Výsledky hledání

hesla začínající na "P"

Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
PARATAXE (formální souřadnost)
Z
R
Z
R
PAREMIOLOGIE (příslovnictví)
Z
R
Z
R
PÁROVÁ SEKVENCE (adjacency pair)
Z
R
PARSER (syntaktický analyzátor)
Z
R
Z
R
PARTICIPIUM (příčestí)
Z
R
PASIVNÍ PARTICIPIUM (-n-/-t-participium, -n-/-t-ové participium, příčestí trpné)
Z
R
PASIVUM (trpný rod)
Z
R
PERCEPCE ZVUKOVÉ ŘEČI (percepce mluvené řeči)
Z
R
PERFORMATIVNÍ HYPOTÉZA (performativní analýza)
Z
R
Z
R
Z
R
PERSONIFIKACE (antropomorfizace)
Z
R
PHI RYSY (φ-rysy)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
PLURALE TANTUM (pomnožné substantivum)
Z
R
PLUSQUAMPERFEKTUM (předminulý čas)
Z
R
PODMĚT (subjekt)
Z
R
PODMÍNKA FÁZOVÉ IMPENETRABILITY (phase impenetrability condition, PIC)
Z
R
PODŘAĎOVACÍ KOMPOZITUM (podřadné kompozitum, subordinační kompozitum, subordinativum, determinační kompozitum, determinativum)
Z
R
PODTEXT (subtext)
Z
R
Z
R
POJMENOVÁNÍ (nominace)
Z
R
POLOVĚTNÁ KONSTRUKCE (polopredikativní konstrukce, polovětná vazba, útvar polovětný)
Z
R
POMÍSTNÍ JMÉNO (anoikonymum, dříve též mikrotoponymum, vlastní jméno nesídlištní)
Z
R
POSESIVNÍ -Í-ADJEKTIVUM (přivlastňovací -í-adjektivum, druhově posesivní adjektivum)
Z
R
POSESIVNÍ -ŮV-/-IN-ADJEKTIVUM (přivlastňovací -ův-/-in-adjektivum, přivlastňovací adjektivum, posesivní adjektivum, přídavné jméno přivlastňovací, nominální posesivum)
Z
R
Z
R
POSTOJOVÁ ANALÝZA (sentiment analysis, opinion mining)
Z
R
POSTOJOVÁ ČÁSTICE (hodnotící částice)
Z
R
POSUN Α (move α, posun alfa, move alpha)
Z
R
POVRCHOVÁ STRUKTURA (surface structure)
Z
R
POZITIV (1. stupeň)
Z
R
PRAVOPISNÝ KOREKTOR (korektor překlepů)
Z
R
PRÁZDNÁ KATEGORIE (empty category)
Z
R
PRAŽSKÝ ZÁVISLOSTNÍ KORPUS (Prague Dependency Treebank, PDT)
Z
R
PREDIKACE (přisuzování)
Z
R
PREFERENČNÍ ČÁSTICE (přací částice, optativní částice)
Z
R
PREFIX (předpona)
Z
R
PREFIXACE (předponové odvozování)
Z
R
Z
R
PRÉTERITUM (minulý čas)
Z
R
PRÉZENS (přítomný čas)
Z
R
PREZENTAČNÍ VĚTA (scénická věta)
Z
R
PRINCIP MAXIMÁLNÍ INICIÁLY (Maximal Onset Principle)
Z
R
PROFESNÍ MLUVA (profesní jazyk)
Z
R
PROJEKTIVNOST (projektivita)
Z
R
PROJEKTOVÁNÍ (projektivita v rozhovoru)
Z
R
Z
R
Z
R
PROMLUVOVÝ ÚSEK (phonemic clause, tone unit, Tongruppe)
Z
R
PROSTĚSDĚLOVACÍ STYL (prostěsdělný styl, hovorový styl, běžně dorozumívací styl, kolokviální styl)
Z
R
PROSTOROVÁ SÉMANTIKA (spatial semantics)
Z
R
PROTEZE (předsouvání)
Z
R
PŘACÍ VÝPOVĚĎ (optativní výpověď, deziderativní výpověď)
Z
R
PŘEDLOŽKA (prepozice)
Z
R
PŘEDMĚT (objekt)
Z
R
PŘEDMĚT ŘEČI (discourse subject)
Z
R
PŘECHODNÍK (transgresiv)
Z
R
PŘECHODOVÉ NÁŘEČÍ (přechodné nářečí)
Z
R
Z
R
PŘEKLADOVÁ PAMĚŤ (překlad s podporou počítače)
Z
R
PŘEMOSŤOVACÍ SLOVESO (bridge verb)
Z
R
PŘENESENÉ POJMENOVÁNÍ (nepřímá nominace)
Z
R
PŘEZDÍVKA (přezdívkové vlastní jméno)
Z
R
Z
R
PŘIROVNÁNÍ (komparace)
Z
R
PŘIŘAĎOVACÍ KOMPOZITUM (souřadné kompozitum, koordinační kompozitum, koordinativum)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (adverbiále)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ČASU (temporální adverbiále)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ MÍSTA (lokální adverbiále)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PŘÍČINY (kauzální adverbiále)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PŘÍPUSTKY (adverbiále koncesivní)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ÚČELU (finální adverbiále)
Z
R
Z
R
PŘÍSLOVÍ (proverbium)
Z
R
PŘÍSUDEK (predikát)
Z
R
PŘÍVLASTEK (atribut)
Z
R
PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENO (posesivní zájmeno)
Z
R
Z
R
PSANÝ KORPUS (korpus psaného jazyka)
Z
R
Z
R

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka