OSAMOSTATŇOVÁNÍ INFINITIVNÍCH KONSTRUKCÍ

Základní

Podle Grepla (např. v , 1998) syntaktický proces, jehož východiskem je větná struktura obsahující predikát vážící na sebe infinitivní konstrukci jakožto důsledek ↗nominalizace vedlejší věty a výsledkem je osamostatnělá infinitivní konstrukce, tj. výpovědní útvar s přísudkem ve tvaru infinitivu. Infinitivní skupina dědí komunikační funkci původně vyjadřovanou predikátem hlavní věty. Operaci o.i.k. lze názorně ukázat na příkladu:

(1)

Poroučím ti, abys mlčel → Poroučím ti mlčet → Mlčet!

Lze rozlišovat tyto funkční typy: (a) inf. výzvový (rozkazovací): To okno zavřít!; Umýt se a jít do postele! Předpokladem (východiskem) osamostatnění je (musí být) konstrukce s performativně, nikoli tedy deskriptivně, užitým predikátem (viz ↗explicitní performativní formule); zpravidla jde o predikáty indikující výzvu „silnou“, kategorickou, zavazující (Přikazuji, nařizuji, zakazuji ... ti / žádám … tě omluvit se jí → Omluvit se jí!), nikoli o predikáty indikující výzvu „slabou“, nezavazující (Prosím tě … / radím ti omluvit se jí → *Omluvit se jí!); (b) inf. přací: Přál bych si, abych vyhrál ve Sportce → Vyhrát ve Sportce → Vyhrát (tak) ve Sportce!; Být tak o deset let mladší!; Žít tak ještě matka!; (c) inf. hodnotící: Je hrozné (špatné, strašné …), když/že spíš oblečený → spát oblečený → Spát oblečený!; Prohlížet mi skříň! Většinou signalizují negativní hodnocení faktu mluvčím, a slouží tudíž nepřímo jako projev „výtky“, „námitky“, „nesouhlasu“, „protestu“. Také osamostatňování inf. typu (b) a (c) předpokládá jako výchozí souvětné struktury s aktuálně, nikoli deskriptivně užitými predikáty v hlavní větě.

Viz také ↗osamostatňování hlavních vět, ↗osamostatňování vedlejších vět.

Rozšiřující
Literatura
  • Porák, J. Vývoj infinitivních vět v češtině, 1961.
  • , 1998, 398–399.
  • Trávníček, F. Historická mluvnice česká IV. Skladba, 1956.
Citace
Miroslav Grepl (2017): OSAMOSTATŇOVÁNÍ INFINITIVNÍCH KONSTRUKCÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/OSAMOSTATŇOVÁNÍ INFINITIVNÍCH KONSTRUKCÍ (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka