NEOGRAFIE

Základní

Lingvistický úsek zabývající se praxí a teorií tvorby slovníků ↗neologismů. Lexikografické přístupy k novému lexiku spočívají jednak v zařazování neologismů do stávajících všeobecných výkladových slovníků (buď formou dalšího vydání slovníku, n. vydáním suplementu), jednak ve zpracování speciálních slovníků neologismů  // slovníků nových slov. Podle ✍Levašova (1978:29) je možné o n. jako o novém lexikografickém odvětví hovořit od počátku 70. let 20. stol., kdy téměř současně vyšly charakterem a rozsahem blízké neologické slovníky r., angl.fr., tj. ✍Kotelova & Sorokin (1971), ✍Gilbert (1971), ✍Barnhart & Steinmetz ad. (1973).

Dosavadní slovníky neologismů jsou typologicky značně různorodé; řadí se mezi ně větší výkladové slovníky jednojazyčné (suplementy; slovníky obsahující novou slovní zásobu za delší časový úsek a jaz. společenstvím plně sankcionovanou; tzv. standardní neologické slovníky), menší výkladové slovníky, registry, periodické slovníky; slovníky nových termínů, cizích slov, internacionalismů, slovníky básnických ↗okazionalismů; slovníky dvou‑ a vícejazyčné, slovníky diachronní; autorské kolekce aj. Přehled typů neologických slovníků podává např. studie ✍Hellera & Herberga ad. (1988), jinou typologii uvádí ✍Barnhart & Barnhart (1990).

Základní otázky, s nimiž se n. od počátku vyrovnává, se týkají (a) zaměření a cíle slovníku neologismů, (b) pojetí neologismů, (c) výběru nových lex. jednotek, (d) časového úseku, k němuž se má slovník vztahovat, (e) rozsahu slovníku; pokud jde o tzv. standardní slovníky neologismů, opakovaně vyvstává otázka, zda mají mít ráz suplementu, tzn. navazovat na všeobecné výkladové slovníky jak v obecných záměrech a cílech (včetně normativnosti, n. deskriptivnosti), tak v užití lexikografických technik, či mají‑li mít osobitý charakter.

č. vzniká nejprve slovník ✍Sochové & Poštolkové (1994), pojatý jako doplněk k SSČ a SSJČ, v r. 1998 vychází slovník ✍Martincová a kol. (1998) (dále NSČ 1), v r. 2004 ✍Martincová a kol. (2004) (dále NSČ 2). Zásluhou č. rusistiky vychází v r. 1999 dvoujazyčný ✍Savický a kol. (1999), v r. 2004 jeho 2., rozšířené vyd. NSČ 1NSČ 2 se řadí obecně teoretickými východisky a užitými lexikograf. postupy k neologickým slovníkům speciálním (nesuplementovým). Zaznamenávají neologismy s různým stupněm lexikalizace a uzualizace včetně neuzualizovaných okazionalismů, dále revitalizované lexémy a také výrazy, jejichž užití – původně vázané na pracovní, zájmové, sociální prostředí, na úzce odbornou komunikaci – se mění a spolu s tím se přehodnocuje i jejich původní (profesní, slangová, odborná atp.) platnost. NSČ 1 podává 4600 hesel zachycujících novou slovní zásobu v období let 1985–1995, v NSČ 2 je zpracováno 7000 hesel z materiálu let 1996–2002.

Soudobá n. se zaměřuje nejen na elektronické ukládání neologického materiálu a tvorbu tištěných slovníků neologismů, ale rovněž na budování neologických databází umožňujících detailní informace o novém materiálu, rychlý a snadný přístup k relevantním informacím přes webové rozhraní. Pro č. je v Ústavu pro jazyk český AV ČR od počátku 90. let 20. stol. neologický materiál soustavně shromažďován ve specializované excerpční databázi. (Významná část neologického materiálu je zpřístupněna veřejnosti na této adrese http://neologismy.cz.)

Rozšiřující
Literatura
 • Barnhart, C. L. & S. Steinmetz ad. The Barnhart Dictionary of New English since 1963, 1973.
 • Barnhart, R. & C. Barnhart. The Dictionary of Neologisms. In Hausman, F. J. ad., Wörterbücher: Ein internationales Handbuch zur Lexikographie, 2, 1990, 1159–1166.
 • Gilbert, P. Dictionnaire des mots nouveaux, 1971.
 • Heller, K. & G. D. Herberg ad. Theoretische und praktische Probleme der Neologismenlexikographie. Überlegungen und Materialien zu einem Wörterbuch der in der Allgemeinsprache der DDR gebrauchlichen Neologismen. Linguistische Studien, Reihe A, Arbeitsberichte 184, 1988.
 • Kotelova, N. Z. & Ju. S. Sorokin. Novyje slova i značenija. Slovarʼ-spravočnik, 1971.
 • Kotelova, N. Z. (ed.) Novyje slova i slovari novych slov, 1978.
 • Kotelova, N. Z. (ed.) Novyje slova i slovari novych slov, 1983.
 • Levašov, Je. A. Slovari novych slov (kratkij obzor). In Kotelova, N. Z. (ed.), Novyje slova i slovari novych slov, 1978, 27–36.
 • Lišková, M. Tři německé databáze neologismů. JA 48, 2011, 96–104.
 • Martincová, O. Preskripce a/nebo deskripce v neografii. In Ondrejovič, S. (ed.), Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy i perspektívy, Sociolinguistica Slovaca 3, 1997, 65–68.
 • Martincová, O. Slovník Nová slova v češtině jako slovník speciální. In Ondrejovič, S. & M. Považaj (eds.), Lexicographica ’99, 2001, 62–68.
 • Martincová, O. Obecná charakteristika lexikografického přístupu k neologizmům. In Ohnheiser, I. (ed.), Słowotwórstwo/Nominacja. Komparacja współczesnych języków słowiańskich 1, 2003, 34–35.
 • Martincová, O. Neologizmy v pohledu západoslovanské a jihoslovanské lexikografie. In Ohnheiser, I. (ed.), Słowotwórstwo/Nominacja. Komparacja współczesnych języków słowiańskich 1, 2003, 35–39.
 • Martincová, O. a kol. Manuál slovníku neologizmů. Interní tisk. Ústav pro jazyk český AV ČR, 1996.
 • Martincová, O. a kol. Neologie a neografie. Výběr z národních bibliografií, 19961, 19992 (tam další literatura).
 • Martincová, O. a kol. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů, 1998.
 • Martincová, O. a kol. Nová slova v češtině 2. Slovník neologizmů, 2004.
 • Savický, N. a kol. Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů 1999, 2., rozšířené vyd. 2004.
 • Sochová, Z. & B. Poštolková. Co v slovnících nenajdete. Novinky v současné slovní zásobě, 1994.
 • Teubert, W. (ed.) Neologie und Korpus. Studien zur deutschen Sprache, Bd. 11, 1998.
Citace
Olga Martincová (2017): NEOGRAFIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NEOGRAFIE (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

lexikografie lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka