ONYMIE

Základní

Soubor všech vlastních jmen v jistém jazyce, na jistém území, v jistém prostředí sociálním (např. diference mezi soubory rodných jmen na tradičním venkově a ve městech), kulturním (např. propria v literatuře, v lidové slovesnosti) nebo komunikačním a v jisté době (např. moravská onymie 11.–13. stol.). O. nepředstavuje pouhý souhrn jednotlivých proprií (↗vlastní jméno), nýbrž celek vznikající podle vlastních specifických zákonitostí, tvořící systémově organizovanou soustavu a v komunikaci plnící propriálně specifické funkce, které ve vztahu „propriálně pojmenovávaný objekt, jev“ – „jeho jméno“ nejsou shodné s funkcemi apelativ; viz ✍Šrámek (2013:12); ↗onymická funkce.

Podle jednotlivých tříd a podtříd propriálních objektů a jejich proprií se v rámci onymie rozlišují bionymie, tj. soubor ↗bionym, abionymie, tj. soubor ↗abionym, antroponymie, tj. soubor ↗antroponym, podobně toponymie – soubor ↗toponym, oikonymie – soubor ↗oikonym, anoikonymie, dříve též mikrotoponymie – soubor ↗anoikonym, popř. ↗mikrotoponym, oronymie – soubor ↗oronym, hydronymie – soubor ↗hydronym, chrématonymie – soubor ↗chrématonym, urbanonymie – soubor ↗urbanonym. V rámci toponymie se nově vyčleňuje živá toponymie, tj. soubor ↗živých toponym, viz též ↗živé vlastní jméno; podrobněji ✍David & Mácha (2014:18–23, 65–69).

Rozšiřující
Literatura
  • David, J. & P. Mácha. Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví, 2014.
  • Harvalík, M. Nové tendence v rozvoji současné české onymie. In David, J. & M. Čornejová ad. (eds.), Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky, 2010, 179–186.
  • Šrámek, R. Dynamismus v současné onymii a jeho reflexe v obecné onomastické teorii. In Łobodzińska, R. (ed.), Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie, 2005, 9–20.
  • Šrámek, R. Beiträge zur allgemeinen Namentheorie, 2007, 78–81.
  • Šrámek, R. Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska, 2013, 12.
  • TSO, 1973, 85.
  • ÚOO, 1999, 51–52.
Citace
Jana Pleskalová (2017): ONYMIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ONYMIE (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

onomastika lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka