ŽIVÉ VLASTNÍ JMÉNO

Základní

V slovenské onomastice (živé vlastné meno) – a podle jejího vzoru nesoustavně též v české – vlastní jméno užívané v neoficiálním styku, tedy původně jakékoli neoficiální, neúřední vlastní jméno. Výzkum ž.v.j. se soustředil na neoficiální ↗antroponyma: např. Jan Křenek z Velkých Karlovic má ž.v.j. Janek z Benešek (ÚOO, 1999:107). Autorem termínu ž.v.j. byl Blanár, který také vypracoval ucelenou teorii těchto neúředních pojmenování a na jejím základě – s oporou o reprezentativní materiál neoficiálních antroponym – představil spolu s Matejčíkem živá osobní jména (slk. živé osobné mená) na středním Slovensku; podrobněji ✍Blanár & Matejčík (1978), ✍Blanár & Matejčík (1983). Dílo se stalo vzorem pro další badatele, viz např. ✍Valentová (2009). V č. onomastice není ž.v.j. věnována soustavná pozornost, existují pouze dílčí studie o živých osobních jménech, např. ✍Majtánová (1972), ✍Hlubinková (2008). Na potřebu systematického zkoumání ↗živé toponymie upozorňují ✍David & Mácha (2014:18–23); za živá toponyma považují „úředně nestandardizovaná toponyma bez zřetele k druhu označovaného objektu a jejich komunikačnímu užití. Přívlastek živý odkazuje především na jejich přítomnost v každodenní, zvláště mluvené mezilidské komunikaci“ (✍David & Mácha, 2014:22).

Rozšiřující
Literatura
 • Blanár, V. Otázka systému v antroponomastike. In Blanár, V. & M. Majtán (eds.), 1. slovenská onomastická konferencia, 1968, 5–14.
 • Blanár, V. & J. Matejčík. Živé osobné mená na strednom Slovensku, I.1, 1978.
 • Blanár, V. & J. Matejčík. Živé osobné mená na strednom Slovensku, I.2, 1983.
 • David, J. & P. Mácha. Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví, 2014, 18–23, 65–69.
 • Hlubinková, Z. Poznámka k tzv. živým jménům v českých nářečích. AOn 49, 2008, 131–134.
 • Jozefovič, M. Modelovanie slovotvorby živých osobných mien. In Hladký, J. & I. Valentová (eds.), Lexika slovenskej onymie, 2010, 283–296.
 • Knappová, M. Rodné jméno v jazyce a společnosti, 1989, 9.
 • Majtánová, M. K problematice současného živého pojmenování na dolním Chodsku. In Blanár, V. (ed.), Zborník materiálov z III. slovenskej onomastickej konferencie, 1972, 139–149.
 • OSTSO, 1983, 213.
 • TSO, 1973, 154.
 • ÚOO, 1999.
 • Valentová, I. Živé osobné mená v hornonitrianskej oblasti, 2009.
 • Valentová, I. Socioonomastický výskum živých osobných mien. In Hladký, J. & I. Valentová (eds.), Lexika slovenskej onymie, 2010, 268–282.
Citace
Jana Pleskalová (2017): ŽIVÉ VLASTNÍ JMÉNO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ŽIVÉ VLASTNÍ JMÉNO (poslední přístup: 22. 6. 2024)

Další pojmy:

onomastika lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka