NÁZVY NOSITELŮ SOCIÁLNÍ ROLE OBECNĚ ČINNOSTNÍ

Základní

V rámci radikální ↗OTS sémanticko‑slovotvorná kategorie ↗názvů osob formálně vymezená jako deverbativa (event. deriváty dějových substantiv), odvozovaná od sloves domácích nejčastěji sufixem ‑tel (usmiřovatel) a sufixem ‑č (usmiřovač). Konkurence těchto dvou funkčně ekvivalentních sufixů je poměrně složitá a nejednoznačná. Méně se uplatňuje sufix ‑ník (návštěvník). Málo produktivní a deriváty v úzu málo zastoupen je sufix ‑ce (vůdce). Od přejatých sloves se názvy osob této kategorie odvozují sufixy ‑átor (reformátor), ‑ant (demonstrant), ‑ér (hazardér). Spíše jen ojediněle se v této funkci využije i sufixu ‑ista (moralista).

Některé z těchto derivátů jsou názvy (více či méně) ustálené (budovatel, doručitel; vůdce; reformátor; demonstrant), zatímco mnoho jiných z těchto názvů jsou spíše okazionalismy (odhalovatel, napravovatel; odsouvač (problémů)), leckdy užívané ironicky. Někdy jde o specifické sociální role „občanskoadministrativní“ (předplatitel, žadatel). Konečně řada z těchto derivátů jsou (více či méně) běžné názvy různých speciálních sociálních rolí, vyznačujících se často i velmi významnou společenskou aktivitou; proto mají některé z nich i značně vysokou stylovou hodnotu (např. buditel, vykupitel); lexikální význam tu někdy je dosti vzdálen strukturnímu významu slovotvornému (např. buditel není ten, ‚kdo (někoho) budí‘ (v základním významu slovesa budit)). Některé z těchto derivátů jsou značně ustálené, avšak přesto se jejich lexikální význam plně kryje s jejich významem slovotvorným; např. hodnotitel je ten, ‘kdo (něco/někoho) hodnotí’. Přehled názvů osob s obecně činnostní rolí podle jednotlivých sufixů:

(a) sufix ‑tel (abecedně; frekventované názvy jsou vyznačeny tučně): budovatel, čekatel, dohlížitel, dokazovatel, doručitel, dovršitel, falšovatel, hodnotitel, karatel, luštitel, mstitel, mučitel, nabyvatel, napodobitel, napodobovatel, napravovatel, zařizovatel, následovatel, navštěvovatel, ničitel, obhajovatel, objevitel, objednatel, objednavatel, objevovatel, obléhatel, obnovitel, obnovovatel, obstaratel, obstaravatel, odesílatel/odesilatel, odhalovatel, odsuzovatel, ohlašovatel, opatrovatel, oslavovatel, osnovatel, ověřovatel, ovlivňovatel, oznamovatel, oživovatel, pisatel, ploditel, podněcovatel, podporovatel, pokračovatel, porušovatel, posuzovatel, potlačovatel, poučovatel, poukazovatel, povolovatel, povzbuzovatel, pozměňovatel, pozorovatel, poživatel, pronásledovatel, prosazovatel, prověřovatel, předplatitel, přihlašovatel, připravovatel, přispěvatel, rozesílatel, rozhodovatel, rozšiřovatel, rušitel, řešitel, sestavovatel, shromažďovatel, schvalovatel, sledovatel, spořitel, spotřebitel, stěžovatel, střadatel, svolavatel, šiřitel, tazatel, udělovatel, udržovatel, ukladatel, uplatňovatel, upravovatel, určovatel, uskutečňovatel, usvědčovatel, uzdravovatel, uživatel, varovatel, vkladatel, vnímatel, volitel, vyhledavatel/vyhledávatel, vykonavatel, vylepšovatel, vypůjčovatel, vyslovovatel, vyvolavatel, vyzyvatel/vyzývatel, zahajovatel, zajišťovatel, zakazovatel, zakončovatel, zůstavitel, zvěstovatel, žadatel, živitel.

U řady derivátů se sufixem ‑tel převládá jejich funkce charakterizační nad jejich funkcí sociálně klasifikační a identifikační: bořitel, hanobitel, horlitel, hubitel, obdivovatel, plenitel, prznitel, slibovatel, špinitel, ponižovatel, trýznitel, tupitel, utěšitel, utiskovatel, utlačovatel, velebitel, vychvalovatel, zbožňovatel, zesměšňovatel, zjednodušovatel, znepříjemňovatel.

(b) sufix ‑č (abecedně; frekventované názvy jsou vyznačeny tučně): bavič, brzdič, budič, buřič, čerpač, čistič, dojížděč, dohazovač, donašeč, dříč, flákač, hledač, hráč, lupič, nabízeč, napomáhač, napomínač, naslouchač, našeptavač/našeptávač, neplatič, neplnič, obsluhovač, odmítač, odpírač, odstřelovač, odsuzovač, ohledávač, okrádač, oráč, ostřelovač, pátrač, plnič, podněcovač, pochlebovač, pochybovač, pojídač, polykač, pomahač, pomlouvač, popírač, posluchač, povaleč, povolovač, požírač, předbíhač, přednašeč/přednášeč, předříkávač, přechovávač, převaděč, převažeč, převlékač, přidržovač, přihlížeč, přikyvovač, přisluhovač, přitakávač, přivolávač, rodič, rouhač, rozbíječ, rozdavač, rozkradač/rozkrádač, pochlebovač, rozhazovač, rozkrývač, rozněcovač, rozsévač, rušič, posluhovač, rváč, sběrač, sčítač, sepisovač, schvalovač, sledovač, slídič, spáč, spalovač, škodič, štváč, tleskač, trapič, travič, trubač, uctívač, udavač, uchazeč, uklidňovač, ukrývač, upravovač, usmiřovač, uspávač/uspavač, utajovač, utrhač, užívač, vábič, vnucovač, volič, vybírač, vycpávač, vyčkávač, vyděrač, vyháněč, vyhodnocovač, vychloubač, vyjednavač/vyjednávač, vykladač, vykonavač, vykradač/vykrádač, vylepovač, vymahač, vyměřovač, vymetač, vymítač, vymýšleč, vynašeč, vypouštěč, vypravěč/vyprávěč, vyptávač, vyřizovač, vysedávač, vysvětlovač, vyznavač, vyzvědač, vyžírač, vzpěrač, vzývač, zahajovač, zahaleč, zakládač, zaklínač, zaváděč, zváč.

(c) sufix ‑ník (názvy mají široké frekvenční rozpětí, od velmi frekventovaných až po okazionalismy (abecedně)): atentátník, besedník, bojovník, hodovník, kajícník, koledník, korupčník, návštěvník, podvodník, poutník, přestupník, stolovník, strávník, tanečník, účastník, vražedník, výzkumník, záletník, záškodník, závodník, žalobník.

(d) sufix ‑ce: dárce, doprovodce, nápravce, obránce, odpůrce, ochránce, plátce, převodce, přídělce, přímluvce, rádce, strážce, svůdce, únosce, vládce, vůdce, vynálezce, výrobce, zachránce, zástavce, zástupce, zrádce.

(e) sufix ‑(á)tor: adaptátor, animátor, distributor, dokumentátor, dramatizátor, examinátor, imitátor, implementátor, inscenátor, instrumentátor, katalogizátor, kodifikátor, kolaudátor, komentátor, koordinátor, licitátor, likvidátor, meliorátor, privatizátor. Některé z těchto názvů mohou mít i status profese, některé jsou označením především instituce (např. distributor).

(f) sufix ‑antn.ent: defraudant, demonstrant, denunciant, gratulant, kapitulant, kolaborant, manifestant, maturant, migrant, okupant, rebelant, rekreant, simulant, spekulant, sympatizant; abonent, abstinent, intervent, inzerent, konkurent, konzument, oponent, restituent, student, subskribent.

(g) sufix ‑ér: absentér, debatér, dezertér, diskutér, hazardér, hypnotizér, pozér, privatizér, provokatér, revoltér, riskér, sabotér.

Rozšiřující
Literatura
  • KČG, 2011, 25–272.
Citace
František Štícha (2017): NÁZVY NOSITELŮ SOCIÁLNÍ ROLE OBECNĚ ČINNOSTNÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NÁZVY NOSITELŮ SOCIÁLNÍ ROLE OBECNĚ ČINNOSTNÍ (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka