VLASTNÍ JMÉNO METAFORICKÉ

Základní

Vlastní jméno vzniklé na základě skutečné n. domnělé vnější podobnosti pojmenovávaného objektu s jiným, např. ↗přezdívka Žížala pro hubeného člověka. Řidčeji jsou v.j.m. založena na kontrastu srovnávaných objektů (Roviny – hrbolaté pole). ↗Metafora je jaz. univerzále, v.j.m. tvoří významnou součást ↗onymie každého jaz. Jejich předností je vysoká výpovědní hodnota, která těmto jménům umožňuje spolehlivě plnit základní ↗onymické funkce (nominační, identifikační, individualizační); viz též ↗vlastní jméno metonymické.

↗antroponymii se v.j.m. hojně uplatňují zejména v ↗přezdívkách (např. Buřt pro tlustého člověka), před rokem 1786 též v ↗příjmích (Křížala – hubený člověk se scvrklými tvářemi). V ↗toponymii se vyskytují především v ↗anoikonymech (např. Blažkovy gatě – Blažkovo pole ve tvaru kalhot, Kamčatka – pozemek vzdálený od obce, skála Jeptiška, Kozí hřbety), ale doložena jsou i v ↗oikonymech (Korouhvice – ves nazvaná podle své délky a tvaru připomínajícího korouhev). V ↗chrématonymii jsou pro svou nápaditost a neotřelost vítaným motivačním obohacením, a to zejména v oblasti ↗pragmatonym (např. Hippo – sušenka ve tvaru hrocha, pivo Staropramen Grep).

Rozšiřující
Literatura
  • Beneš, J. O českých příjmeních, 1962, 230.
  • Hovorková, A. Vlastní jména a apelativizované názvy výrobků v češtině. 71, 1988, 68–75.
  • Malenínská, J. K zaniklým apelativům v toponymii Čech. In PJČ, 1995, 169–201.
  • Malenínská, J. Oronymie Čech. In PJČ, 1995, 244–284.
  • MJMS I, 1970, 425.
  • Pleskalová, J. Flurnamen metaphorischen Ursprungs. Namenkundliche Informationen 49, 1986, 25–31.
  • Pleskalová, J. Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010, 2011.
  • TSO, 1973, 110.
Citace
Jana Pleskalová (2017): VLASTNÍ JMÉNO METAFORICKÉ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/VLASTNÍ JMÉNO METAFORICKÉ (poslední přístup: 3. 10. 2023)

Další pojmy:

onomastika lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka