SKLADEBNÍ DVOJICE

Základní

V školních mluvnicích dvojice holých (nerozvitých) větných členů, které jsou k sobě bezprostředně vázány syntaktickou závislostí; užívá se rovněž termínu syntagma (viz ↗dominace). Ve větě Téměř před naším domem postavili bohužel zedníci i maringotku je s.d. tvořena výrazy [zedníci – postavili] (tzv. základní skladební dvojice: podmět – přísudek), [postavili – maringotku], [postavili – před domem], [naším – domem]. Výraz [před domem], [téměř před], [i maringotku] se za s.d. nepokládají, protože obsahují synsémantická (neplnovýznamová) slova, která v školních mluvnicích nejsou větnými členy, nebo „se neurčují“; příslovce bohužel taky není členem s.d., protože jakožto ↗větné příslovce se syntakticky i významově může vztahovat na různě velkou část struktury věty. Viz též ↗nepravá skladební dvojice.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Petr Karlík (2017): SKLADEBNÍ DVOJICE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SKLADEBNÍ DVOJICE (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka