Výsledky hledání

kategorie "morfologie"

Z
R
-L-PARTICIPIUM (-l-ové participium, -l-ové participium verbální)
Z
R
-L-PARTICIPIUM ADJEKTIVNÍ (adjektivní -l-participium, -l-ové participium adjektivní, -l-ové deverbální adjektivum)
Z
R
Z
R
ADJEKTIVUM (přídavné jméno)
Z
R
ADVERBIUM (příslovce)
Z
R
Z
R
Z
R
AKUZATIV (4. pád)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
ANTEPRÉTERITUM (předminulý čas)
Z
R
Z
R
AUTOSÉMANTIKUM (plnovýznamové slovo, autosémantický slovní druh)
Z
R
AUXILIÁR (AUX)
Z
R
CIRKUMFIX (sdružený afix)
Z
R
CITOSLOVCE (interjekce)
Z
R
ČÁSTICE (partikule)
Z
R
ČÍSLO (numerus)
Z
R
ČÍSLOVKA (numerale)
Z
R
DATIV (3. pád)
Z
R
DEKLINACE (skloňování)
Z
R
Z
R
Z
R
EMOCIONÁLNÍ CITOSLOVCE (emocionální interjekce)
Z
R
FLEXE (ohýbání)
Z
R
Z
R
FUTURUM (budoucí čas)
Z
R
GENITIV (2. pád)
Z
R
HISTORICKÝ PRÉZENS (praesens historicum)
Z
R
HROMADNÉ SUBSTANTIVUM (kolektivum)
Z
R
IMPERATIV (rozkazovací způsob)
Z
R
INFINITIV (neurčitek)
Z
R
INSTRUMENTÁL (7. pád)
Z
R
ITERATIVNOST (frekventativnost, násobenost, opakovanost)
Z
R
JESPERSENŮV CYKLUS (Jespersen's cycle)
Z
R
Z
R
KMEN (tvaroslovný kmen)
Z
R
KOMPARATIV (2. stupeň)
Z
R
KOMPOZICIONALITA (kompozicionálnost)
Z
R
Z
R
KONDICIONÁL (podmiňovací způsob)
Z
R
KONTAKTOVÉ CITOSLOVCE (kontaktové interjekce)
Z
R
Z
R
KUMULATIVNÍ MORFÉM (portmanteau morfém)
Z
R
Z
R
LAKUNA (náhodná mezera, accidental gap)
Z
R
LOKÁL (6. pád)
Z
R
MIRROR PRINCIPLE (princip zrcadlení)
Z
R
Z
R
MORFÉMOVÝ ŠEV (morfematický šev)
Z
R
MORFOLOGICKÉ PARADIGMA (tvaroslovné paradigma)
Z
R
MORFOLOGIE (tvarosloví)
Z
R
Z
R
Z
R
NEURČITÉ ZÁJMENO (indefinitní zájmeno)
Z
R
NEURČITÝ SLOVESNÝ TVAR (neurčitý tvar slovesa, verbum infinitum, VIF)
Z
R
NOMINATIV (1. pád)
Z
R
OPOZICE (protiklad, kontrast)
Z
R
Z
R
Z
R
PARTICIPIUM (příčestí)
Z
R
PASIVNÍ PARTICIPIUM (-n-/-t-participium, -n-/-t-ové participium, příčestí trpné)
Z
R
PASIVUM (trpný rod)
Z
R
PHI RYSY (φ-rysy)
Z
R
PLURALE TANTUM (pomnožné substantivum)
Z
R
PLUSQUAMPERFEKTUM (předminulý čas)
Z
R
POSESIVNÍ -ŮV-/-IN-ADJEKTIVUM (přivlastňovací -ův-/-in-adjektivum, přivlastňovací adjektivum, posesivní adjektivum, přídavné jméno přivlastňovací, nominální posesivum)
Z
R
Z
R
POZITIV (1. stupeň)
Z
R
PREFIX (předpona)
Z
R
Z
R
PRÉTERITUM (minulý čas)
Z
R
PRÉZENS (přítomný čas)
Z
R
PŘEDLOŽKA (prepozice)
Z
R
PŘECHODNÍK (transgresiv)
Z
R
Z
R
PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENO (posesivní zájmeno)
Z
R
Z
R
REFLEXIVNÍ ZÁJMENO (zvratné zájmeno, reflexivum)
Z
R
ROD (jmenný rod, genus)
Z
R
RYS (feature)
Z
R
SLOVESNÝ ČAS (tempus)
Z
R
SLOVESNÝ ROD (genus verbi)
Z
R
SLOVESNÝ ZPŮSOB (modus verbi, verbální modus)
Z
R
SLOVESO (verbum)
Z
R
SLOVNÍ DRUH (pars orationis)
Z
R
SLOŽENÝ SLOVESNÝ TVAR (analytický slovesný tvar, opisný slovesný tvar, perifrastický slovesný tvar)
Z
R
Z
R
SUBSTANTIVUM (podstatné jméno)
Z
R
SUFIX (přípona)
Z
R
Z
R
Z
R
SUPERLATIV (3. stupeň)
Z
R
Z
R
SYNSÉMANTIKUM (neplnovýznamové slovo, gramatické slovo, synsémantický slovní druh)
Z
R
TÁZACÍ ZÁJMENO (interogativní zájmeno)
Z
R
TELIČNOST (telicita)
Z
R
Z
R
TRUNCATION (zkracování, usekávání, clipping)
Z
R
UKAZOVACÍ ZÁJMENO (demonstrativní zájmeno)
Z
R
URČITÝ SLOVESNÝ TVAR (určitý tvar slovesa, verbum finitum, VF)
Z
R
VERBÁLNÍ SUBSTANTIVUM (podstatné jméno slovesné, -ní-/-tí-nominalizace)
Z
R
VID (aspekt)
Z
R
VOKATIV (5. pád)
Z
R
Z
R
VYMEZOVACÍ ZÁJMENO (limitativní zájmeno)
Z
R
Z
R
VZTAŽNÉ ZÁJMENO (relativní zájmeno)
Z
R
ZÁJMENNÉ PŘÍSLOVCE (pronominální adverbium)
Z
R
ZÁJMENO (pronomen)
Z
R
ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA (číslovka kardinální)
Z
R
Z
R
ZVUKOMALEBNÉ CITOSLOVCE (onomatopoické interjekce, imitativní interjekce)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka