Výsledky hledání

hesla autora Petr Karlík

Z
R
-L-PARTICIPIUM (-l-ové participium, -l-ové participium verbální)
Z
R
-L-PARTICIPIUM ADJEKTIVNÍ (adjektivní -l-participium, -l-ové participium adjektivní, -l-ové deverbální adjektivum)
Z
R
-TELN-ADJEKTIVUM (adjektivum s -teln-)
Z
R
A-POZICE (argumentová pozice)
Z
R
Z
R
ADJEKTIVUM (přídavné jméno)
Z
R
Z
R
ADVERBIUM (příslovce)
Z
R
ADVERZATIVNÍ VZTAH (odporovací vztah)
Z
R
Z
R
AFFECTEDNESS (zasaženost)
Z
R
AKROFONIE (hláskování)
Z
R
Z
R
ANAGRAM (přesmyčka)
Z
R
ANAKOLUT (vyšinutí z vazby)
Z
R
ANALYTICKÝ PREDIKÁT (verbo-nominální predikát)
Z
R
APOZIOPEZE (nedopovědění, neukončená výpověď)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
ATRAKCE (větná spodoba)
Z
R
AUXILIÁR (AUX)
Z
R
ČÍSLO (numerus)
Z
R
ČÍSLOVKA (numerale)
Z
R
Z
R
Z
R
DOPLNĚK (predikativní atribut, verbonominální atribut)
Z
R
Z
R
FUNKČNĚ SÉMANTICKÉ POLE (funkčně sémantická kategorie, pole)
Z
R
FUTURUM (budoucí čas)
Z
R
GENITIV (2. pád)
Z
R
HYPOTAXE (syntaktická podřadnost)
Z
R
IMPERATIV (rozkazovací způsob)
Z
R
INSTRUMENTÁL (7. pád)
Z
R
Z
R
KOMPLEMENTIZÉR (complementizer, C, COMP, Comp)
Z
R
KONDICIONÁL (podmiňovací způsob)
Z
R
KONFRONTAČNÍ VZTAH (kontrastně porovnávací vztah)
Z
R
KONTROLA (control)
Z
R
KORELATIVUM (souvztažný výraz)
Z
R
LAKUNA (náhodná mezera, accidental gap)
Z
R
LEXIKALISTICKÁ HYPOTÉZA (lexikalismus)
Z
R
LOKÁL (6. pád)
Z
R
MATICOVÁ VĚTA (matrixová věta)
Z
R
Z
R
MODÁLNÍ SLOVESO (způsobové sloveso)
Z
R
Z
R
NÁSLEDKOVÝ VZTAH (konsekutivní vztah)
Z
R
NELEXIKALISTICKÁ HYPOTÉZA (nelexikalismus)
Z
R
NEOMEZOVACÍ VZTAŽNÁ VĚTA (nerestriktivní vztažná věta)
Z
R
NEURČITÉ ZÁJMENO (indefinitní zájmeno)
Z
R
NEURČITÝ SLOVESNÝ TVAR (neurčitý tvar slovesa, verbum infinitum, VIF)
Z
R
NOMINATIV (1. pád)
Z
R
OBSAHOVÁ VĚTA (kompletivní věta)
Z
R
OMEZOVACÍ VZTAŽNÁ VĚTA (restriktivní vztažná věta)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
PARATAXE (formální souřadnost)
Z
R
PARTICIPIUM (příčestí)
Z
R
PASIVUM (trpný rod)
Z
R
PODMĚT (subjekt)
Z
R
POLOVĚTNÁ KONSTRUKCE (polopredikativní konstrukce, polovětná vazba, útvar polovětný)
Z
R
POSESIVNÍ -ŮV-/-IN-ADJEKTIVUM (přivlastňovací -ův-/-in-adjektivum, přivlastňovací adjektivum, posesivní adjektivum, přídavné jméno přivlastňovací, nominální posesivum)
Z
R
PREDIKACE (přisuzování)
Z
R
PRÉTERITUM (minulý čas)
Z
R
PRÉZENS (přítomný čas)
Z
R
PŘEDMĚT (objekt)
Z
R
PŘECHODNÍK (transgresiv)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (adverbiále)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ČASU (temporální adverbiále)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ MÍSTA (lokální adverbiále)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PŘÍČINY (kauzální adverbiále)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PŘÍPUSTKY (adverbiále koncesivní)
Z
R
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ÚČELU (finální adverbiále)
Z
R
Z
R
PŘÍSUDEK (predikát)
Z
R
PŘÍVLASTEK (atribut)
Z
R
PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENO (posesivní zájmeno)
Z
R
REFLEXIVNÍ SLOVESO (zvratné sloveso)
Z
R
REFLEXIVNÍ ZÁJMENO (zvratné zájmeno, reflexivum)
Z
R
REKTIFIKACE (oprava, korektura)
Z
R
REZULTATIV (kategorie výsledného stavu)
Z
R
SHODA (kongruence)
Z
R
SLOVESNÝ ROD (genus verbi)
Z
R
SLOVESNÝ ZPŮSOB (modus verbi, verbální modus)
Z
R
SLOVNÍ DRUH (pars orationis)
Z
R
Z
R
Z
R
SPONA (copula, kopula)
Z
R
STUPŇOVACÍ VZTAH (gradační vztah)
Z
R
SUGEROVANÁ INFERENCE (sugerovaný závěr, invited inference)
Z
R
Z
R
TÁZACÍ ZÁJMENO (interogativní zájmeno)
Z
R
URČITÝ SLOVESNÝ TVAR (určitý tvar slovesa, verbum finitum, VF)
Z
R
Z
R
VOKATIV (5. pád)
Z
R
VSUVKA (parenteze)
Z
R
VYLUČOVACÍ VZTAH (disjunktivní vztah, alternativní vztah)
Z
R
VYSVĚTLOVACÍ VZTAH (explikativní vztah)
Z
R
VZTAŽNÁ VĚTA (relativní věta)
Z
R
VZTAŽNÁ VĚTA S JMENNOU HLAVOU (vztažná věta s nominální hlavou)
Z
R
VZTAŽNÉ ZÁJMENO (relativní zájmeno)
Z
R
ZÁJMENO (pronomen)
Z
R
ZEUGMA (spřažení vazeb)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka