DOUBLY-FILLED-COMP FILTER

Základní
Rozšiřující

Pravidlo formulované ✍Chomským & Lasnikem (1977) zakazující současné lexikální obsazení [Spec, CP] a C°:

*[CP Lex COMP Lex] …

Č. termín není. Splnění d.f.c.f. znamená, že [Spec, CP] n. C° musí zůstat na PF prázdné, porušení d.f.c.f. znamená v mnoha jaz. (angl., něm. aj.) negramatičnost. Podle generativní teorie 80. let k lexikálnímu obsazení [CP XP [Comp […]]] dochází v důsledku pohybu wh‑fráze do [Spec, CP], a to ve ↗větách relativních (1) a v ↗nepřímých otázkách (2):

(1a)

*the man whoi that I saw t

(1b)

the man whoi that I saw ti

(1c)

the man whoi that I saw ti

(1d)

the man whoi that I saw ti

(2a)

*Mary wonders whoi if John loves ti

(2b)

Mary wonders whoi if John loves ti

(2c)

*Mary wonders whoi if John loves ti

Tato data ukazují, že splnění d.f.c.f.angl. vymazáním komplementizéru na PF je možné v (1) i v (2), srov. (1b) a (2b), zatímco vymazáním wh‑slova lze splnit d.f.c.f. jen v (1), neboť vymazáním wh‑slova v (2) by se ztratil rys [otázka], který má (2) a (1) nemá, srov. (1b) × (2b).

Byla pozorována data, která ukazují, že v některých jaz. (resp. dial. či varietách) d.f.c.f. neplatí. Klasickým příkladem je bavorština (✍Bayer & Brandner(ová), 2008):

I

frog

me

fia

wos

dass

ma

an zwoatn

Fernseher

braucht

ptám

se

pro

co

že

člověk

druhý

televizor

potřebuje

✍Rudin(ová) (1988) ukazuje, že d.f.c.f. je aktivní taky v č., ✍Ackema & Neeleman (1998) ovšem pozorují, že v č. existují kontexty, v nichž d.f.c.f. neplatí. Následující data ukazují kontexty, v nichž d.f.c.f. platí (3), a kontexty, v nichž je na PF nalevo před spojkou wh‑fráze, a tedy možná d.f.c.f. neplatí (4), (5):

(3)

a.

Je totiž pomalý medvídek, kteréhoi že / *kteréhoi že pořád někam strkám ti

b.

Petr se ptal, kohoi zda / *kohoi zda Pavel miluje ti

(4)

a.

Je totiž pomalý medvídek, kteréhoi abych pořád někam strkala ti

b.

Petr se ptal, kohoi že Pavel miluje ti

(5)

a.

Kami aby šel ti?

b.

Kdoi že ti přijde?

V principu existují dva různé kontexty, v nichž v povrchové syntaxi dochází ke kontaktní kookurenci XP Comp na levé periferii věty a daná struktura je v č. gramatická, a tato data poskytují tedy podporu ✍Ackemovi & Neelemanovi (1998). Lexikální materiál XP a Comp se do kontaktní pozice v levé periferii věty dostane (a) po pohybu XP z pozice uvnitř této věty; (b) po pohybu XP z pozice uvnitř věty a Comp z pozice uvnitř jiné věty.

Kontexty (a) jsou dvojí: pohybující se materiál je (i) wh‑fráze, (ii) jiná fráze než wh‑fráze. V kontextech (i) se podle standardních analýz wh‑fráze wh‑pohybem dostává do [Spec, CP], a tedy jde o kontext, v němž by měl být účinný d.f.c.f.: Věta Koho zda potkala? je jako „normální“ otázka negramatická, a gramatická je jen tehdy, je‑li interpretována jako antiotázka, v níž spojka vyjadřuje ilokuční typ dotazované věty (tj. otázky): Potkala Pavla. – Koho potkala? × Potkala Pavla? – Koho zda / jestli potkala?; Přijde Pavel. – Kdo že přijde?; Běž, Pavle, domů! – Kam aby šel?; viz už (5). Už i nejjednodušší analýza antiotázek může ukázat, že v daných případech není porušen d.f.c.f., protože kontaktně postavené wh‑fráze a Comp nejsou v pozici [Spec, CP [C°…]]: Kdoi říkáš, že ti přijde? V závislých otázkách je d.f.c.f. taky účinný, srov. (3b). Kontaktní postavení wh‑fráze a že v (3b) je možné proto, že že není Comp (nepřispívá k signalizaci typu věty), nýbrž partikule. Jediným kandidátem toho, že v kontextech (i) v č. d.f.c.f. neplatí, tak zůstávají relativní věty typu (4a).

Kontexty (ii) dobře prozkoumal ✍Meyer (2007) a zjistil, že XP tvoří (6) topik background, (7) kontrastivní topik, (8) maximální fokus, (9) minimální fokus:

(6)

Krátce před svou smrtí vyslovil přání, aby jeho kůže byla použita k vazbě vlastní autobiografie. A tato kniha aby byla předána Johnu Fenno

(7)

Zákon určil, aby komise část předala novinářským družstvům a část aby prodala v aukci

(8)

Slečna Mařenka pak prohlásila, že je sice povoláním bardáma, ale kuchyni že rozumí, jako i že se vyzná ve všech domácích pracích

(9)

Stoupni si tak, aby mě ti lidi neviděli. Nemusí mě hned každej poznat. Hlavně do ksichtu aby mně neviděli.

Struktury sub (10) jsou analogické se strukturami (5):

(10)

Petr že se oženil?

Odpoledne abych přišel?

Pavla jestli miluju?

To znamená, že podle ✍Rizziho (1997) jsou pozice, do nichž je posouvá XP z důvodu tematizace n. rematizace, pozice Spec funkčních hlav ForceP, FocusP a TopicP v C doméně (viz také ↗komplementizér), tedy nikoli přímo pozice [Spec, CP], a nemohou být tedy objektem d.f.c.f.

V kontextech (b) dochází ke kontaktnímu postavení wh‑fráze a Comp v důsledku pohybu celé věty s Comp za wh‑frázi v pozici [Spec, CP] jiné věty v povrchové syntaxi, srov. např. (11) a (11a):

(11)

Byl to obraz lékaře, který aby zachránil pacienta, riskoval sám život

(11a)

Byl to obraz lékaře, který riskoval sám život, aby zachránil pacienta

Velmi zajímavý případ obligátní kontaktní kookurence wh‑fráze a spojky pozorují ✍Lešnerová & Oliva (2003):

(12)

Asi to byl nový patent, nějaké zařízení, za které když pak zatáhnete, tak se celý člun uvolní

Ryze deskriptivně viděno, taková kookurence je v syntaktických strukturách, v nichž je první vedlejší věta s wh‑frází v [Spec, CP] zapuštěna ve větě první (jako součást DP (zde zařízení, za které…) a současně je zapuštěna jako (časový) adjunkt ve větě třetí: za kteréi když zatáhnete ti, tak se celý člun uvolní). Srov. i deskriptivní analýzu autorů, zatím jedinou. Rozdíl mezi (11) a (12) je vidět na tom, že struktura (11) má k dispozici povrchovou variantu (11a), kdežto (12) takovou variantu k dispozici nemá.

Literatura
  • Ackema, P. & A. Neeleman. Optimal Questions. NLLT 16, 1998, 443–490.
  • Bayer, J. & E. Brandner. On Wh-Head-Movement and the Doubly-Filled-Comp Filter. In Chang, Ch. B. & H. J. Haynie (eds.), Proceedings of the 26th West Coast Conference on Formal Linguistics, 2008, 87–95.
  • Chomsky, N. & H. Lasnik. Filters and Control. LI 8, 1977, 425–504.
  • Lešnerová, Š. & K. Oliva. Česká vztažná souvětí s nestandardní strukturou. SaS 64, 2003, 241–252.
  • Meyer, R. O pozici podřadících spojek v ČNK. In Štícha, F. & J. Šimandl (eds.), Gramatika a korpus/Grammar & Corpora 2005, 2007, 170–178.
  • Rizzi, L. The Fine Structure of the Left Periphery. In Haegeman, L. (ed.), Elements of Grammar, 1997, 281–337.
  • Rudin, C. On Multiple Questions and Multiple WH Fronting. NLLT 6, 1988, 445–501.
Citace
Petr Karlík (2017): DOUBLY-FILLED-COMP FILTER. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DOUBLY-FILLED-COMP FILTER (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka