HISTORICKÁ SÉMANTIKA  (diachronní sémantika)

Základní

Lingvistická disciplína, která se zabývá vývojem a proměnami významu lexikálních jednotek a jejich souborů, tedy především lexikální sémantikou, v č. lexikologii označovaná rovněž jako ↗sémaziologie. Působení mimojazykové reality, společenského a historického vývoje, se promítá především do sémantického vývoje lexika, konkrétně těchto jeho složek: klíčová slova a jejich čeledi, terminologické okruhy slov, onomaziologické příznaky pro nová pojmenování, vývoj onomaziologických (synonymních) struktur, expresiva a přejímání cizích slov (✍Němec & Michálek ad., 2009). Právě z těchto důvodů se sémantika lexikálních jednotek a jejich skupin a její proměny staly předmětem zájmu nejen lingvistů, ale i historiků. Termín h.s. uvedl do č. dějepisectví a jazykovědy historik ✍Macek (1991a); poprvé se však objevuje u ✍Jakobsona (1932:114).

Rozšiřující

Počátky h.s. přístupu nacházíme již v 19. a na poč. 20. stol. v díle historiků, kteří se zabývali sociálními a kulturními dějinami, např. Niederle, Zíbrt, Sedláček, Winter, později Slavík, ve světě zejména francouzská historická škola Annales; přehled lit. viz ✍David & Čech ad., 2013:18–26. Vznik a rozvoj h.s. jako lingvistické disciplíny však spadá do 1. třetiny 20. stol. a souvisí s klasifikací sémantických změn (✍Bréal, 1897; ✍Stern, 1931) a teorií sémantických polí (✍Trier, 1931), rozšířenou strukturalismem o ↗komponentovou analýzu a relační sémantiku, ve 2. pol. 20. stol. pak o teorii prototypů (✍Geeraerts, 1997; ✍Geeraerts, 2010) a kognitivistický přístup, viz ↗kognitivní lingvistika (✍Lakoff, 1987; ✍Blank & Koch, 1999). H.s. pohled nachází uplatnění rovněž ve studiu pragmatiky a ↗gramatikalizace (✍Hopper & Traugott(ová), 1993; ✍Traugott(ová), 2009).

Důležitý impulz pro rozvoj h.s. přístupu v historických vědách přinesl ve 2. pol. 20. stol. tzv. linguistic turn (✍Iggers, 2002:111–124; ✍Clark(ová), 2004), který znovu vrátil důvěru lingvistice jako pomocné vědě historické, např. něm. projekt Geschichtliche Grundbegriffe (✍Brunner & Conze ad., 1972–1998), slovník Keywords (✍Williams, 1983; ✍Bennett & Grossberg ad., 2005) n. práce ✍Robin(ové) (1973), ✍Lehrer(ové) (1985). Pozornost historiků se obrátila k pojmům a dobovému slovníku, jeho významu i sémantickým proměnám, což nalezlo svůj ohlas rovněž v novém přístupu k pramenům, jejich řeči v nejobecnějším smyslu a jejímu vztahu ke skutečnosti. V č. prostředí tento trend reprezentují např. historici Macek, Čornej, Šmahel. V okruhu lingvistů jsou to především práce autorů okruhu Staročeského slovníku (✍Čornej, 1998; ✍David & Čech ad., 2013:24–26), nově také texty vycházející z analýz kvantitativních a korpusových – tematická koncentrace textu, určování klíčových slov pomocí frekvenčních analýz (✍Stluka, 2012a; ✍Stluka, 2012b; ✍David & Čech ad., 2013:32–84; ✍Davidová Glogarová & Čech, 2013; ✍Davidová Glogarová & David ad., 2013). Specifickou oblastí h.s. je rovněž politická sémantika, zabývající se proměnami jazyka v politickém diskurzu, výzkumem ideologií, nacionalismu a stereotypů; viz např. práce zabývající se jazykem totality (přehled lit. viz ✍David & Čech ad., 2013:27–31); viz ↗totalitní čeština.

Literatura
 • Bennett, T. & L. Grossberg ad. New Keywords: A Revised Vocabulary of Culture and Society, 2005.
 • Blank, A. & P. Koch. (eds.) Historical Semantics and Cognition, 1999.
 • Bréal, M. Essai de sémantique. Science des significations, 1897.
 • Brunner, O. & W. Conze ad. (eds.) Geschichtliche Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland 1–8, 1972–1998.
 • Clark, E. A. History, Theory, Text. Historians and the Linguistic Turn, 2004.
 • Čornej, P. Směřování Josefa Macka k historické sémantice. In Macek, J. Česká středověká šlechta, 1997, 134–151.
 • Čornej, P. Význam Staročeského slovníku pro českou historiografii. 81, 1998, 61–69.
 • David, J. & R. Čech ad. Slovo a text v historickém kontextu, 2013.
 • Davidová Glogarová, J. & J. David ad. Analýza tematické koncentrace textu: komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka. SaS 74, 2013, 41–54.
 • Davidová Glogarová, J. & R. Čech. Tematická koncentrace textu – některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky. 96, 2013, 234–245.
 • Geeraerts, D. Diachronic Prototype Semantics. A Contribution to Historical Lexicology, 1997.
 • Geeraerts, D. Theories of Lexical Semantics, 2010.
 • Hopper, P. & E. C. Traugott. Gramaticalization, 1993.
 • Horálek, J. Diachronní sémantika a pragmatický význam, 2005.
 • Iggers, G. Dějepisetví ve 20. století, 2002.
 • Jakobson, R. O dnešním brusičství českém. In Havránek, B. & M. Weingart (eds.), Spisovná čeština a jazyková kultura, 1932, 85–122.
 • Kiefer, F. Recent Developments in Historical Semantics. In Salvi, G. (ed.), Semantica e lessicologie storiche. Atti del XXXII Congresso, 2001, 13–24.
 • Lakoff, G. Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind, 1987.
 • Lehrer, A. The Influence of Semantic Fields on Semantic Change. In Fisiak, J. (ed.), Historical Semantics. Historical Word-Formation, 1985, 283–295.
 • Macek, J. Historická sémantika. ČČH 89, 1991a, 1–30.
 • Macek, J. K sémantice středověkého domu a jeho vnitřního členění. Husitský Tábor 10, 1991b, 47–66.
 • Macek, J. Jagellonský věk v českých zemích 1–4, 1992–1999.
 • Macek, J. Česká středověká šlechta, 1997.
 • Nejedlý, P. & M. Vajdlová. (eds.) Verba et historia, 2005.
 • Němec, I. Práce z historické jazykovědy, 2009.
 • Němec, I. ad. Slova a dějiny, 1980.
 • Němec, I. & J. Horálek. Dědictví řeči, 1986.
 • Němec, I. & E. Michálek ad. Vztah sémantiky a staročeské slovní zásoby. In Němec, I. Práce z historické jazykovědy, 2009, 408–415.
 • Robin, R. Historique linguistique, 1973.
 • Stern, G. Meaning and Change of Meaning. With Special Reference to the English Language, 1931.
 • Stluka, M. Kolokace lexémů mladý, nový, starý a vetchý (synonymie, antonymie, frazeologie) v česky psaných textech 14.–15. století. In Nejedlý, P. & M. Vajdlová (eds.), Cesty slov, 2012a, 195–202.
 • Stluka, M. Kolokace v počátcích staročeské prózy. In Čmejrková, S. & J. Hoffmannová ad. (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, 2012b, 157–162.
 • Šmahel, F. Idea národa v husitských Čechách, 2000.
 • Traugott, E. C. Semantic Change. In Allan, K. (ed.), Concise Encyclopedia of Semantics, 2009, 853–860.
 • Trier, J. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes, 1931.
 • Williams, R. Keywords. A Vocabulary of Culture and Society, 1983.
Citace
Jaroslav David (2017): HISTORICKÁ SÉMANTIKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/HISTORICKÁ SÉMANTIKA (poslední přístup: 20. 7. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka