PRAGMATICKÉ GESTO

Základní

↗Gesto, které se vztahuje ke komunikačnímu procesu, resp. jeho „infrastruktuře“. P.g. strukturuje proces mluvení, vizualizuje n. (spolu)realizuje komunikační jednání n. reguluje ↗jazykovou interakci. Podle ✍Streecka (2009a:179) jsou p.g. založena na podobných sémiotických strategiích jako ↗konceptuální gesta, ale liší se v podstatném parametru: zatímco konceptuální gesta jsou koordinována s tematickými jednotkami řeči, p.g. jsou koordinována s interakčními jednotkami – ↗replikami a jejich konstrukčními jednotkami, ↗mluvními akty a jejich sekvencemi.

Nejjednodušším p.g. je rytmizační gesto (angl. beat, ✍McNeill, 1992:15, příp. baton, ✍Ekman & Friesen, 1969:68). Tvoří ho opakovaný pohyb ruky n. rukou vytvářený během mluvení buď v centrální, n. periferní oblasti gestického prostoru (často v blízkosti klidové polohy ruky) (viz ↗gesto); jedná se zpravidla o krátký rychlý pohyb nahoru a dolů n. dopředu a dozadu; ruka může být přitom vytvarována do různých figur. Funkci rytmizační plní toto gesto nejvýrazněji při skandovaném mluvním projevu, kdy vzniká zřetelný dojem rytmu díky synchronizaci gest s pravidelnými důrazy. K dalším funkcím tohoto typu gest patří vydělování syntaktických celků (parsing) a zdůrazňování těch částí promluvy, které mají vyšší stupeň ↗výpovědní dynamičnosti. Vzhledem k tomu, že forma rytmizačních gest se v průběhu promluvy (epizody) zpravidla nemění, mají rytmizační gesta i funkci kohezní. (Viz úryvek z projevu Davida Ratha v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.)

Jak ukázal ✍McNeill (1992) a po něm i ✍Streeck (2009a), p.g. vizualizující n. (spolu)realizující komunikační jednání, resp. ↗mluvní akty jsou založena na specifické laické představě o fungování mezilidské komunikace – na tzv. potrubní metafoře (✍Reddy, 1979; srov. ✍Auer, 2014:23). Komunikování je na základě této metafory pojímáno jako předávání/přebírání nádob se zprávou (po vzoru potrubní pošty). Otázku n. tvrzení, jež vyžaduje od partnera schválení, tak může doprovázet gesto, při němž ruka otočená dlaní vzhůru směřuje ke komunikačnímu partnerovi, jako by něco nabízela, a v této poloze zůstává, dokud nedostane něco na oplátku – náležitou odpověď –, a teprve poté se ruka vrací do klidové polohy (srov. ✍McNeill, 1992; ✍Kendon, 2004; ✍Streeck, 2009a; ✍Payrató & Teßendorf(ová), 2014). Podobně se při vyjádření odmítnutí obracejí obě ruce dlaní směrem k partnerovi, jako by odmítaly „nádobu se sdělením“ přijmout (resp. ji odrážely). Stejné gesto, jen provedené zpravidla jednou rukou, slouží k zamezení či pozastavení partnerovy repliky (viz úryvek z interview Jakuba Železného s Václavem Klausem; srov. též ✍Havlík, 2012:87; není náhoda, že toto gesto figuruje i mezi ↗symbolickými gesty s významem ‘stát!’). Ve skupinové ↗jazykové interakci, zejm. institucionálního typu (televizní debatě, interakci učitele a žáků ve vyučování aj.), se uplatňují i regulační ↗ukazovací gesta, která slouží k výběru dalšího mluvčího, a rovněž ↗symbolické gesto zvednuté ruky/paže, kterým se účastníci (hosté televizní debaty, žáci aj.) hlásí o slovo. Viz též ↗gesto, ↗gestika, ↗gestikulace.

Rozšiřující
Literatura
 • Auer, P. Jazyková interakce, 2014.
 • Beavin Bavelas, J. & N. Chovil ad. Interactive Gestures. Discourse Processes 15, 1992, 469–489.
 • Bohle, U. Gesture and Conversational Units. In Müller, C. & A. Cienki ad. (eds.), Body – Language – Communication: An International Handbook on Multimodality in Human Interaction 2, 2014, 1360–1367.
 • Ekman, P. & W. Friesen. The Repertoire of Nonverbal Behaviour: Categories, Origins, Usage, and Coding. Semiotica 1, 1969, 49–98.
 • Havlík, M. Sekvenční a prozodické aspekty rozhovoru. PhD. dis., FF UK, Praha, 2012.
 • Kendon, A. Gestures as Illocutionary and Discourse Structure Markers in Southern Italian Conversation. JP 23, 1995, 247–279.
 • Kendon, A. Gesture: Visible Action as Utterance, 2004.
 • McNeill, D. Hand and Mind: What Gestures Reveal about Thought, 1992.
 • Payrató, L. & S. Teßendorf. Pragmatic Gestures. In Müller, C. & A. Cienki ad. (eds.), Body – Language – Communication: An International Handbook on Multimodality in Human Interaction 2, 2014, 1531–1539.
 • Reddy, M. J. The Conduit Metaphor: A Case of Frame Conflict in Our Language about Language. In Ortony, A. (ed.), Metaphor and Thought, 1979, 284–324.
 • Streeck, J. Gestures: Pragmatic Aspects. In Brown, K. (ed.), Encyclopedia of Language & Linguistics, Second Edition, Volume 5, 2006, 71–76.
 • Streeck, J. Gesture in Political Communication: A Case Study of the Democratic Presidential Candidates during the 2004 Primary Campaign. Research on Language and Social Interaction 41, 2008, 154–186.
 • Streeck, J. Gesturecraft: The Manu-Facture of Meaning, 2009a.
 • Streeck, J. Forward-gesturing. Discourse Processes 46, 2009b, 161–179.
Citace
Petr Kaderka (2017): PRAGMATICKÉ GESTO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PRAGMATICKÉ GESTO (poslední přístup: 29. 5. 2024)

Další pojmy:

gestika pragmatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka