ZEUGMA  (spřažení vazeb)

Základní

1. V mezinárodní tradiční jazykovědě „spřažení“ dvou výrazů jedním závislým členem, který je syntakticky vztažen jen k jednomu z nich, ač syntakticky i významem patří k oběma. Typický příklad:

(1)

přečetl a odevzdal knihu

V (1) se přímý (tj. akuzativní) předmět knihu syntakticky vztahuje ke dvěma souřadně spojeným slovesům se stejnou akuzativní vazbou. Struktura typu (1) se vykládá (v  3, 1987) jako výsledek sjednocovací transformace, při níž dochází k výpustce předmětu vztahujícího se k prvnímu z koordinovaných sloves: přečetl knihu a odevzdal knihu × *přečetl knihu a odevzdal knihu; viz ↗koordinace, ↗elipsa. Jinou strategií je pronominální koreference: v takové struktuře musí být vyjádřen předmět vztahující se k prvnímu z koordinovaných sloves a předmět vztahující se k druhému slovesu je vyjádřen osobním zájmenem: přečetl knihu a odevzdal ji × *přečetl ji a odevzdal knihu. Základní typy: (a) jeden předmět k dvěma slovesům; viz (1), (b) jedna jmenná skupina k dvěma předložkám se stejným pádem (před domem a za ním), (c) jeden přívlastek ke dvěma jménům se stejnými rysy rodu, čísla a pádu: vážení žáci a studenti.

2. V české tradiční gramatice jen takový případ „spřažení“ dvou výrazů jedním závislým členem, kdy dochází k nesplnění syntaktických pravidel, tj. kdy na závislém členu vyjádřená syntaktická závislost jednoho ze spřažených výrazů odporuje syntaktické závislosti požadované druhým ze spřažených výrazů; závislý člen přijímá formu, kterou požaduje výraz stojící blíže. V tomto významu je termín z. synonymní s termínem zanedbání dvojí vazby, ač striktně vzato o vazbu/rekci jít nemusí. Typický příklad:

(2)

a.

*Učili se nasedat a sesedat z vozidel

**Učili se nasedat a sesedat do vozidel

b.

*Učili se sesedat a nasedat do vozidel

**Učili se sesedat a nasedat z vozidel

Gramaticky správná je struktura (2c) v podobě Učili jsme se nasedat do vozidel a sesedat z nich. Srov. ještě:

(3)

*Tak jsem se poprvé viděla a mluvila s naším vzácným jubilantem

(4)

*Ničení a šlapání po trávníku se zakazuje

Z. není vidět, pokud jsou pády obou závislých členů stejné: před a po zkoušení; bál se a současně se radoval z narození syna; jarní sluníčko a bouřky aj. Forma zde dokáže obelstít syntaktická pravidla, a tyto struktury jsou proto nezřídka tolerovány jako gramatické. Za gramatické se pokládají přívlastková spojení, ač z. je vidět: český jazyk a literatura, ?vážení kolegové a kolegyně.

3. V některých koncepcích i zanedbání sémantických preferencí kolokability, např. vztahují-li se k jednomu slovesu dva souřadně spojené členy, z nichž každý souvisí s jiným významem daného slovesa: Mám rád maminku a hrášek.

Z. typu (2) a (3) mohou být využita jako slovní hříčka: Posluchač rozhlasu vypne pozornost nebo přijímač.

Viz také jiná nemotivovaná porušení správné gramatické struktury věty ↗anakolut, ↗atrakce, ↗apoziopeze, ↗kontaminace. Viz i ↗koordinace.

Rozšiřující
Literatura
  • ČM, 1960.
  • 3, 1987.
  • NS, 1969.
  • Sbg, 1972.
  • , 1998.
Citace
Petr Karlík (2017): ZEUGMA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ZEUGMA (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka