program, 1995.
 • Jackendoff, R. X-bar Syntax: A Study of Phrase Structure, 1977.
 • Kayne, R. The Antisymmetry of Syntax, 1994.
 • Laka, I. Negation in Syntax: On the Nature of Functional Categories and Projections. PhD. diss., MIT, 1990.
 • Ouhalla, J. Functional Categories and Parametric Variation, 1991.
 • Pollock, J.-Y. Verb Movement, Universal Grammar, and the Structure of IP. LI 20, 1989, 365–424.
 • Stowell, T. Origins of Phrase Structure. PhD. diss., MIT, 1981.
 • Viz též G&B, MP.
Citace
Peter Kosta, Ludmila Veselovská (2017): X-BAR TEORIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/X-BAR TEORIE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka