ONYMIZACE

Základní

Zakládá se na vztahu fundující ↗apelativum (↗slovotvorná fundace) > onymum (↗vlastní jméno); z hlediska lexikologické teorie jde o proprializaci. Je to proces, který se realizuje prostřednictvím propriálně pojmenovacího aktu a v němž vzniká ↗vlastní jméno (onymum / proprium) beze změny slovotvorné struktury fundujícího apelativa. Dříve byla chápána jako pouhá funkční transpozice existujícího apelativa do třídy proprií (apelativum písek > město Písek), dnes je pojímána šíře jako specifikace všech složek (prvků) z apelativa užitých k plnění specifických funkcí v propriu; zahrnuje tedy i metafory typu Plachta ‘rozlehlý rovinatý pozemek’.

Opakem o. je apelativizace, v č. onomastice nazývaná též deonymizace // deproprializace; ÚOO (1999:55); základní typy jsou deantroponymizace (vynálezce Roentgen > přístroj rentgen), detoponymizace (nizozemské město Gouda > sýr gouda). Je-li fundujícím slovem jiné proprium, jde o ↗transonymizaci (např. město Praha > hotel Praha).

Rozšiřující
Literatura
  • Cieślikowa, A. O motywacji w onomastyce. Polonica XVI, 1994, 193–199.
  • Harvalík, M. K přechodům mezi apelativní a propriální sférou jazyka. In Považaj, M. & P. Žigo (eds.), Súradnice súčasnej onomastiky, 2007, 49–54.
  • Harvalík, M. Appellativisation and Proprialisation: The Gateways between the Appellative and Proprial Spheres of Language. In Felecan, O. (ed.), Name and Naming. Synchronic and Diachronic Perspectives, 2012, 10–17.
  • Superanskaja, A. V. & V. E. Staltmane ad. Teorija i metodika onomastičeskych issledovanij, 1986, 46.
  • Šrámek, R. Transonymizace v propriální nominaci. Folia onomastica Croatica 12–13, 2003–2004, 499–508.
  • TSO, 1973, 81–83, 166, 201, 205.
  • Tušková, J. M. Transonymizace a chrématonyma. In Biolik, M. & J. Duma (eds.), Chrematonimia jako fenomen współczesności, 2011, 485–491.
  • Tušková, J. M. Transonymizace oikonym a její projevy v morfologické rovině. AOn 53, 2012, 323–333.
  • ÚOO, 1999, 54–56.
Citace
Jana Pleskalová (2017): ONYMIZACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ONYMIZACE (poslední přístup: 23. 5. 2024)

Další pojmy:

onomastika lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka