MULTIVERBIZACE  (pluriverbizace)

Základní

Vznik víceslovné jaz. formy na pozadí koexistující jednoslovné formy nesoucí obdobný význam; projev analytických tendencí v jazyce, např. privatizaceprivatizační proces. Lze rozlišit několik formálních typů m. (✍Jedlička, 1969): (a) sloveso je nahrazeno slovesem a závislým subst., tzv. verbonominalizace: sbíratprovádět sběr; (b) subst. je nahrazeno subst. a závislým adj. (čtenářičtenářská obec); (c) adv. je nahrazeno subst. a závislým adj. (zajímavězajímavým způsobem); (d) subst. je nahrazeno subst. a závislým subst. (vlastnictvíotázka vlastnictví); okrajově lze za m. považovat též (e) vznik souvztažných odkazovacích výrazů typu takv tom smyslu. ✍Vlková (1978)m. řadí i analytická spojení spony se subst. / spony s předložkou a subst., případně spony s adj.: překážetbýt na překážku; překvapovatbýt překvapující. Na rozdíl od ↗univerbizace, při níž motivující a vznikající jednotku spojuje vztah významové shody, u m. bývá mezi oběma jednotkami pouze vztah významové podobnosti (synonymie částečné). – Multiverbální výrazy jsou zpravidla stylově příznakové: publ., adm., odb., kniž. M. je prostředkem explicitnosti vyjadřování, může však vést i k (záměrnému) rozmělňování a zamlžování významu (srov. zajišťovat plnění místo plnit, provádět setbu místo sít apod.). Viz také ↗analytický predikát s kategoriálním slovesem.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Víceslovné pojmenování typu verbum – substantivum v češtině (Příspěvek k problematice tzv. abstrakt). SaS 35, 1974, 287–306.
  • Člex, 1985.
  • Jedlička, A. Univerbizace a multiverbizace v pojmenovacích strukturách. SlavPrag 11, 1969, 93–101.
  • Vlková, V. K problematice tzv. multiverbizačních spojení, zvláště v odborném stylu. SaS 39, 1978, 106–115.
Citace
Zdeňka Hladká (2017): MULTIVERBIZACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/MULTIVERBIZACE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka