Výsledky hledání

kategorie "lexikologie"

Z
R
Z
R
ABSTRAKTUM (abstraktní podstatné jméno)
Z
R
Z
R
Z
R
ANTROPOLEXÉM (antroponymická báze)
Z
R
APELATIVIZACE (deproprializace, deonymizace)
Z
R
AUTOSÉMANTIKUM (plnovýznamové slovo, autosémantický slovní druh)
Z
R
Z
R
Z
R
DESÉMANTIZACE (významové vyprázdnění, významové oslabení)
Z
R
DYSFEMISMUS (pejorativum)
Z
R
Z
R
EUFEMISMUS (meliorativum)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
GENERALIZACE VÝZNAMU (rozšiřování významu)
Z
R
HISTORICKÁ SÉMANTIKA (diachronní sémantika)
Z
R
Z
R
HONORIFIKAČNÍ TOPONYMUM (oslavné toponymum, památkové toponymum)
Z
R
HYPOKORISTIKUM (hypokoristikon, hypokoristické vlastní jméno)
Z
R
INKOMPATIBILITA (neslučitelnost)
Z
R
Z
R
JMÉNO PO CHALUPĚ (jméno po stavení)
Z
R
Z
R
KOMPATIBILITA (slučitelnost)
Z
R
KOMPONENTOVÁ ANALÝZA (sémická analýza, složková analýza, lexikální dekompozice)
Z
R
KONKRÉTUM (konkrétní podstatné jméno)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
LAKUNA (náhodná mezera, accidental gap)
Z
R
LALICKÉ SLOVO (dětské slovo)
Z
R
Z
R
Z
R
LEXIKALISTICKÁ HYPOTÉZA (lexikalismus)
Z
R
LEXIKON (slovník; slovní zásoba, lexikum)
Z
R
MERONYMNĚ-HOLONYMNÍ VZTAH (meronymie, holonymie)
Z
R
Z
R
Z
R
MODELOVÁ KLASIFIKACE POMÍSTNÍCH JMEN (vztahověmodelová a strukturní analýza pomístních jmen)
Z
R
MOTIVACE (motivovanost)
Z
R
MULTIVERBIZACE (pluriverbizace)
Z
R
Z
R
Z
R
OBECNÉ JMÉNO (apelativum)
Z
R
OFICIÁLNÍ OSOBNÍ JMÉNO (osobní jméno)
Z
R
ONOMAZIOLOGICKÁ KATEGORIE (pojmenovací kategorie)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
POJMENOVÁNÍ (nominace)
Z
R
Z
R
PŘENESENÉ POJMENOVÁNÍ (nepřímá nominace)
Z
R
PŘEZDÍVKA (přezdívkové vlastní jméno)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
SYNONYMIE (souznačnost)
Z
R
SYNSÉMANTIKUM (neplnovýznamové slovo, gramatické slovo, synsémantický slovní druh)
Z
R
TERMÍN (odborný název)
Z
R
Z
R
Z
R
VERBUM DICENDI (sloveso mluvení)
Z
R
VLASTNÍ JMÉNO (proprium)
Z
R
VLASTNÍ JMÉNO MÍSTNÍ (místní jméno, oikonymum, sídlištní vlastní jméno)
Z
R
VLASTNÍ JMÉNO OSOBNÍ OCHRANNÉ (apotropaion, jméno profylaktické)
Z
R
VULGARISMUS (sprosté slovo)
Z
R
VÝPŮJČKA (přejímka)
Z
R
VÝZNAMOVÉ TŘÍDĚNÍ POMÍSTNÍCH JMEN (sémantická klasifikace pomístních jmen)
Z
R
Z
R
ZVUKOMALBA (onomatopoie)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka