ZKUŠEBNÍ OTÁZKA  (školská otázka)

Základní

Určitý druh ↗otázek doplňovacích, který se od pravých otázek liší tím, že mluvčí správnou odpověď v okamžiku vykonávání řečového aktu dobře zná a chce jen prověřit znalosti adresáta; podle ✍SČ (1998:462) z.o. „chybí postojový element nevím, zda …“. Tázací výraz je přitom vždy ve fokusu; vzniká určitý dojem „naplňování (jediné) informační mezery“. ✍Reis(ová) (1990), ✍Reis(ová) (2013) jde o krok dále a zařazuje odpovídající otázky v něm., stejně jako soudní otázky, kvízové otázky apod., do širšího kruhu ↗echo-otázek, protože se v nich informační mezera u mluvčího n. adresáta, která je charakteristická pro pravé otázky, prezentuje jako zavřená. Nejen v č. (ale také v něm., angl., pol. – viz ✍Meyer, 2004) je pro z.o. typické chybění pohybu tázacího výrazu, tzn. výskyt wh in situ (viz ↗doplňovací tázací věta). Většina autentických příkladů wh in situ✍Müllerové & Hoffmannové ad. (1992) zapadá do kategorie z.o.n. se k nim dá přirovnat; tak např. v rozhovorech u lékaře sice sám mluvčí (= lékař) správné odpovědi předem nezná, ale má právo očekávat tuto znalost u adresáta natolik, že jde už jen o zaplnění hotového seznamu informací; charakteristická je tedy asymetrie faktické n. očekávané znalosti a prezentace otázky. Nicméně je status z.o. v češtině (a dalších slovanských jaz.) – jako speciálního typu tázacích vět n. „netázacích“ výjimek – nadále sporný; zajímavé je, že české (a jiné slovanské) nepochybné echo-otázky právě preferují prezentaci tázacího výrazu na začátku věty (✍Křížková, 1972). Na základě korpusového materiálu a testování otázek v různých kontextech ✍Meyer (2004) dospívá k závěru, že otázky s wh in situč. sice vždy fokusují tázací výraz, což je charakteristické také pro z.o., ale aspoň zčásti splňují kritéria „správných“ otázek – viz k tomu také ✍Jacobs (1991), který argumentuje, že se něm. z.o. nechovají stejně jako nepochybné echo‑otázky.

Rozšiřující
Literatura
  • Jacobs, J. Implikaturen und ‘alte Information’ in W-Fragen. In Reis, M. & I. Rosengren (eds.), Fragesätze und Fragen, 1991, 201–221.
  • Křížková, H. Kontextové členění a typy tázací vět v současných slovanských jazycích. Sl 41, 1972, 241–262.
  • Meyer, R. Syntax der Ergänzungsfrage. Empirische Untersuchungen am Russischen, Polnischen und Tschechischen, 2004.
  • Müllerová, O. & J. Hoffmannová ad. Mluvená čeština v autentických textech, 1992.
  • Reis, M. Zur Grammatik und Pragmatik von Echo-w-Fragen. Sprache und Pragmatik 20, 1990, 1–72.
  • Reis, M. Assertive Frage und Echofrage. In Meibauer, J. & M. Steinbach ad. (eds.), Satztypen im Deutschen, 2013, 105–119.
  • , 1998.
Citace
Roland Meyer (2017): ZKUŠEBNÍ OTÁZKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ZKUŠEBNÍ OTÁZKA (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka