LEXIKÁLNÍ VÝZNAMOVÉ VZTAHY

Základní

Interlexikální relace týkající se pouze oblasti sémantiky. Člení se na paradigmatické a syntagmatické. Syntagmatické l.v.v. se v principu realizují až v promluvových řetězcích, jsou však podmíněny systémově zakotvenou sémantickou spojitelností lexémů (viz ↗kompatibilita, ↗kolokabilita). Paradigmatické l.v.v. strukturují lexikon. Tradičně se k nim řadí relace založené na identitě (↗synonymie), binárním kontrastu / ↗opozitnosti (↗antonymie, ↗komplementárnost, ↗konverzivnost), nebinárním kontrastu (↗kohyponymie) a inkluzi (↗hyponymně-hyperonymní vztah, ↗meronymně-holonymní vztah).

Rozšiřující
Literatura
  • Lyons, J. Semantics 1, 1977.
Citace
Zdeňka Hladká (2017): LEXIKÁLNÍ VÝZNAMOVÉ VZTAHY. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/LEXIKÁLNÍ VÝZNAMOVÉ VZTAHY (poslední přístup: 11. 12. 2023)

Další pojmy:

lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka